Dnr 139b-10 Chocolate Mobile

BESLUT                                                                      

 

meddelat den 9 augusti 2010.

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Chocolate Mobile

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 139b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

I slutet av juni månad 2010 hade Rådet i korrespondens med företaget Chocolate Mobile påpekat en rad brister i företagets marknadsföring av betalteletjänster. ERB påpekade att det kunde ifrågasättas vara vilseledande att i marknadsföringen skriva ”Gratis mobilfilm” när det i själva verket var så att de flesta filmerna i tjänsten kostade pengar. Om en konsument i början av en reklamtext läser att filmerna är gratis riskerar man att denna inte observerar i finstilt text längre ned att det endast är ett fåtal filmer som är kostnadsfria. Särskilt som de avgiftsbelagda filmerna presenteras först på sidan med starka rubriker och länkar och det är först längst ned på sidan som en länk finns till utbudet av förment kostnadsfria klipp. Rådet informerade att prisinformation måste finnas på varje länk och att man inte ska använda formuleringen ”Gratis filmer”.

 

I mail till Rådets kansli den 30 juni 2010 skrev en företrädare för företaget, Charles Canning-Smith, att man genomfört en rad förändringar av sin marknadsföring så att den ska vara i enlighet med de etiska reglerna. Man bifogade även en skärmbild av påstådd marknadsföring av en av sina tjänster. På skärmbilden finns en inledande text som lyder:

”18+ Bara Filmer och Bilder kostar kr 30.00. Vid nedladdning tillkommer standard smswaptaxa. En länk till kostnadsfria filmer finns längst ned på sidan. Kundtjänst +48862600888”

 

Den 6 augusti 2010 gjorde ERB en sökning på internet i mobilen och fick upp en länk till en sida som utlovade ”Gratis Filmer”. När man kom till sidan med rubriken ”10 gratis XXX Filmer” så fanns inledningsvis följande text:

”Ladda ner dina 10 filmer helt gratis!! Ytterligare filmer kostar endast kr 30.00 plus trafikavgifter. Kundtjänst +46852500688”

 

Under angivna text fanns tolv olika länkar med olika titlar på filmklipp. Exempelvis: ”VID 1 Rakad Våt blondin är nere på alla Fyra och Redo! vids”

 

Om man scrollade ned på skärmen fanns nedanför de tolv första länkarna en ytterligare länk med texten: ”Inkluderat – 10 gratis filmer!!”

 

Det var först när man klickade på denna länk som man fördes till ytterligare en ny sida där det fanns tio korta klipp som man kunde titta på och endast betala kostnaden för överföringen av klippet.

 

Nedanför denna länk fanns texten:

”T&C: Endast 18+! Bilder fungerar på WAP-mobiler som kan hantera färger. Kostnaden är kr 30.00 för 1 film, exklusive din operatörs närverksavgifter. Du måste ha tillåtelse av abbonemangsägaren. För att avbryta smsa STOP eller STOPP till 72214. Vi reserverar oss rätten att kontakta användare med ytterligare erbjudanden. SUPPORT: Kundtjänst +46852500688. Feedback – Berätta vad du tycker”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat den aktuella marknadsföringen och konstaterar inledningsvis att företaget Chocolate Mobile i strid med vad man tidigare angett i sitt yttrande den 30 juni 2010 alltjämt inte har prisinformation i varje länk. Genom att använda formuleringar om att man ska få tio filmer gratis och sedan skriver att ytterligare filmer kostar trettio kronor styck ger man konsumenten intrycket att de första tio filmerna man vill ladda ner är kostnadsfria och att det först därefter utgår en avgift om trettio kronor för varje film. Prisuppgiften uppfyller inte kraven på tydlighet i reglerna A.1.a respektive A.1.c, genom att den inte finns angiven i varje länk. På så sätt kan det sägas att företaget gör det svårare för konsumenten att veta vad det faktiska priset för tjänsten är. Förfarandet kan anses vara vilseledande och bryter mot Marknadsföringslagens (2008:486) 10 § 4 p och därmed även mot den etiska regeln, punkten A.11, av innehåll att all marknadsföring ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Chocolate Mobiles tjänst på kortnumret 72214 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget Chocolate Mobiles tjänst på kortnumret 72214 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 23 augusti 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta interimistiska beslut har enligt uppdrag fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

 

Stockholm datum som ovan

 

Ann-Christine Zachrisson  Joakim Rolander

Ordförande                          sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: