Dnr 143b-10 AMV

BESLUT

 

meddelat den 28 september 2010.

 

Anmälare: ERB

 

Teleinformatör: American Mobile Ventures/Blue Stream

 

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler. A.1.a, A.1.c, A.2. A.5.b och A.11. Otillräcklig prisinformation, Otillåtet innehåll i marknadsföring och vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: 143b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

Den 14 augusti 2010 kl 18.09 mottog ERB:s mobiltelefon ett sms med avsändare: ”FREEMSG”

 

I meddelandet stod:

”Jag har precis fatt hora en del allvarliga saker om dig”

 

Under texten fanns en länk: http://wap.mob365.net/x15y3qi/kpp9 När man klickade på länken kom man till en wapsida med rubriken:

 

”Knulla Klubben” och texten: Detta är en prenumeration som kostar 15kr/dag. För hjälp, maila help@blue-stream.biz eller ring 0770930031 Blue Stream Mobile”

 

Därefter följde ett stort antal animerade bilder och länkar med sexuellt innehåll. Längst ned på sidan fanns texten:

”Detta är en prenumeration. Kommer du att debiteras 1 faktura meddelande per 1dag debiteras 15kr. Högsta totala meddelanden som du kommer att få enligt denna teckning är 80. Du kommer att debiteras 15 kr i engångsavgift för registrering. När du har spenderat din fria kredit kostar extramaterial per visad sida. Darefter alla sidor som du klickar och tittar på kostar 15 kr styck. Minst 3 objekt per sida, debiteras per visad sida. Genom att öppna/köpa material på denna sajt godkänner du att ta emot marknadsföringsmeddelanden. För att säga nej tack, skicka STOP till 72552. För hjälp, maila help@blue-stream.biz eller ring 0770-930031. Denna tjänst tillhandahålls av BlueStream POBox 2952 London WC1N 3XX UK 18+”

 

Det aktuella abonnentnumret hade inte köpt någon tjänst av företaget BlueStream och hade därför ingen aktuell kundrelation. Inte heller hade man aktivt godkänt att ta emot marknadsföring direkt i mobilen.

 

Den inledande marknadsföringen saknade vidare helt och hållet prisinformation.

 

I Marknadsföringslagen (2008:486) § 9 fastslås att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I punkten A.2 anges att direktmarknadsföring till telefon får ej ske utan kundens uttryckliga medgivande. Dock får marknadsföring ske när ett etablerat kundförhållande föreligger. I varje meddelande ska finnas en länk som konsumenten kan klicka på och därigenom omedelbart avsäga sig framtida marknadsföring. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

ERB granskade den aktuella marknadsföringen och konstaterade inledningsvis att företaget American Mobile Ventures/Blue Stream (AMV) i strid med de etiska reglerna hade skickat direktmarknadsföring till abonnent utan dennes godkännande i förväg och utan att det fanns en tidigare etablerad kundrelation. I marknadsföringen saknades dessutom en länk som man kunde klicka på för att omedelbart avsäga sig framtida marknadsföring.

 

Prisuppgiften uppfyllde inte kraven på tydlighet i reglerna A.1.a respektive A.1.c, genom att den inte fanns angiven i direktmarknadsföringen överhuvudtaget. På så sätt kunde det sägas att företaget gjorde det svårare för konsumenten att veta vad det faktiska priset för tjänsten var. Förfarandet kunde anses vara vilseledande och bröt mot Marknadsföringslagens (2008:486) 10 § 4 p och därmed även mot den etiska regeln, punkten A.11, av innehåll att all marknadsföring ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning. Genom att använda sig av en provocerande formulering som överhuvudtaget inte har något med tjänsten att göra och dessutom låta avsändaren vara ”FREEMSG” hade företaget försökt få den obeställda marknadsföringen framstå som ett budskap av personlig karaktär. Ett budskap som kunde uppfattas som stötande och oroande. Detta kunde ifrågasättas utgöra en form av aggressiv marknadsföring vilket är otillbörligt enligt Marknadsföringslagens § 7.

 

ERB fann det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebar ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A1.c, A.2 och A.11. Överträdelsen av god etik var så omfattande och allvarlig att Rådet fann det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget American Mobile Ventures tjänst på kortnumret 72552 tills vidare borde upphöra att gälla.

 

Beslutet tillsändes företaget Ericsson IPX AB och de verkställde beslutet omedelbart.

 

Innan beslutet hann verkställas hade aktuellt abonnemang mottagit ett andra ytterligare direktreklambudskap från företaget. Den 18 augusti 2010 kom ett meddelande vars avsändare åter angavs som ”FREEMSG”. Meddelandet löd:

 

”Hur vill du att jag suger din kuk? Sug eller svalj?”

 

Under texten fanns en länk: http://wap.mob365.net/x16hpwc/kte0

 

Länken ledde till samma WAP-sida som tidigare angetts ovan.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna finns i punkten A.5.b en regel som anger att i direktreklam får texten inte innehålla tydliga anspelningar på eller omskrivningar av sexuella handlingar eller företeelser.

 

Företaget American Mobile Ventures/Blue Stream har därefter inkommit med yttrande i ärendet. I yttrandet, som inkom den 15 september 2010, vitsordar företaget ERB:s påståenden om att det aktuella abonnemanget inte köpt någon tjänst av företaget och att det inte heller uttryckligt accepterat att ta emot direktreklam till mobilen. Trots det påstår företaget vidare att det ändå skulle föreligga en kundrelation eftersom abonnemanget besökt företagets WAP-sida. Man påstår att det på sidan ska ha funnits information om att man genom att ha besökt sidan har man därmed godkänt att ta emot reklam.

 

Företaget anför vidare att det personliga marknadsföringsbudskapet av misstag skickats till aktuellt abonnemang. Det synes som om företaget påstår att meddelandet endast var avsett för deras kunder i Storbritannien. AMV vitsordar även ERB:s påstående att direktmarknadsföringen saknat en länk med vilken användare omedelbart kunde avsäga sig framtida marknadsföring.

 

ERB:s motivering

 

ERB har tagit del av företagets yttrande. I yttrandet vitsordar AMV att man på flera punkter brutit mot de etiska reglerna.

 

AMV:s påstående att ett besök på sidan i sig kan innebära en uttrycklig accept att motta direktreklam är inte godtagbart. Med uttrycklig accept avses att användaren svarar ja på direkt fråga om man vill ta emot reklam. Företaget har i aktuellt ärende endast registrerat mobilnumret som besöker sidan.

 

Företagets påstående att de aktuella reklambudskapen på grund av tekniskt fel av misstag skickats till en svensk kund när de egentligen var avsedda för marknaden i Storbritannien bär inte sannolikhetens prägel, mot bakgrund av att budskapen var avfattade på svenska språket.

 

Företagets andra direktreklambudskap strider mot den etiska regeln A.5.b. Rådet anser att företagets brott mot de etiska reglerna framstår som särskilt allvarliga.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.2, A.5.b och A.11. Överträdelserna av god etik är så omfattande och allvarliga att Rådet finner att abonnemangsavtalet för aktuell linje nu bör sägas upp till definitivt upphörande.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer i enlighet med sina stadgar till företaget Ericsson IPX AB att abonnemangsavtalet för företaget American Mobile Ventures tjänst på kortnumret 72552 ska sägas upp permanent.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Henrik Ennart och Olle Wikström.

 

Stockholm datum som ovan

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

Ordförande                           sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: