Dnr 122b-10 MSales

BESLUT

 

meddelat den 18 juni 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: MSales

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: 122b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

Den 28 maj 2010 fick Rådet in en anmälan rörande en tjänst kallad SMS-Kontakter som drevs av företaget MSales. Anmälaren hade ett mobil bredband hos TeliaSonera och hade under en kort period blivit debiterad ca 8200 kronor för tjänsten vilken förmedlades via kortnumret 72070 vilket företaget Unwire ansvarar för. Rådet kontaktade Unwire och begärde en redogörelse för vad som förevarit och ERB granskade även sidorna där tjänsten marknadsfördes och fann då en rad brister.

 

Till att börja med så fanns det ingen prisinformation på sidan www.sms-kontakter.se. Vidare angav företaget på förstasidan att man skulle välja ut en ”chat-partner och skicka ut ett gratis SMS till honom/henne på direkten”. Om man klickade på en ”chat-partner”, dvs en av bilderna som visade förmenta potentiella kontakter, så kom man till en sida på vilken nedanför bilden på ”chat-kontakten” fanns avbildat en mobiltelefon, i vilken man skulle skriva sitt eget mobilnummer, namn och meddelande till kontakten. Ovan för mobiltelefonen stod det: ”Skicka ett gratis SMS till” NN”

 

Scrollade man ned till botten av sidan fanns följande information med mycket liten ljusgrå text:

” Genom att skicka ett SMS accepterar du våra allmänna affärsvillkor.

Första SMS meddelandet är kostnadsfritt, därefter betalar du 20 kr per SMS”

 

Man skulle även kryssa i en ruta, nedtill på ”telefonen” där det bredvid angavs: ”Jag godtar de allmänna villkoren”

 

I de allmänna villkoren fanns bl a en text:

”För aktivering av chattsystemet använder SMS Kontakter administratörer, som konverserar med användarna via Chatten. Administratörens användarprofil har inga särskilda kännetecken.”

 

Denna text visar att vad företaget anförde i sin marknadsföring på de sidor som presenterade tjänsten inte stämde med vad tjänsten egentligen innebar, nämligen att det i själva verket var företagets egna administratörer som skickade textmeddelanden via SMS till konsumenter.

 

Rådets sekreterare blev den 1 juni 2010 uppringd av en representant för företaget MSales, som är ett tyskt företag, och hade en lång diskussion med denne. I diskussionen framkom att företaget i sina villkor även angav att om en person som registrerat sig på sajten/tjänsten och därefter varit inaktiv i tre veckor, förbehöll sig MSales rätten att låta en av sina administratörer gå in och agera som kontakten. Man sade att syftet var att hålla kontakten levande. I praktiken innebar detta att bakom de kontakter som presenterades på sidan, varav väldigt många var tämligen unga attraktiva kvinnor med mer eller mindre utmanande och ”lockande” presentationer, fanns det av företaget anställda administratörer som inte alls hade med personen på bilden att göra.

 

I de sms-meddelanden som skickade ut av företaget under förevändning av att det rörde sig om personliga meddelanden från en ”chat-kontakt” saknades prisinformation om att det innebar en kostnad om 20 kronor att besvara sms-meddelandet.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”.

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att prisinformation saknades helt eller var placerade på så sätt att de krav på storlek, färg och placering som uppställs i de etiska reglerna inte uppfylldes av företaget. Utformningen av tjänsten och dess marknadsföring konstaterar Rådet är vilseledande genom att man bibringar konsumenten uppfattningen att denna ska chatta med någon person presenterad med bild och text i marknadsföringen när det i själva verket är av företaget anställd personal som aktivt korresponderar med konsumenter.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget MSales:s tjänst på kortnumret 72070 tills vidare ska upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Unwire att abonnemangsavtalen för företaget MSales:s tjänst på kortnumret 72070 tills vidare ska upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 30 juli 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: