Dom från Marknadsdomstolen rörande betalteletjänster

2011-11-04

Marknadsdomstolen har avgjort ett mål där konsumentombudsmannen (KO) yrkade att domstolen skulle förbjuda Tele2 att använda ett avtalsvillkor som innebär att bolaget har rätt att stänga av ett mobiltelefonabonnemang då abonnenten inte betalat för förmedlade betalteletjänster. Marknadsdomstolen gick på Tele2:s linje och konstaterade att ett avtalsvillkor som ger bolaget rätt att stänga av ett mobilabonnemang, i de fall då abonnenten inte har reklamerat fakturan, inte kan anses vara oskäligt.

Tele2 invände mot KO:s yrkande att bolaget i sina avtalsvillkor uttryckligen uppmanar abonnenter att reklamera fakturor som anses vara felaktiga. Bolaget anförde vidare att abonnenten alltid kan få anstånd med att betala den del av en faktura som utgör betalning av en förmedlad tjänst, om abonnenten invänder att debiteringen är felaktig, till dess att tvisten med tjänsteleverantören är slutgiltigt avgjord. Bolaget menade därför att det av KO ifrågasatta avtalsvillkoret endast var avsett att tillämpas i situationer då en abonnent underlåter att betala en faktura, helt eller delvis, utan att meddela Tele2 orsaken till den uteblivna betalningen. 


Tele2 anförde vidare att bolaget har rätt att stänga av mobiltelefonabonnemang vid utebliven betalning och att detta följer av lagen om elektronisk kommunikation (LEK), 5 kap. 19 §. KO invände att LEK inte är tillämplig på betalteletjänster. KO hänvisade också till en MD-dom från 1994 (MD 1994:31), där domstolen funnit att Telia inte hade rätt att stänga av mobiltelefonabonnemang på grund av att abonnenten inte hade betalat för en betalteletjänst. 


Marknadsdomstolen finner ingen anledning att betvivla Tele2:s uppgifter om att abonnenter som bestrider kostnader för förmedlade tjänster till bolaget beviljas anstånd med att betala den delen av fakturan till dess att tvisten slutligt avgörs. Detta utgör enligt MD en avgörande skillnad jämfört med avgörandet MD 1994:31, eftersom det avtalsvillkor som då bedömdes av domstolen innebar att det saknades möjlighet att reklamera fakturan och innehålla betalning av det tvistiga beloppet. En annan skillnad jämfört med 1994-års avgörande är enligt MD att synen på betalteletjänster har förändrats och att de numera måste anses ha ett klart samband med telefonitjänsten som tillhandahålls av operatören.


MD konstaterar också att LEK är tillämplig på teleoperatörers förmedling av innehålls- och betalsamtalstjänster. Att teleoperatörer, i avsaknad av reklamation från konsumenter, ges en möjlighet till avstängning av abonnemanget vid utebliven betalning för telefonräkningar som även innehåller betalteletjänster, kan enligt MD inte anses medföra att avtalsvillkoret är oskäligt. 


I sammanhanget kan informeras att du som konsument, om du inte fått kontakt med innehållsleverantören eller är missnöjd med företagets svar, alltid kan vända dig till ERB som kan hjälpa till att reda ut vad som skett. Till Rådet vänder du dig också om du vill anmäla en betalteletjänsts marknadsföring eller innehåll eller har några andra frågor som rör betalteletjänster. Klicka bara på fliken anmälan upptill på hemsidan och följ instruktionerna på sidan du kommer till så kan ERB försöka hjälpa dig med ditt problem.


MD:s dom kan du läsa i sin helhet här

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: