ERB publicerar nya etiska regler

2011-05-20

ERB publicerar en ny utgåva av de etiska reglerna, enligt beslut fattat av Rådet den 16 mars 2011. Den senaste utgåvan var daterad den 3 maj 2007.

Den nu föreliggande utgåvan av reglerna upptar i väsentliga delar samma föreskrifter som den tidigare. Bland nyheterna märks att marknadsföring av betalteletjänster alltid ska ske på svenska. Betalteletjänster marknadsförs idag ofta på internationella webbsajter som riktar sig till användare i olika länder, exempelvis i onlinespel av olika slag, där man kan köpa virtuella saker med hjälp av betalteletjänster. ERB har beslutat att även om ett spel eller en sajt i sig är internationell och den mesta informationen lämnas på andra språk, oftast engelska, ska information om betalteletjänster, som riktas till svenska konsumenter alltid vara på svenska. ERB har sett att det finns ett behov av en sådan regel för att prisinformation och annan för konsumenter nödvändig information ska bli så tydlig som möjligt.

 

ERB har också sett ett behov av att förtydliga gällande regler om direktmarknadsföring av betalteletjänster till telefon. Under de senaste åren har ERB sett exempel på att företag som tillhandahållit tjänster, exempelvis olika värderingstjänster på internet, har haft med en klausul i sina avtalsvillkor som inneburit att konsumenten förbundit sig att ta emot direktmarknadsföring från företaget och dess samarbetspartners. Avtalsvillkoren har ofta placerats långt ned i en längre villkorstext och har även på andra sätt varit svårtillgängliga för konsumenter. Konsumenter som ingått sådana avtal har sedan mottagit oönskad marknadsföring i form av sms eller WAP-push meddelanden. Enligt den sedan tidigare gällande regeln får sådan direktmarknadsföring inte ske utan kundens uttryckliga medgivande. Regelns nya utformning innebär egentligen inte någon förändring utan endast ett förtydligande av vad som utgör ett uttryckligt medgivande. Regeln föreskriver i sin nya lydelse att ett uttryckligt medgivande måste lämnas separat och inte får ingå som ett avtalsvillkor vid köp av en annan tjänst.

 

Den nya utgåvan innebär också en skarpare formulering av de regler som sedan tidigare föreskriver att personer under 18 år, eller personer som utger sig för att vara under 18 år, inte får förekomma i tjänster som har ett sexuellt innehåll, eller i marknadsföringen av sådana tjänster. Den nya utformningen av reglerna är avsedda att förtydliga att barn inte får framställas på ett sexuellt sätt eller i ett barnpornografiskt sammanhang, vare sig i innehållet i betalteletjänster eller i marknadsföringen av sådana tjänster.

 

En annan nyhet är skärpta regler för marknadsföring och tävlingar i TV. Vid marknadsföring av betalteletjänster i TV ska prisinformation lämnas både visuellt och audiellt, enligt de nya reglerna. Reglerna för marknadsföring av tävlingar har tillförts ett helt nytt stycke om tävlingar i TV, där tittarna uppmanas att ringa ett betalnummer för att exempelvis svara på ordgåtor och få möjlighet att tävla om priser. ERB har mottagit ett antal klagomål mot denna typ av tävlingar från konsumenter som ringt till tävlingen men inte kommit fram till själva programmet utan endast kommit till en telefonsluss. De konsumenter som vänt sig till ERB har anfört att de inte förstått att de debiterades även för samtal som inte kopplades fram till programmet. ERB har därför funnit anledning att införa specifika regler för sådana tävlingar, som bland annat föreskriver att programledaren för ett sådant tävlingsprogram regelbundet måste informera om kostnaden för att ringa till programmet samt om att alla samtal debiteras, inte enbart de som kopplas fram till programmet. Under sådana program måste också information lämnas löpande om hur många samtal som ringts till det angivna betalnumret under programmets gång.

 

Vidare tillkommer en regel om att ett sms måste skickas till användaren varje gång en debitering för en mobil betalteletjänst som kan kosta mer än tio kr har skett. Bakgrunden till denna nya regel är att ERB uppmärksammat problem med tjänster där debitering sker, efter beställning via sms eller WAP, utan att konsumenten efteråt får information om att debitering skett. Det finns ett behov av att tillhandahålla information om debiteringar, inte bara vid prenumerationstjänster, utan också vid styckköp. Sms:et ska fungera som ett kvitto och innehålla information om tjänsten samt om debiterat belopp.

 

Slutligen införs i den nya utgåvan ett helt nytt kapitel, under punkten G, som innehåller föreskrifter för tjänsteleverantörers kundtjänst. Bakgrunden till införandet av detta nya kapitel är att ERB sedan den 1 oktober utövar tillsyn över reglerna i den på marknaden gällande Code of Conduct, CoC. CoC, som endast omfattar mobila betalteletjänster, föreskriver bland annat att alla tjänsteleverantörer ska tillhandahålla en kundtjänst som är tillgänglig alla vardagar och som har personal som behärskar svenska språket i tal och skrift. För att samma regler ska gälla för hela marknaden, både för mobila tjänster och betalsamtalstjänster, inför ERB därför ett helt nytt kapitel som innehåller i stort sett samma föreskrifter som CoC.

 

De tillkommande reglerna tas upp under punkterna A.1.a, A.1.c, A.2, A.3, A.5.a, A.6.a, B.1.c och G. ERB uppmanar samtliga företag och andra berörda att noggrant tillgodogöra sig de omarbetade reglerna och tillse att tidigare regelsamlingar ersätts med den här föreliggande upplagan. Den nya utgåvan av reglerna finns nu tillgänglig här.

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: