Dnr 140b-10 Switchfire

BESLUT

meddelat den 1 september 2010.

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Switchfire

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, A.1.a, A.1.c samt A.11: Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 140b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog i början av augusti månad 2010 en anmälan mot företaget Switchfires tjänst som förmedlas genom kortnumret 72215. Anmälaren angav att denne blivit debiterad för tjänster utan att ha beställt någon tjänst överhuvudtaget. Rådet tillskrev företaget, som den 5 augusti 2010 till Rådets kansli inkom med yttrande i vilket man bifogade en loggfil vilken angav de fyra beställningar som skulle ha skett från den aktuella tjänsten. Företaget lämnade också information om hur den textannons som anmälaren påstods ha klickat på såg ut:

 

”iPhone Fitta Porr Amatör XXX Filmer Ultimate Porr Hornpub.mobi/iphone"

 

Den 6 augusti 2010 kom ERB efter att använt mobiltelefonens sökmotor fram till Switchfires tjänst där man kunde titta på filmklipp mot en kostnad av trettio kronor per klipp. Rådet köpte klipp och etablerade därmed en kundrelation.

 

Den 15 augusti mottog sedan Rådet direktmarknadsföring i mobilen. I sms-meddelandet stod följande:

 

”svenska Bäst Porr:: http://dsza.com/s/z?*f_gzeThBtrT71HNa Avsluta Promotion sms klicka här- http://Stoppa-Alla-eu Kundtjanst +46852500688”

 

När ERB klickat på länken kom vi till en WAP-sida med rubriken: ”18 Warning” Under den följde texten:

 

”Endast 18+. Filmer kostar kr 30.00. Vid nedladdning tillkommer standard sms/wap/taxa. En länk till kostnadsfria filmer finns längst ned på sidan. Kundtjänst Kundtjänst +46852500688”

 

Därefter följde en rad bilder av sexuell art med länkar intill. Ex;

 

”Babe gets ass drilled hard30.00 kr”

 

Om man scrollade långt ned på sidan kom en länk som angav:

 

”Inklusive – Gratis Filmer – Klicka Här”

 

När ERB klickade på länken kom man till en ny wap-sida. Rubriken var fortfarande samma:

”18 Warning” och under stod:

 

”Pack 2 – Klicka nedan för att ladda ned”

 

Under den fanns en klickbar bildruta med sexuellt motiv under vilken angavs:

”18+Bara. Filmer och Bilder kostar kr 30.00, Vid nedladdning tillkommer standard sms/wap/taxa. Kundtjänst +46852500688 Nästa svårare VIDS Huvudmeny”

 

Utan att Rådet klickat på någon länk överhuvudtaget kom ett sms-meddelande till mobilen. I meddelandet stod:

 

”Tack så mycket, välkommen åter till våran sida (586617696”

 

Rådet hade blivit debiterat utan att ha köpt någon film alls. Man hade enbart klickat på länken som angav:

 

”Inklusive – Gratis Filmer – Klicka Här”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I Marknadsföringslagen (2008:486) rubriceras § 10: ”Förbud mot vilseledande marknadsföring”, och första stycket anger:

 

”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.”

 

Det anges vidare i 10§ st 2 p 4:

 

”Första stycket gäller särskilt framställningar som rör produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren.”

 

I sista stycket i samma paragraf anges: ”En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.”

 

ERB:s motivering

 

ERB konstaterar inledningsvis att företaget inte har någon prisinformation i sin inledande direktmarknadsföring vilket bryter mot regeln A.1.a och A.1.c.

 

ERB har vidare granskat den aktuella marknadsföringen och konstaterar att förfarandet att benämna en länk: Inklusive – Gratis Filmer – Klicka Här”, och sedan debitera abonnemanget när man klickar på länken kan anses vara vilseledande och bryter mot Marknadsföringslagens (2008:486) 10 § st 2 p 4 och därmed även mot den etiska regeln, punkten A.11, av innehåll att all marknadsföring ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Switchfires tjänst på kortnumret 72215 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget Switchfires tjänst på kortnumret 72215 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 18 september 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Stockholm datum som ovan

 

Ann-Christine Zachrisson                 Joakim Rolander

Ordförande                                         sekreterare


Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: