Dnr 11b-18 Telepronto

BESLUT

meddelat den 26 mars 2018


Anmälare:                                                    ERB         

                                                   

Teleinformatör:                          Telepronto Sweden AB


Ärende:                        Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten E.6.


Dnr:                                                              11b-18


Bakgrund


Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.


Rådet har dokumenterat fem samtal till företaget Telepronto Sweden AB:s linje 0939-103 35 82. Dokumentationerna har skett den 26 december 2017 och 5 och 6 mars 2018. Vid samtalen fördes konversationer som syftade till att bereda kunden sexuell stimulans.


ERB:s etiska regel, punkten E.6, som rör tjänster som avser möjlighet till direktsamtal mellan två kunder, s.k. ”one-to-one”-tjänster, anger att samtal som kan antas ha till syfte att bereda någon av de samtalande sexuell stimulans får inte förekomma.


ERB:s motivering


Rådet har tagit del av de dokumenterade samtalen och finner att företaget på ett tydligt sätt bryter mot den etiska regeln E.6. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Telepronto Sweden AB:s betalteletjänstlinje på det aktuella numret tills vidare ska upphöra att gälla.


ERB:s beslut:


ERB hemställer till Telia Sverige AB att abonnemangsavtalet för företaget Telepronto Sweden AB:s linje 0939-103 35 82 tillsvidare ska upphöra att gälla.


ERB bereder företaget möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara Rådet tillhanda senast den 10 april 2018 för att kunna behandlas på Rådets nästa sammanträde.


Detta beslut har enhälligt fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson samt ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.


Ann-Christine Zachrisson                                                                 Joakim Rolander

Ordförande                                                                                       sekreterare

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: