Dnr 126b-10 BK Tele AB

BESLUT

 

meddelat den 24 juni 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Viatel Sverige AB/BK Tele AB

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.3, A.11, C.2 och C.8. Bristande information om tjänsteleverantören, vilseledande marknadsföring, brott mot förbud mot samtal mellan operatör och kund, avsedda att bereda kunden sexuell stimulans.

 

Dnr: 126b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har uppmärksammat företagets marknadsföring av betalteletjänstnumret 72345 på internetsidan http://www.privatecall.se/index_.php?s=annons&id=4.

 

Genom att använda denna tjänst, som debiteras med 200 kronor varje gång man skickar TA till 72345, betalar man enligt marknadsföringen för samtal som syftar till att bereda kunden sexuellt stimulans. Dessa samtal görs på linjen 08-505 22 016.

 

Enligt ERB:s etiska regler, punkten C.2., får direkta samtal mellan operatör och kund inte förekomma om syftet med samtalet kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans. Punkten C.8 anger att regeln i punkten C.2 ska gälla även vid användning av betalteletjänster för indirekt förmedling av tjänster.

 

ERB ifrågasätter också, om företaget bryter mot de etiska reglerna, punkten A.11., av innehåll att all marknadsföring skall vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning. Om den aktuella linjens, 08-505 22 016, innehåll inte bryter mot ovan nämnda etiska regel C.2. kan marknadsföringen sägas vara vilseledande.

 

Rådet ifrågasätter även om företaget bryter mot den etiska regeln A.3. av innehåll att uppgifter om tjänsteleverantör alltid skall anges vid marknadsföring av betalteletjänster. Uppgifterna skall lämnas horisontellt och med tydlig stil, samt innehålla företagets namn, gatuadress (alt postbox), postnummer och postadress. Den aktuella marknadsföringen saknar helt adressuppgifter.

 

ERB:s motivering

 

Rådet finner att den aktuella tjänstens innehåll och marknadsföring bryter mot ERB:s etiska regler, punkterna A.3, A.11, C.2 och C.8. Överträdelsen är så grov att Rådet finner anledning hemställa att abonnemangsavtalet för den i ärendet aktuella linjen tills vidare sägs upp.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till Viatel Sverige AB att abonnemangsavtalet för företaget BK Tele AB:s betalteletjänstnummer 72345 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

ERB bereder företaget möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara Rådets kansli tillhanda sist den 30 juli 2010 för att kunna behandlas på Rådets nästkommande sammanträde.

 

Detta interimistiska beslut har enligt uppdrag fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

 

Ann-Christine Zachrisson    Joakim Rolander

Ordförande                            sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: