Dnr 123b-20 Studio Universe

BESLUT


meddelat den 25 mars 2020


Anmälare:                                                    ERB         

                                                   


Teleinformatör:                          Studio UniverseÄrende:                        Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a., A.1.c, A.11. och H.Dnr:                                            123b-20, 124b-20, 131b-20, 132b-20, 138b-20


Bakgrund


Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.


Rådet tog under februari månad 2020 emot ett antal anmälningar mot en tjänst som företaget Studio Universe var innehållsleverantör av. Tjänsten förmedlades via betalteletjänstnumret 099-14209, vilket företaget Viatel Sweden AB ansvarar för. Det aktuella numret går till en massanropstjänst och debiteras med 9.90 kronor per samtal.


Anmälarna anförde att deras barn ringt det aktuella numret ett stort antal gånger den 6 februari för att komma fram och prata med en programledare i en s.k. livesändning via den populära appen TikTok. De uppringande barnen i de aktuella ärendena angavs alla vara mellan 9 till 11 år. Enligt flera av anmälarna hade programledaren inte angett kostnaden för samtalen. I flera av ärendena hade de uppringande ringt för sammanlagt över tusen kronor.

ERB kontaktade den ansvariga tjänsteleverantören, Studio Universe, och begärde en redogörelse för vad som förevarit i ärendena samt en dokumentation av marknadsföringen av aktuell tjänst.


Företaget inkom med en kort presentation av tjänsten. Den bestod av ett kortare klipp där programledaren först sade numret och därefter angav att samtalstaxan var 9.90 kronor.


Den aktuella appen TikTok har en åldersgräns på 13 år men i praktiken är många användare yngre än så. Rådet har tagit del av ett längre klipp av den aktuella utsändningen och det framgår av de inringande att det är uppenbart att de som tar del av sändningen är mycket unga.


I ERB:s etiska regler anges i punkten A.1.a. att uppgift om tillämpad taxa ska anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I punkten A.1.c. anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. Taxeuppgiften ska exponeras under minst lika lång tid som telefonnumret och båda måste lämnas horisontellt och i direkt anslutning till varandra. Vid marknadsföring av betalteletjänster i TV måste taxeuppgiften även anges audiellt om kostnaden för att begagna sig av tjänsten kan överstiga 20 kronor.


I punkten A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning och får dessutom inte vara i strid med de etiska reglernas syfte.


I Marknadsföringslagen (2008:486) anges i § 7 att en näringsidkare inte får använda sig av aggressiv marknadsföring. I sista stycket anges att sådan marknadsföring som anges i punkterna 24-31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.


I punkten 28 i bilagan anges följande:

”Att i en annons direkt uppmana barn att köpa eller övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt dem.” Detta förfarande är exempel på affärsmetod som under alla omständigheter är otillbörlig.

 

I MFL § 10 anges att en näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.


Rådet har tagit del av marknadsföringen av den i ärendet aktuella tjänsten och det framkommer att programledaren inte informerar att det endast är ett fåtal samtal som släpps fram till själva utsändningen och att varje samtal ändå debiteras med 9.90 kronor.  


I ERB:s etiska regler anges i punkten H att varken innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster eller marknadsföringen av dessa får uppenbart strida mot de etiska reglernas syfte, nämligen att skapa en säker, sund och tydlig betalteletjänstmarknad.


ERB:s motivering


Rådet har tagit del av företagets yttrande i ärendet och annan dokumentation av tjänsten och dess marknadsföring..


Rådet har granskat den aktuella marknadsföringen och hur tjänsten presenterades och mot bakgrund av det och en bedömning av vad som i övrigt framkommit i ärendet finner ERB att företaget på ett tydligt sätt brutit mot de etiska reglerna A.1.a., A.1.c., A.11. och H. Överträdelserna av god etik är så omfattande och allvarliga att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Studio Universes betalteletjänst på det aktuella numret, 099-14209, tills vidare ska upphöra att gälla.


 

ERB:s beslut:


ERB hemställer till Viatel Sweden AB att abonnemangsavtalet för företaget Studio Universe som förmedlas via numret 099-14209 tillsvidare upphör att gälla.


ERB bereder företaget möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara Rådet tillhanda senast den 10 april 2020 för att kunna behandlas på Rådets nästa sammanträde.Detta beslut har enhälligt fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson samt ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.

Ann-Christine Zachrisson                                                                 Joakim Rolander

Ordförande                                                                                        sekreterare


BESLUT


meddelat den 6 maj 2020


Anmälare: ERBTeleinformatör: Studio UniverseÄrende:                 Överträdelse av ERB:s etiska regler.Dnr: 123b-20, 124b-20, 131b-20, 132b-20, 138b-20


Bakgrund


Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.


Rådet tog under februari månad 2020 emot ett antal anmälningar mot en tjänst som företaget Studio Universe var tjänsteleverantör av. Tjänsten förmedlades via betalteletjänstnumret 099-14209, vilket företaget Viatel Sweden AB ansvarar för. Det aktuella numret gick till en massanropstjänst och debiterades med 9.90 kronor per samtal.


Anmälarna anförde att deras barn ringt det aktuella numret ett stort antal gånger den 6 februari för att komma fram och prata med en programledare i en s.k. livesändning via den populära appen TikTok. De uppringande barnen i de aktuella ärendena angavs alla vara mellan 9 till 11 år. Enligt flera av anmälarna hade programledaren inte angett kostnaden för samtalen. I flera av ärendena hade de uppringande ringt för sammanlagt över tusen kronor.

ERB kontaktade den ansvariga tjänsteleverantören, Studio Universe, och begärde en redogörelse för vad som förevarit i ärendena samt en dokumentation av marknadsföringen av aktuell tjänst.


Företaget inkom med en kort presentation av tjänsten. Den bestod av ett kortare klipp där programledaren först sade numret och därefter angav att samtalstaxan var 9.90 kronor.


Den aktuella appen TikTok har en åldersgräns på 13 år men i praktiken var många användare yngre än så. Rådet tog del av ett längre klipp av den aktuella utsändningen och det framgick av de inringande att många av de som tog del av sändningen var mycket unga.


I ERB:s etiska regler anges i punkten A.1.a. att uppgift om tillämpad taxa ska anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I punkten A.1.c. anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. Taxeuppgiften ska exponeras under minst lika lång tid som telefonnumret och båda måste lämnas horisontellt och i direkt anslutning till varandra. Vid marknadsföring av betalteletjänster i TV måste taxeuppgiften även anges audiellt om kostnaden för att begagna sig av tjänsten kan överstiga 20 kronor.


I punkten A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning och får dessutom inte vara i strid med de etiska reglernas syfte.


I Marknadsföringslagen (2008:486) anges i § 7 att en näringsidkare inte får använda sig av aggressiv marknadsföring. I sista stycket anges att sådan marknadsföring som anges i punkterna 24-31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.


I punkten 28 i bilagan anges följande:

”Att i en annons direkt uppmana barn att köpa eller övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt dem.” Detta förfarande är exempel på affärsmetod som under alla omständigheter är otillbörlig.


I MFL § 10 anges att en näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.


Rådet tog del av marknadsföringen av den i ärendet aktuella tjänsten och det framkom att programledaren inte informerade att det endast var ett fåtal samtal som släpptes fram till själva utsändningen och att varje samtal ändå debiterades med 9.90 kronor.


I ERB:s etiska regler anges i punkten H att varken innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster eller marknadsföringen av dessa får uppenbart strida mot de etiska reglernas syfte, nämligen att skapa en säker, sund och tydlig betalteletjänstmarknad.


Rådet tog del av företagets yttrande i ärendet och annan dokumentation av tjänsten och dess marknadsföring..


Rådet granskade den aktuella marknadsföringen och hur tjänsten presenterades och mot bakgrund av det och en bedömning av vad som i övrigt framkommit i ärendet fann ERB att företaget på ett tydligt sätt brutit mot de etiska reglerna A.1.a., A.1.c., A.11. och H. Överträdelserna av god etik var så omfattande och allvarliga att Rådet fann det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Studio Universes betalteletjänst på det aktuella numret, 099-14209, tills vidare skulle upphöra att gälla.


Beslutet tillsändes Viatel Sweden AB och företaget verkställde beslutet omedelbart.

Studio Universe inkom sedan med yttrande i ärendet, den 6 april 2020. I yttrandet redogör företaget för ett antal åtgärder man ämnar vidta för att tillse att överträdelser av de etiska reglerna framdeles inte ska ske.ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttrande i ärendet.


Företaget förklarar i sitt yttrande att man inser vikten av de regler som ERB uppställer och att man har för avsikt att följa dessa regler. Priset för varje samtal ska anges både visuellt och muntligt varje gång numret presenteras för tittare. Programledaren ska även varje gång förklara att det endast är ett slumpvis antal samtal som släpps fram men att varje samtal ändå kostar 9.90 kronor. 


Företaget ska även sätta en övre gräns för hur många samtal ett abonnentnummer kan ringa in till tjänsten.


Rådet har i nuläget ingen anledning att misstro företagets avsikt att leva upp till de krav som ställs på deras tjänsters innehåll och marknadsföring.


Rådet anser därför tillräckliga skäl föreligga att låta abonnemangsavtalet för aktuell betalteletjänst åter träda i kraft. Rådet finner, i enlighet med fastlagd praxis, att avstängningen bör gälla i tre månader och att avtalet således åter kan träda i kraft den 25 juni 2020.

Rådet vill erinra om att man avser att även framdeles fortsätta bevakningen av företagets tjänster och deras marknadsföring och kan om man finner att brott mot god etik på betalteletjänstområdet föreligger fatta beslut om att vidta nya åtgärder mot aktuell linjes abonnemangsavtal.


ERB:s beslut:


ERB hemställer till Viatel Sweden AB att abonnemangsavtalet för företaget Studio Universe som förmedlas via numret 099-14209 den 25 juni 2020 åter kan aktiveras.Detta beslut har enhälligt fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson samt ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.

Ann-Christine Zachrisson    Joakim Rolander

Ordförande sekreterare

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: