Dnr 141b-11 txtNation

BESLUT

meddelat den 19 oktober 2011

Anmälare: ERB

Teleinformatör:  txtNation

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler och MORGAN:s Code of Conduct.

Dnr: 141b-11


Bakgrund:

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 16 mars 2011.

Den 25 augusti 2011 uppmärksammade ERB företaget txtNations marknadsföring av en prenumerationstjänst, en tjänst som man kom till efter att ha sett en banner som helt saknade prisinformation. På bannern stod det:
”Är det din dag idag?” följt av en ruta i vilken angavs: ”Klicka här”

ERB granskade marknadsföringen på den landningssida som bannerlänken ledde till och fann då en stor ruta i vilken avbildades tio stycken telefoner av typen iPhone. Telefonerna hade olikfärgade skal. Ovanför bilden angav rubriken:
”Detta är din chans att vinna en helt ny iPhone 4”
Under de avbildade telefonerna stod det:
”Välj den färg du tycker om”

Nedanför bilden angavs finstilt i grå text mot ljus bakgrund följande:

”Genom att registrera dig för den här tjänsten och ange den personliga PIN-koden som skickats till mobilnumret som du uppgav på den här webbplatsen, bekräftar du att du prenumererar på tjänsten. Du bekräftar att du samtycker till villkoren. Du får upp till 2 meddelanden per vecka, 15 kr per meddelande, fram till avregistrering. Anmälningsavgiften är 50 kr, som tas ut när du anger PIN-koden som skickats till mobilen. Priset ska lämnas över av Gotit inom 60 dagar efter vinsten. Tävlingen pågår till den 31.10.11. Din prenumeration förnyas automatisk. Du kan när som helst stoppa prenumerationen genom att skicka STOPP till nummer 72445. Alla avgifter kommer att visas på din mobiltelefonräkning eller dras från ditt kontantkortssaldo. Du måste vara ägare av denna mobil eller ha tillstånd från ägaren. Du måste vara minst 18 år eller ha tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Din telefon måste stödja SMS. För ytterligare information, ring 200 895 462 eller skicka e-post till support@textnation.com”

Efter att man valt att klicka på en av telefonerna i bilden kom det upp en ny något mindre ruta som lade sig ovanpå sidan på skärmen. I rutan avbildades en iPhone med den färg på skalet som vi valt och bredvid bilden fanns ett påstående vars två alternativa slut fanns angivna i två fält. Påståendet var: ”Grundaren av Apple heter:” och de båda alternativen att avsluta meningen mad var ”Bill” respektive ”Steve”.

Efter att ha svarat på frågan genom att ange ett av de båda alternativa svaren kom en ny sida upp där man bl a skulle ange sitt mobilnummer i en ruta och därefter klicka på en ruta märkt ”Fortsätt”. Rubriken på sidan angav:

”För att skicka ditt svar/ Ange ditt mobilnummer och tryck på Fortsätt”

Under rutan märkt ”Fortsätt” angavs:
Prenumerationstjänst, tjänsten omfattas av villkoren. 15 kr per meddelande, 2 meddelanden per vecka. Anmälningsavgift 50 kr. För att avbeställa tjänsten skicka STOPP till 72445. Du måste vara minst 18 år eller ha målsmans tillstånd.”

Efter att ha fyllt i mobilnumret och klickat på rutan märkt ”Fortsätt” kom det upp en ny ruta på skärmen. I rutan angavs:
”Vi skickar dig din PIN-kod nu. Skriv in denna PIN-kod för att vara med. STARTA PRENUMERATION 15 kr debiteras abonnemanget 70xxxxxxx 2 gånger i veckan. Fyll i din PIN-kod här:”
Under fanns en ruta där man kunde fylla i sitt mobilnummer och under denna angavs återigen ”Fortsätt”

Rådet fick också ett SMS med texten:
”Du har beställt en prenumeration på Gotit Trivia Game. Pris 15 kr/SMS. Engångs abonnemangsavgift 50kr. För att bekräfta beställningen ange PIN-kod 7917”

Efter att ha fyllt i PIN-koden och klickat på ”Fortsätt” anlände ett nytt SMS:
”Du har startat en Gotit prenumeration på Trivia Game. Pris 15kr/SMS. Skicka STOPP till 72445 för att avsluta. Kundtjänst:462 895 200.”

Strax därpå kom ytterligare ett SMS:
”Välkommen Få 2 meddelanden per vecka. Engångs abonnemangsavgift 50 kr.

I de meddelanden som skickades ut fram till den 21 september 2011 angav företaget, att man skulle skicka sitt svar till 72445. Från och med det meddelande som skickades ut den 26 september 2011 var numret som man skulle skicka in sitt svar till ändrat till 72221.

När man klickade på länken märkt ”villkor” längst ned på sidan, under den finstilta texten fick man upp en ny sida med följande information:

”Serviceavtal för prenumeration på Mobila Innehållstjänster för Veckovis Trivia Game
1. Introduktion
1.1. GOTIT Ltd. (nedan: "företaget"), driver, bland dess olika verksamheter tjänsten trivia (nedan: "tjänsten") för mobiltelefonägare (nedan: "användaren").
1.2. Användningen av tjänsten är föremål för villkoren i detta serviceavtal eller som presenteras från tid till annan.
1.3. Användaren är ensam ansvarig för att bekanta sig med dessa villkor och använda tjänsten därefter. Användningen av tjänsten uppfattas som användarens medgivande till villkoren som beskrivs i detta avtal.
1.4. Även om skrivet i maskulin form, är bestämmelserna i detta avtal gällande för såväl kvinnor som män.

2. Beskrivning av tjänsten
2.1. Tjänsten består av trivia frågor (nedan "innehållet" eller "innehåll").
2.2. Varje användare får varje vecka två trivia frågor.
2.3. Tjänsten skickas till användaren via SMS till det mobiltelefonnummer som angavs vid registreringen till tjänsten. Efter registreringen kommer innehållet att skickas till användaren från tid till annan utan behov av ytterligare begäran av användaren ("Push" tjänst), allt i enlighet med den typ av innehåll som användaren har begärt samt villkoren för tjänsten som kommer att publiceras från tid till annan.
2.4. Användningen av denna tjänst är tillgänglig för alla handenheter på alla nät och alla mobiltelefoner som kan skicka och ta emot SMS och sådana som inte har blockerats från att ta emot innehållstjänster.
3. Ansluta till tjänsten
3.1. En användare som vill ansluta sig till tjänsten via webben, anger sina uppgifter enligt anvisningarna på den avsedda registreringssidan. Användaren bekräftar sin registrering genom att ange lösenordet som skickas till mobiltelefonen i där för avsett fält på registreringssidan och klickar på ”Fortsätt”. Användaren förbinder sig att tillhandahålla korrekt information.
3.2. En användare som vill ansluta sig till tjänsten genom att skicka ett SMS eller genom att surfa på internet via sin mobiltelefon, ska agera enligt instruktionerna publicerade från tid till annan. Användaren förbinder sig att tillhandahålla sanningsenlig information.
3.3. I händelse av att användaren inte är registrerad ägare till mobilnumret för vilken tjänsten kräver, förklarar han och förbinder sig till företaget att hans registrering till tjänsten samt fakturering för betalning för tjänsten är i full enighet med den registrerade ägaren till det telefonnummer, för vilket tjänsten är registrerad samt att användaren är ensam ansvarig och kommer att ersätta företaget för fordran och/eller krav av den registrerade ägaren av telefonnumret för vilket tjänsten kräver.
3.4. I händelse av att användaren är minderårig, förklarar användaren härmed att han har fått samtycke av sina föräldrar och/eller vårdnadshavare att registrera sig för tjänsten.
3.5. I händelse av att användaren inte samtycker till dessa villkor, ska han inte registrera sig för tjänsten.
3.6. Användaren ger härmed sitt samtycke till att företaget har rätt, att via mobiloperatörens eller aggregatorn samla in de belopp som ska betalas till dem i samband med tjänsten. Betalning kommer att erläggas via samma betalningsmedel som tillhandahölls av användaren till mobiloperatören.

4. Uppsägning av tjänsten
4.1. En användare som vill avbryta tjänsten kan kontakta kundtjänst, utan extra kostnad, genom att skicka ett e-postmeddelande till: support@txtnation.com eller genom att ringa 200 895 462 eller genom att skicka ett SMS med ordet "STOPP" till nummer 72445.

5. Kostnader för tjänsten
5.1. Kostnader för tjänsten är enligt följande:
5.1.1. Kostnaden för varje veckovisa trivia fråga är 15 kr inklusive moms.Upp till 2 frågor skickas per vecka.
5.1.2. En engångsregistreringsavgift på 50 kr inklusive moms kommer att tillämpas.
5.2. Användaren kommer inte att debiteras för marknadsföring och reklammaterial som skickas till honom.
5.3. Företaget har rätt att ändra priser för tjänsten från tid till annan, förutsatt att detta i förhand meddelas användarna. Företaget har dock rätt att uppdatera tjänstens priser i enlighet med förändringar i konsumentprisindex, utan föregående meddelande till användarna.
5.4. Företaget tar inte ut någon avgift för att surfa på nätet via ett mobilt nät, eftersom denna avgift bestäms och samlas in direkt av mobiloperatören i enlighet med avtal mellan ägaren av telefonnumret och mobiloperatören.
5.5. Avgiften för anslutning till tjänsten, frånkoppling av tjänsten och meddelanden som tillhandahålls genom tjänsten, debiteras av mobiloperatören och visas i den månatliga fakturan för det för tjänsten registrerade telefonnumret.

6. Ansvarsskyldighet
6.1. Företaget kommer att göra sitt bästa för att överföra innehållet på det mest exakta och korrekta sätt som möjligt. Företaget är dock inte ansvarigt för innehållets äkthet, kopieringsfel, tillgänglighet, exakthet och korrekthet.
6.2. Användaren intygar härmed att han förstår att misstag, brister och fel i innehåll och/eller i överföringen inte kan förhindras. Mot bakgrund av ovanstående avsäger sig användaren härmed allt ansvar för företaget, dess chefer, anställda och alla som verkar under dess makt, i dess namn och för dess räkning eller någon innehållsleverantörer i samband med det, för någon brist eller fel i innehåll och/eller metod för överföring. Dessutom, och utan att inskränka allmängiltigheten av den förutnämnda, avsäger sig användaren härmed allt ansvar av företaget och alla andra parter som anges ovan, för förlust eller direkta, indirekta, följdskador eller andra skador som orsakats, vare sig direkt eller indirekt, under eller till följd av innehållet i innehåll eller metod för överföring, under inflytande av någon lag och/eller avtal.
6.3. Det bör förtydligas att innehåll och/eller information som tillhandahålls via tjänsten inte får användas som en grund för att utföra någon affär eller som beslutsunderlag och envar som gör så gör det på eget bevåg och ansvar. All användning av innehållet som erbjuds via tjänsten kräver ytterligare granskning och verifiering av användaren och görs under eget ansvar.
6.4. Användaren avsäger sig härmed allt ansvar av företaget, dess chefer, anställda och alla som verkar under dess makt, i dess namn och för dess räkning, för eventuella skador som kan orsakas honom på grund av användningen av tjänsten. Dessutom förklarar användaren härmed att hans användning av tjänsten sker under eget bevåg och ansvar. Tjänsterna ska inte uppfattas som någon medicinsk diagnos och/eller åsikt och inte i något fall ersätta personlig rådgivning av en auktoriserad fackman. All användning av innehållet i tjänsten ska därför vara användarens fulla egna ansvar.
6.5. Innehållet tillhandahålls användaren via teknik som bland annat bygger på tillgänglighet, funktion och hållbarhet hos det mobila kommunikationsnät som används av de olika mobiloperatörerna, som i vissa delar av Sverige inte är fullständigt eller kontinuerligt. Företaget, dess anställda och alla som är verksamma på dess vägnar, ansvarar inte för skador, inklusive följdskada, eller indirekt skada som orsakas på grund av icke-tillhandahållande av mobiltelefontjänster, begränsning av sagda tjänster, försening, brott eller upphörande, inklusive på grund av fel i att tillhandahålla nämnda tjänster. Det bör förtydligas att tjänsten tillhandahålls enligt och utöver villkoren i gällande serviceavtal för mobiltelefonen och utan avvikelser från dess villkor. Därför kommer användaren inte att kunna göra några anspråk mot företaget i fråga om att någon förlust, åverkan eller skada på grund av ett fel och/eller brist och/eller tekniskt eller annat fel i överföringen av innehållet och/eller i innehåll och/eller leverans.
6.6. Företaget eller någon på dess vägnar kan inte hållas ansvarig för eventuella skador och/eller skada och/eller förlust av något slag, vare sig direkta eller indirekta, som kommer eller som direkt eller indirekt kan orsakas användaren och/eller till någon tredje part som ett resultat av mottagare av tjänsterna och/eller användningen av den information som tillhandahålls via tjänsten och/eller i någon del av detta och/eller genom att förlita sig på den. Utan att avvika från allmängiltigheten av nämnda, förtydligas det härmed att allt ovannämnda i detta avtal gäller även för tjänster och/eller produkter för vilka meddelanden levereras via tjänsten, om någon, och att ansvaret för dessa tjänster och/eller produkter och att frågor med avseende på avtalet i detta avseende, inklusive frågor som rör deras tillhandahållande, kvalitet, natur, fungerande skick, hållbarhet och de uppgifter som lämnats i förhållande till dem, endast kommer vara gällande för tillverkarna och marknadsförare av dessa tjänster och produkter. Användaren intygar härmed att denna klausul har kommit till hans kännedom och att han inte kommer att ha någon fordran gentemot företaget och/eller någon på dess vägnar i denna fråga.
6.7. Företaget är inte ansvarigt i den händelse att mobiltelefonen som används av tjänsten inte stöder några av funktionerna i tjänsten. En användare som är registrerad för en tjänst som inte stöds av hans enhet, kommer att debiteras full betalning för innehåll som skickas till honom.
6.8. Det är användarens ansvar att underrätta företaget hans avstängning från tjänsten i alla händelser där han inte längre använder mobilnumret (inklusive i händelse av uppsägning initierad av användaren eller av mobiloperatören, överföring av äganderätten till nummer, förlust eller stöld, överföring av enhetens nummer för användning av annan part mm.). Företaget ansvarar inte i den händelse att abonnenten underlåtit att anmäla det att han avser att avsluta sin prenumeration av någon anledning (i enlighet med nämnda uppsägningsförfarande). Dessutom tills användaren har begärt att kopplas bort från tjänsten, kommer företaget att fortsätta att tillhandahålla tjänsten till den registrerade mobila enheten, även om abonnenten inte använder den, och användaren kommer att fortsätta att bära ansvaret för att full betalning erläggs.
6.9. Företaget förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta tjänsten och/eller någon del därav, av någon anledning och utan föregående meddelande. Företaget kommer inte bära något ansvar i händelse av att det beslutar att genomföra denna rätt.
6.10. Företaget kommer inte att vara ansvarigt för den händelse att mobiloperatören förhindrar och/eller blockerar tillhandahållandet av tjänsten för användaren och/eller på grund av något annat hinder för att tillhandahålla tjänsten till användaren.
6.11. Mobiloperatören och aggregatorn bär inte något ansvar gentemot företaget, tjänsten och allt som rör den, inklusive innehållet som tillhandahålls via tjänsten, metod för insamling, erhållande och presentation, inklusive frågan om att fastställa kostnaden för tjänsten och inbegripet eventuella misslyckanden och/eller störning av något slag i driften av tjänsten och/eller i mobiloperatörens system och/eller i mobiltelefonnätet. Det bör förtydligas att mobiloperatören används endast som ett medium för att överföra innehåll till slutenheten och för att samla in betalning för tillhandahållande av innehållet.
6.12. Mobiloperatören har rätt att koppla från tjänsten för användare som inte uppfyller sina skyldigheter mot mobiloperatören, enligt gällande serviceavtal för mobiltelefonen, liksom alla användare som har bett att bli blockerade från att få ett visst innehåll eller koppla från tjänsten av någon annan anledning.
6.13. Detta avtal påverkar inte på något sätt förhållandet mellan användaren och mobiloperatören, som anges i gällande serviceavtal för mobiltelefonen mellan dem.

7. Priset och hur man vinner det
7.1. Ett pris ges till vinnaren i slutet av varje 4-månadersperiod. Nästa tävling avslutas den 31/10/2011, 23:59 och vinnaren kommer därefter att utses.
7.2. Vinnaren är den användare som har det högsta antalet rätt besvarade frågor som skickats honom under de 4 månader som föregick nämnda datum. Endast de 50 första svaren kommer att poängsättas.
7.3. I den händelse av att fler än en användare har samma antal rätt besvarade frågor (nedan: "tävlande om pris"), kommer priset att gå till den användare som hade den procentuellt högsta andelen rätta svar av alla svar han har lämnat.
I den händelse av att det fortfarande finns mer än en tävlande om priset, kommer varje tävlande tilldelas ett kronologiskt nummer i företagets datorer (tävlande kommer att vara numrerade enligt deras registreringsdatum för tjänsten). Vinnaren kommer att väljas ut enligt en formel som består av det totala antalet tävlande, delat med 2 plus 1 (nedan: "formeln"). I den händelse av decimal siffra kommer det vinnande numret avrundas av formelresultatet till närmast högre siffra. Exempel: Låt oss säga att det är 100 tävlande och de är numrerade från 1 till 100. Den tävlande som vinner priset är den som tilldelats nummer 51 i företagets datorer. Låt oss säga att det är 101 tävlande och de är numrerade från 1 till 101.
Den tävlande tilldelad nummer 51,5 i företagets datorer vinner priset. I en sådan situation kommer talet att avrundas uppåt till närmaste heltal vilket gör att den tävlande med nummer 52 kommer att få priset.
7.4. Priset: Användaren som utsetts till vinnare kommer att vinna en ny iPad2/Plasmaskärm/I-phone/Streamer/pris angivet på hemsidan. Priset kan utdelas i form av en voucher.
7.5. Det bör förtydligas att bolaget inte ansvarar för villkor och/eller kvalitet och/ eller andra element i samband med priset och att prisleverantören ensamt bär ansvaret för dessa frågor.
7.6. Bolaget kommer att informera vinnaren inom 14 dagar från dagen för fastställandet av vinnarens identitet och ska göra det via mobilen med vilken användaren har registrerat sig för tjänsten.
7.7. Priset kommer att överlämnas till vinnaren av form av en kupong som skickas per post inom 60 dagar från dagen för fastställandet av vinnarens identitet, förutsatt att hans redovisning av ett lämpligt ID-bevis på att denne är vinnaren av kampanjen, att han är vuxen enligt lag (över 18 år) och är ägare av den för tjänsten registrerade mobiltelefonen, förutsatt hans signatur på ett dokument som intygar att han är medveten om bestämmelserna i detta avtal och att han har uppfyllt dessa bestämmelser, att han inte har anspråk och/eller krav på företaget och som omfattas av hans namnteckning på kvittot för priset.
7.8. I den händelse av att vinnaren inte hämtar priset inom 30 dagar från den dag han blev ombedd att göra det, förlorar han sin rätt till priset.
7.9. Bolaget har rätt att avstå från att ge priset till någon som har begått brott eller handlat i strid med lag och/eller på något sätt strider mot bestämmelserna i detta avtal.
7.10. Priset är icke överförbart och/eller icke överlåtningsbart och/eller kan inte belånas och/eller är icke utbytbart och/eller återbetalas ej för pengar och/eller mot något annat pris, såvida inte gjort enligt bolagets gottfinnande.
7.11. En vinnare som inte kan hämta sitt pris av någon anledning har inte ha rätt till någon ersättning och/eller alternativt pris och kommer inte att kunna göra några anspråk och/eller anklagelse och/eller efterfrågan om detta.
7.12. Bolaget har rätt att annonsera på sin webbplats med namn och bild på vinnaren under en period vars längd ska fastställas av bolaget, efter eget gottfinnande.
7.13. Vinnaren ger härmed sitt samtycke till annonsering av sitt namn och sin bild som ovan nämnt. Hans nekande att genomföra detta villkor innebär annullering av vinsten.
7.14. Bolaget kommer inte hållas ansvarigt för eventuell indragning och/eller försening och/eller ändring och/eller fel och/eller icke lämplighet i förhållande till priset och/eller någon av dess komponenter och/eller i samband med dess genomförande och/eller eventuella åtgärder och/eller försummelse från leverantören i förhållande till priset och inga anspråk och/eller anklagelse mot bolaget och/eller någon på dess vägnar kan diskuteras och/eller accepteras i detta avseende.
7.15. Registret i företagets datorer ska avgöra vinnarens identitet på ett absolut sista och avgörande sätt, vilket ej är möjligt för överklagan.
7.16. För att vederlägga alla tvivel, förtydligas det härmed att bolaget eller någon på dess vägnar inte ska hållas ansvarigt för eventuella fel och/eller misslyckanden som kan uppstå i mjukvara och/eller via mobilnäten och/eller andra brister som kan orsaka att en del av trivia frågorna inte når sin destination och/eller inte tas emot i företagets datorer och/eller orsakar andra störningar i alla led av frågesvaren och val av vinnare. Användaren har ingen grund för och/eller efterfrågan och/eller krav, antingen direkt eller indirekt, i fråga om samtliga ovannämnda, inklusive grund av att han inte vunnit priset.

8. Integritetspolicy
8.1. Företaget har rätt att använda de uppgifter som användaren tillhandahåller vid registreringen och/eller användningen av tjänsten samt den information som samlas in om hans mönster av användning av tjänsten, genom att spåra sådan användning (inklusive via "cookies") och hans läge när som helst, omfattandes av lagen, i följande fall:
8.1.1. För att förbättra tjänsten, information och innehåll som "tjänsteoperatören" och/eller tredje part erbjuder och/eller kommer att erbjuda som en del av tjänsten till användaren personligen och/eller för alla användare av tjänsten;
8.1.2. För att skicka innehåll och/eller att underrätta användaren om olika produkter och tjänster som kan vara av intresse för honom och som säljs av "tjänsteaktören" och/eller av tredje part, antingen via direkt marknadsföring eller på annat sätt. I sådant fall har företaget rätt att lämna information till användaren, enligt nedan:
• Till hans hemadress eller annan adress
• Till e-postadress tillhandahållen av honom
• Till hans mobil via SMS- eller MMS-meddelande
• Till röstbrevlådan på hans mobil eller genom telefonsamtal till hans mobil
Alla ovanstående är föremål för att användaren har tillhandahållit denna information vid registreringen till tjänsten eller uppdaterat sin kontaktinformation.
Genom att samtycka till villkoren i detta serviceavtal, ger användaren företaget tillstånd att sända meddelanden till honom med reklam som hänför sig till innehållet som tillhandahålls av företaget och/eller någon på dess vägnar. I händelse av att kunden inte vill ha direkt marknadsföringsmeddelanden från företaget, bör han anmäla detta skriftligen genom att skicka ett e-postmeddelande till support@txtnation.com;
8.1.3. För statistisk analys av "tjänsteoperatören" och/eller dess överlämnande till tredje part, inklusive annonsörer, förutsatt att sådan information inte identifierar användaren personligen vid namn;
8.1.4. För att kontakta användaren vid behov;
8.1.5. För underhåll av tjänsten;
8.1.6. För att spåra användarens aktiviteter på tjänster som omfattas av bestämmelserna i detta avtal och gällande lag.
8.2. Företaget kommer att använda de uppgifter som lämnats av användaren i enlighet med bestämmelserna i lagen och enligt de avtal och godkännanden som lämnats av användaren i registreringsformuläret för tjänsten och i detta avtal;
8.3. Företaget äger rätt att från tid till annan tillhandahålla den aktuella mobiloperatören med en förteckning över användare av tjänsten som är kunder till samma mobiloperatör, för att förbättra listan, ta bort alla användare som inte kan ta emot tjänsten beroende på orsak mm.

9. Dataskydd
9.1. Företaget kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter som lämnas av användaren. Företaget kan dock inte helt säkra informations- och kommunikationssystemen från obehörig infiltration och annan förbjuden användning av tredje part.
9.2. Företaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för händelser av avslöjande och användning av den information som lämnas av användaren, resulterande från direkt eller indirekt obehörig infiltration av andra eller som en följd av handlingar och/eller underlåtenhet som inte faller under företagets kontroll.

10. Användning av innehåll
10.1. Användaren har rätt att använda tjänsten och dess innehåll för sitt privata bruk, endast via den egna mobila enheten han förfogar över enligt detta avtal och mot ersättning som beskrivs i detta avtal.
10.2. Med undantag för användarens privata och personliga bruk, äger användaren inte rätt att kopiera, överföra, distribuera, sända, presentera, duplicera, publicera, ändra och/eller lagra via tjänsten mottaget innehållet, vare sig helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, på något sätt utan företagets skriftliga medgivande.
10.3. Användaren har inte behörighet att använda tjänsten och innehållet i kommersiellt syfte och/eller för något olagligt syfte eller något ändamål som strider mot bestämmelserna i detta avtal.
10.4. Användaren intygar härmed att han är medveten om att tjänsten och all information som ingår tillhör företaget och/eller innehållsleverantörer i anknytning till företaget och att innehållet som skickas till honom är skyddat enligt upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter och att all användning av innehållet på ett sätt som strider mot bestämmelserna i detta avtal utgör en kränkning av dessa rättigheter.
10.5. Användningen av tjänsten är riktad mot ett brett spektrum av användare och därför är inte all information och allt innehåll lämpligt för underåriga. Föräldrar, förmyndare eller annan person som ansvarar för minderåriga är ansvariga för att förhindra minderåriga från att titta på och/eller för annan användning av olämplig information och innehåll.

11. Ändringar i villkoren i detta avtal
Företaget har rätt att göra framtida ändringar av villkoren i detta avtal. Fortsatt mottagande av tjänsten efter varje sådan förändring är bevis på att användaren ger sitt samtycke till de ändringar som gjorts. Trots ovan nämnda kommer företaget meddela användarna via SMS angående prishöjningar och/eller ändringar som gjorts till tjänstens faktureringssystem.

12. Övrigt
12.1. Den auktoriserade domstolen i Tel Aviv Jaffa kommer att hålla exklusiv rättsbehörighet i frågor med avseende på tjänsten och/eller till avtalet, inklusive frågor som rör dess giltighet, tolkning och/eller brott mot detta.
12.2. Användarens telefonnummer kommer automatiskt att identifieras med hjälp av ett system som ägs av företaget, av mobiloperatören eller annan på deras vägnar.
12.3. Företagets och mobiloperatörens systemposter tjänar som bindande bevis för registrering till tjänsten.
12.4. Företaget har rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal till någon tredje part som de finner lämplig och utan att behöva offentliggöra sådant uppdrag.
12.5. Varje försening av företaget att utöva en rättighet som gäller enligt ovan nämnda eller företagets undvikande från insistering att utnyttja sådan rätt, ska inte uppfattas som upphörande av sådana rättigheter.
12.6. Tjänsten är personlig och kan inte överlåtas till tredje part.
12.7. I händelse av att en auktoriserad instans reglerar att någon av bestämmelserna detaljerade häri är ogiltig eller kan bli ogiltig av någon anledning kommer de övriga bestämmelser fortsätta att gälla. ”

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. Taxeuppgiften måste lämnas i direkt anslutning till telefonnumret.

Vidare återfinns i de etiska reglerna, i punkterna A.6.a-d bestämmelser som anger att i annonser för tävlingar ska tävlingsuppgiften beskrivas utförligt och entydigt samt innehålla en tydlig presentation av samtliga villkor för tävlingen, att det ska framgå hur pristagare utses och vinsten ska beskrivas vad gäller värde, varumärke, modell och liknande.

I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

I Marknadsföringslagen (2008:486) rubriceras § 10 ”Förbud mot vilseledande marknadsföring” och i näst sista stycket i § 10 anges: ”En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.”

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c, en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen uttryckligt bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

Rådet startade tjänsten den 25 augusti 2011och har fram till den 17 oktober 2011 tagit emot, och debiterats för, sammanlagt sjutton meddelanden från tjänsten.

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen (Lag 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig.

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.


ERB:s motivering:

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar inledningsvis att prisinformationen inte kan anses uppfylla de krav på tydlighet som de etiska reglerna A.1.a samt A.1.c ställer upp, då denna information inledningsvis saknas helt på den banner som utgör den inledande delen av marknadsföringen. Vidare återfinns prisinformation endast i liten stil på undanskymdplats under den ruta som utgör blickfånget för marknadsföringen på den landningssida man kommer till efter att ha klickat på bannern. Det är först när man redan inlett tjänsten genom att göra ett val av önskad telefon samt besvara en fråga som man överhuvudtaget kan förstå att det rör sig om en kommersiell tjänst.

Att företaget brutit mot de etiska reglerna i punkterna A.6.a-d står utom allt tvivel. Tävlingsuppgiften för den aktuella tävlingen beskrivs inte utförligt och entydigt genom att den endast kan återfinnas först när man klickat på en länk nedtill på sidan och därefter scrollat långt ned på den uppkommande sidan med olika villkor för tjänsten. Av marknadsföringen får man snarast bilden av att tävlingsmomentet endast går ut på att man ska besvara den fråga som anges på landningssidan för att kunna vinna priset. I den finstilta texten under bilden på landningssidan anges endast att man kommer få två meddelanden i veckan. Att dessa meddelanden består av frågor anges inte överhuvudtaget i texten utan det är först när man aktivt klickat på länken till villkoren och scrollat ned i dessa som detaljerna i tävlingen presenteras.

Villkoren kan på flera ställen ifrågasättas bryta mot gällande regler på många områden. Exempelvis anges i punkten 7.2 att vinnaren av tävlingen är den användare som har det högsta antalet rätt besvarade frågor som skickats till honom under de 4 månader som föregick det datum tävlingen avslutades men att endast de 50 första svaren kommer poängsättas. Eftersom man skickar ut två frågor i veckan innebär det att man maximalt kan svara på 34-36 frågor under angiven period. Möjligheten för en tävlande som aktiverar tjänsten en kort tid före dess avslutande att ha en rimlig chans att vinna är därmed i praktiken obefintlig. Dessutom anger man att endast de 50 första svaren poängsätts vilket synes innebära att samtliga tävlande som aktiverar tävlingen efter de 50 första deltagarna inte har någon chans alls till vinst eftersom deras svar inte ens poängsätts.

Att marknadsföra en tävling utan att på ett tydligt sätt beskriva tävlingsuppgiften eller villkoren kan dessutom betraktas som vilseledande och marknadsföringen kan därför även anses bryta mot Marknadsföringslagen § 10 och därmed även mot den etiska regeln i punkten A.11.

Vid en samlad bedömning finner Rådet alltså aktuell marknadsföring på ett flertal punkter vara uppenbart vilseledande och därmed bryter den mot punkten A.11.

Företaget har skickat ut sjutton meddelanden i det aktuella ärendet. Kunden har inte efter de första tio meddelandena uttryckligt bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden. Företaget bryter därmed mot den etiska regeln B.1.c.

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sin vilseledande marknadsföring och innehåll brutit mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.6.a-d och A.11 samt mot punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget txtNations tjänst på kortnumret 72221 tills vidare bör upphöra att gälla.


ERB:s beslut:

ERB hemställer till TeliaSonera Sverige AB att abonnemangsavtalet för företaget txtNations tjänst på kortnumret 72221 tillsvidare ska upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 10 november 2011 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

Detta beslut har fattats enhälligt av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.


Ann-Christine Zachrisson                                      Joakim Rolander
ordförande                                                             sekreterare


Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: