Dnr 1292-09 Echovox

BESLUT

 

meddelat den 8 oktober 2009

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Echovox

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c. Antalet tillåtna meddelanden i en prenumerationstjänst överskridet.

 

Dnr: 1292-09, 1317-09, 1325-09 och 1394-09

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har mottagit ett antal anmälningar mot företaget Echovox tjänst. Anmälarna har uppgett att de debiteras för företagets prenumerationstjänst under lång tid utan att vara medvetna om kostnaderna eller att det rört sig om en prenumerationstjänst eller att man beställt någon tjänst överhuvudtaget.

 

Rådet tillskrev Echovox i ovan angivna ärenden och hemställde att företaget skulle inkomma med en redogörelse för samtlig trafik med aktuellt mobilnummer.

 

Företaget inkom med redogörelser i vilka man informerade kort att de olika tjänsterna hade beställts genom att vederbörande användare hade besökt företagets hemsida på internet och där i en ruta angett först sitt mobilnummer och därefter skrivit i den pinkod företaget hade sänt till det mobilnummer som angetts av användaren.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1292-09 inkommit med yttrande den 31 augusti 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 16 augusti 2008 och att den avslutats den 3 april 2009 efter ca 125 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1317-09 inkommit med yttrande den 16 september 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 17 mars 2009 och att den avslutats den 18 maj 2009 efter ca 150 meddelanden. Företaget har i ärendet med Dnr 1325-09 inkommit med yttrande den 25 september 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 9 juli 2008 och att den avslutats den 21 augusti 2009 efter ca 250 meddelanden.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1394-09 inkommit med yttrande den 4 september 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 27 mars 2009 och att den avslutats den 28 juli 2009 efter ca 210 meddelanden.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c, en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet. Det kan inledningsvis noteras att företaget är genom avtal bundet att följa de av ERB utgivna etiska reglerna.

 

Att företaget vid flera tillfällen brutit mot den etiska regeln B.1.c står utom allt tvivel. Om företaget skickat ut tio meddelanden som debiterats för tjänsten och kunden inte därefter uttryckligen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden ska man avsluta tjänsten.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Echovox tjänster på kortnumren 72720 och 72677 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till berörda operatörer att abonnemangsavtalen för företaget Echovox tjänst på kortnumren 72720 och 72677 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 20 oktober 2009 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson        Joakim Rolander

Ordförande                               sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: