Dnr 101a-14 Dimoco

BESLUT

 

meddelat den 4 september 2014

 

Anmälare:                                                ERB              

                                                                

 

Teleinformatör:                                       Dimoco – Mobster, Sistemas Informaticos Espabit, Aradiaco och Next Level

 

 

Ärende:                                                    Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkt, A.1.a, A.1.c., A.11 och B.1.c samt punkterna 4.4.3. och 4.4.5 i Code of Conduct (CoC).

                     

Dnr:                                                          101a-14, 102a-14, 103a-14, 105a-14, 106a-14, 107a-14, 111a-14, 112a-14, 115a-14, 116a-14, 117a-14, 118a-14, 72b-14, 76b-14, 81b-14 och 86b-14

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och vid marknadsföringen av dessa. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 16 mars 2011.

 

I början av augusti månad 2014 började kansliet mottaga anmälningar mot ett antal prenumerationstjänster som tillhandahålls av företaget Dimoco på kortnummer 72144. Inte någon av anmälarna kändes vid att de hade beställt någon tjänst överhuvudtaget.

Kansliet kontaktade Dimoco och begärde att företaget i samtliga fall skulle inkomma med dokumentation av på vilket sätt företaget menar att tjänsterna ifråga har blivit beställda inklusive skärmdumpar från aktuell webbsida, WAP-länk eller annan kanal som beställningen skedde genom, loggfiler över SMS-trafik mellan anmälarna och tjänsten samt en dokumentation av samtlig marknadsföring, inklusive eventuell ”affiliate marketing”.

Ärendena rör fyra stycken innehållsleverantörer; Next Level, Mobster, Sistemas Informaticos Espabit och Aradiaco.

Samtliga tjänster är prenumerationstjänster på erotiskt innehåll där användarna betalar 99-100 kr per vecka. I samtliga ärenedn har konsumenterna enligt företaget Dimoco hamnat på tjänsternas landningssidor efter att ha klickat på olika banners som funnits på sidor med erotiskt innehåll. Inte någon av de banners företaget presenterar ERB innehåller prisinformation eller information om att det rör sig om en kommersiell tjänst över huvud taget.

På de olika landningssidorna finns ett antal klickbara bilder med erotiskt motiv. ERB testade ett antal av tjänsterna och fann då att flera av sidorna saknar prisinformation över huvud taget och där prisinformation ändå angavs återfanns den, när man scrollat allra längst ned på sidan, med mycket liten stil.

 

Enligt de redogörelser företaget Dimoco sänt in rörande de olika tjänsterna har konsumenten efter att ha klickat på någon av bilderna kommit till en sida där det med mycket liten stil, mot en bakgrundsbild med erotiskt motiv, angetts ”STARTA PRENUMERATIONEN 99/100 kronor debiteras abonnemanget xxxyyyyyyyvarje vecka”

 

Under denna text finns en stor grön knapp med texten ”OK”. Efter att konsumenten klickat på OK-knappen startar prenumerationen och ett SMS skickas till abonnemanget. Texten i meddelandet lyder exempelvis:

 

”Du har starta en prenumeration på Aradiaco. Pris 100 kr/vecka. Skicka STOPP till 72144 för att avsluta.”

 

Därefter skickar företaget ett debiteringsmeddelande med följande text:

”Billing”

   

Enligt de etiska reglerna punkten A.1.a ska uppgift om tillämpad taxa anges i all marknadsföring för betalteletjänster. Enligt punkten A.1.c. i de etiska reglerna ska prisinformation vara tydlig och lätt läsbar när marknadsföring sker i visuella medier.

 

I 10 § (2008:486) (MFL) anges att en näringsidkare vid marknadsföringen inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen, eller någon annans näringsverksamhet.

 

Enligt 10 § tredje stycket MFL får en näringsidkare inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall där den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

 

Enligt de etiska reglerna, punkten A.11, ska all marknadsföring av betalteletjänster vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

Enligt punkten B.1.c. i det etiska reglerna ske det i prenumerationstjänster i varje meddelande anges information om tillämpad taxa samt webbadress eller telefonnummer till ansvarig informationsleverantör där information lämnas om tjänsten och hur den avbeställes.

 

I den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC) regleras beställningar av prenumerationstjänster i sektion 4.4. Beställning on-line via WAP regleras i punkt 4.4.3 CoC.

 

Enligt punkten 4.4.3 p.1 CoC, beställer användaren en prenumeration genom att ange klicka på en länk på en WAP-sida. Ovanför och i direkt anslutning till en bekräftelseknapp ska information om tjänsten presenteras. Informationen ska innehålla följande:

 

·        pris på tjänsten,

·        beskrivning av prenumerationstjänsten, vilken måste inkludera ordet ”prenumeration”,

·        telefonnummer till tjänsteleverantörens kundtjänst,

·        namnet på tjänsteleverantören, alternativt tjänsten om det är tydligare för användaren samt

·        att samtycke enligt punkt 2.1 CoC krävs vid positioneringstjänster.

 

Enligt punkten 4.4.3 p.2 CoC, ska användaren därefter komma till en ny sida som endast innehåller exakt följande text:

 

”STARTA PRENUMERATIONEN (med versaler)

xx kr debiteras abonnemanget 07xx-xxxxxx varje (tidsenhet)”

 

I anslutning därtill ska finnas en knapp med texten OK.

 

Enligt punkten 4.4.4 p.3 CoC bekräftar tjänsteleverantören beställningen genom att skicka nedanstående text i ett SMS till användaren. Detta SMS ska vara kostnadsfritt för användaren:

 

”Du har startat en prenumeration på (tjänst). Pris xx kr/(tidsenhet eller SMS).

Skicka STOPP till 72xxx för att avsluta. Kundtjänst 08-112233. (Tjänsteleverantör)

 

Enligt punkten 4.4.4 p.4 CoC ska tjänsteleverantören härefter bekräfta prenumerationen genom att skicka följande SMS till användaren:

 

Du har startat en prenumeration på (tjänst). Pris xx kr / (tidsenhet eller SMS). Skicka STOPP till 72xxx för att avsluta. Kundtjänst: 08-112233. (Tjänsteleverantör)

 

Härefter startar prenumerationstjänsten, enligt punkten 4.4.3 p.4 CoC.

 

Enligt punkten 4.4.5 första stycket CoC, ska ett SMS skickas till användaren varje gång denne debiteras för en prenumerationstjänst. Detta SMS ska innehålla information om tjänsten och debiterat belopp.

 

ERB:s motivering

 

Rådet inleder med att konstatera att samtliga i ärendet aktuella tjänster förmedlade av företaget Dimoco har brutit mot den etiska regeln, punkt A.1.a, då prisinformation saknas i de banners som man ska klicka på för att ledas till tjänsternas landningssidor. Prisinformation saknas också på beställningssidorna alternativt anges i otydlig stil på en undanskymd plats i strid med den etiska regeln, punkt A.1.c.

 

Samtliga tjänsters marknadsföring har en utformning som synes vara ägnad till att användaren direkt ska klicka på olika bilder för att ladda ned och titta på filmklipp utan att göra klart att det rör sig om en kommersiell tjänst. För en konsument är det väsentligt att bli informerad om att marknadsföringen rör just en betalteletjänst. I samtliga ärenden lämnas den väsentliga informationen på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.  Rådet anser mot denna bakgrund och vad som i övrigt framkommit i ärendet att marknadsföringen är vilseledande och därmed är i strid med den etiska regeln, punkt A.11.

 

Rådet finner vidare att de aktuella tjänsterna bryter mot den etiska regeln B.1.c. och regeln i CoC 4.4.5. genom att inte i varje debiteringsmeddelande ange information om tillämpad taxa samt webbadress eller telefonnummer till ansvarig informationsleverantör där information lämnas om tjänsten och hur den avbeställes.

 

Rådet finner dessutom att tjänsten bryter mot punkten 4.4.3 p.1 CoC när beställningar görs via WAP eftersom ingen prisinformation eller information om att det är en prenumerationstjänst ges ovanför och i direkt anslutning till en bekräftelseknapp på det sätt som anges i aktuell regel.

 

Rådet finner även att tjänsten strider mot punkten 4.4.5 första stycket CoC. Syftet med denna regel är att konsumenten ska få ett kvitto på att en debitering skett. Rådet finner inte att aktuella meddelanden kan anses ge användaren en tydlig upplysning om att hon eller han har blivit debiterad för en tjänst. Formuleringarna ger snarare intrycket av att vara reklam.

 

Vid en samlad bedömning finner Rådet överträdelsen av god etik så omfattande och allvarlig att Rådet anser det motiverat att abonnemangsavtalen för samtliga de i ärendet aktuella tjänsterna från Mobster, Sistemas Informaticos Espabit, Aradiaco och Next Level förmedlade av företaget Dimoco på kortnumret 72144 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut:

 

ERB hemställer till företaget Dimoco att abonnemangsavtalen för företagen Mobsters, Sistemas Informaticos Espabits, Aradiacos och Next Levels prenumerationstjänster på kortnummer 72144 tills vidare ska upphöra att gälla.  

 

Företagen bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara Rådets kansli till handa senast den 12 september 2014 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har enhälligt fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson samt ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.  

 

 

 

Ann-Christine Zachrisson                                                 Joakim Rolander

Ordförande                                                                         sekreterare

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: