Dnr 37b-14 InternetQ

BESLUT

 

meddelat den 27 maj 2014

 

Anmälare:                                                    ERB         

                                                   

 

Teleinformatör:                                            InternetQ

 

 

Ärende:                                                     Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c., A.1.e.och A.11 samt Code of Conduct (CoC) punkterna 4.4.1. och 4.4.5.

 

 

Dnr:                                                              37b-14, 38b-14, 40a-14 och 42a-14

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl.a. betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 16 mars 2011.

 

Den 25 april 2014 fick Rådet in en anmälan från en konsument som anförde att hans fru hade startat en prenumerationstjänst via en app utan att ha godkänt förfarandet på ett aktivt vis. Han gjorde gällande att tjänsten synes ha aktiverats bara genom att nudda skärmen och att abonnemanget direkt debiterats trettio kronor för tjänsten. Tjänsten startades via en applikation som heter ”Badabee” och debiteras via kortnumret 72373. Företaget InternetQ ansvarar för det kortnumret.

 

ERB kontaktade ansvarigt företag och begärde in redogörelser för vad som förevarit i ärendet samt en beskrivning av tjänsten jämte dokumentation av samtlig marknadsföring, inklusive eventuella s.k. banners.

 

Företaget inkom med yttrande och begärda dokumentationer. Rådet prövade även självt att ladda ned och aktivera den aktuella tjänsten. Anmälaren fick återbetalat vad som debiterats denne och ERB avslutade därefter handläggningen av den delen av ärendet. Även de andra tre anmälningarna som sedermera inkom till ERB fick en liknande lösning.

 

Tjänsten Badabee är en app som genom betalning via en prenumerationstjänst ger användare möjlighet att skicka SMS. När ERB prövade tjänsten visade det sig att den gjorde det möjligt att skicka sms till antingen de kontakter som fanns i mobiltelefonens egen adressbok eller till ett telefonnummer användaren själv skriver in. Enligt de senaste ärendena debiteras tjänsten med 9 kronor per dag. Tjänsten kostade först trettio kronor per dag vilket den första anmälaren hade blivit debiterad. Därefter har man ändrat till en annan kostnadsnivå. Enligt företaget ger varje debitering om nio kronor användare möjlighet att skicka sex stycken sms-meddelanden. Kostnaden för att skicka ett sms blir alltså 1.50 kronor. Dessutom tillkommer startavgiften.

Tjänsten lanserades med en marknadsföring via banners i andra appar; banners vilka saknade prisinformation. Företaget har efter det att Rådet inledde granskning av tjänsten ändrat sina banners så att dessa nu har prisinformation. Samtliga anmälare har drivits till tjänsten via banners som saknat prisinformation.

När man laddat ned appen Badabee får man upp en sida där texten helt och hållet är på engelska. Det står i den inledande finstilta engelska texten: ”9 SEK VAT included/day”.

Rådets Etiska regler anger i punkten A.1.a. att uppgift om tillämpad taxa ska anges i all marknadsföring för betalteletjänster och ske på svenska. Uppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering enligt punkten A.1.c) För mobila betalteletjänster ska principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelnaden. Vid abonnemangstjänster ska anges kostnad per meddelande samt frekvens och hur tjänsten avbeställes enligt punkten A.1.e.  

Beträffande beställningsproceduren aktiveras tjänsten genom att man trycker på en ruta märkt ”Subscribe Now”. I de i beslutet aktuella ärendena hade rutan haft en annan text; ”Activate Now”.  Då skickar appen automatiskt ett sms till kortnumret 72373. Ett SMS med texten ”Start BD”. Den utformning av sms som anges vara ett krav för att man ska kunna starta en prenumerationstjänst via sms med START först i SMS:et återfinns i CoC, punkten 4.4.1.

När debitering sker skickar företaget sms med texten: ”BadabeeSE”. Code of Conduct anger i punkten 4.4.5. st 1:

”Varje gång en användare debiteras för en prenumerationstjänst ska ett SMS skickas till användaren. Detta SMS ska innehålla information om tjänsten och debiterat belopp.”

De etiska reglerna innehåller i punkten A.11 en hänvisning till gällande marknadsrättslig lagstiftning:

”Utöver vad som följer av punkterna 1-10 ovan ska all marknadsföring av betalteletjänster vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.”

Med denna regel brukar främst avses Marknadsföringslagen (2008:486). (MFL).

I MFL finns bestämmelser om förbud mot vilseledande marknadsföring. § 10 anger i sitt sista stycke att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

 

 

 

ERB:s motivering

 

Rådet har granskat den aktuella tjänsten Badabee. Granskningen har gjorts av såväl tjänstens innehåll som dess marknadsföring.

Inledningsvis vill ERB peka på att de s.k. banners som lett konsumenter till tjänsten helt saknat prisinformation. Detta utgör klart brott mot de etiska reglerna A.1.a., A.1.c. och A.1.e.

Att priset när man väl laddat ned appen anges på engelska kan inte sägas uppfylla kraven i A.1.a. och placeringen och formuleringen i övrigt utgör samtidigt klara brott mot reglerna i A.1.c. och A.1.e.

En användare måste för att ladda ned appen till sin androidtelefon godkänna att den installeras. I denna procedur ingår att man framdeles tillåter appen göra olika saker, exempelvis få tillgång till telefonens kontaktuppgifter, lokalisera var telefonen befinner sig någonstans samt även skicka sms. Proceduren är samtidigt enkel genom att man bara ska trycka på en ruta märkt ”install” för att allt ska ske. Vad som sker när användaren därefter trycker på rutan märkt ”Subscribe Now”, förut ”Activate Now”, är att appen automatiskt skickar det sms-meddelande som aktiverar prenumerationstjänsten.  Genom att utnyttja tekniken på detta vis kringgår företaget syftet med regeln i 4.4.1., som innebär en förenklad metod att beställa en prenumerationstjänst.  Metoden bygger på att en konsument själv måste skriva START XX i ett sms och skicka till ett kortnummer och därmed kan sägas vara medveten om att denne aktiverar en prenumerationstjänst. Genom att låta appen själv skriva och skicka sms:et kan man säga att företaget bryter mot aktuell regel. Den metod företaget skulle ha använt sig av återfinns i punkterna 4.4.3. eller 4.4.4.

Marknadsföringen av tjänsten kan i sin helhet sägas utgöra ett klart exempel på vilseledande marknadsföring. Man trycker bl.a. hårt på att en användare ska kunna skicka sms ”worldwide” men någon särskild funktion som syftar till den typen av sms finns ej. I praktiken synes tjänsten helt enkelt skicka sms till de nummer en användare har i sin telefonbok eller till ett nummer som användaren själv anger.

Att det rör sig om en prenumerationstjänst är svårt för en användare att inse innan man redan beställt tjänsten. Med informationen på engelska och den ifrågasatta tillämpningen av Code of Conduct för att hitta en metod att förmå en användare att genom ett enkelt skärmtryck beställa tjänsten kan användaren vilseledas att beställa en prenumerationstjänst. Man gömmer informationen om att appen har en funktion som innebär att den kan själv skicka textmeddelanden (premium-sms).

 

Rådet som har tagit del av vad som framkommit i de olika ärendena och i yttranden från företaget samt genom egna undersökningar av tjänstens beställningsprocedur och funktioner finner att företaget InternetQ på ett tydligt sätt bryter mot de etiska reglerna A.1.a., A.1.c., A.1.e. och A.11 samt punkterna 4.4.1. och 4.4.5. i den på marknaden gällande Code of Conduct. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget InternetQ:s betalteletjänst på det aktuella kortnumret 72373 tills vidare ska upphöra att gälla.

 

 

ERB:s beslut:

 

ERB hemställer till 4T Sverige AB (WyWallet) att abonnemangsavtalet för företaget InternetQ:s kortnummer 72373 tillsvidare ska upphöra att gälla.

 

ERB bereder företaget möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara Rådet tillhanda senast den 10 juni 2014 för att kunna behandlas på Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har enhälligt fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson samt ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.

 

 

 

 

Ann-Christine Zachrisson                                                                Joakim Rolander

Ordförande                                                                                      Sekreterare

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: