Dnr 1570-09 R&D Media

BESLUT

 

meddelat den 8 oktober 2009

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: R&D Media

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c. Antalet tillåtna meddelanden i en prenumerationstjänst överskridet.

 

Dnr: 1570-09, 1608-09, 1654-09, 1683-09, 1687-09, 1690-09 och 1691-09.

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har mottagit ett antal anmälningar mot företaget R&D Medias tjänst. Anmälarna har uppgett att de debiterats för företagets prenumerationstjänst under lång tid utan att vara medvetna om kostnaderna eller att det rört sig om en prenumerationstjänst eller att man beställt någon tjänst överhuvudtaget.

 

Rådet tillskrev R&D Media i ovan angivna ärenden och hemställde att företaget skulle inkomma med en redogörelse av samtlig trafik med aktuella mobilnummer.

 

Företaget inkom med redogörelser i vilka man informerade kort att de olika tjänsterna hade beställts genom att vederbörande användare hade besökt företagets hemsida på internet och där i en ruta angett först sitt mobilnummer och därefter skrivit i den pinkod företaget hade sänt till det mobilnummer som angetts av användaren.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1570-09 inkommit med yttrande den 22 september 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 12 juni 2009 och att den avslutats den 18 september 2009 efter ca 15 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1608-09 inkommit med yttrande den 25 september 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 12 augusti 2009 och att den avslutats den 24 september 2009 efter 34 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1654-09 inkommit med yttrande den 1 oktober 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 17 mars 2009 och att den avslutats den 26 september 2009 efter 28 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1683-09 inkommit med yttrande den 5 oktober 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 9 juli 2009 och att den avslutats den 2 oktober 2009 efter 64 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1687-09 inkommit med yttrande den 5 oktober 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 17 juni 2009 och att den avslutats den 2 oktober 2009 efter 82 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1690-09 inkommit med yttrande den 5 oktober 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 12 februari 2009 och att den avslutats den 1 oktober 2009 efter 34 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

Företaget har i ärendet med Dnr 1691-09 inkommit med yttrande den 5 oktober 2009 och i det angett att man aktiverat en prenumeration den 29 januari 2009 och att den avslutats den 1 oktober 2009 efter 35 meddelanden. Av redovisningen framgår att konsumenten inte utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c, en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet. Det kan inledningsvis noteras att företaget är genom avtal bundet att följa de av ERB utgivna etiska reglerna.

 

Att företaget vid flera tillfällen brutit mot den etiska regeln B.1.c står utom allt tvivel. Om företaget skickat ut tio meddelanden som debiterats för tjänsten och kunden inte därefter uttryckligen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden ska man avsluta tjänsten.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget R&D Medias tjänster på kortnumren 72572, 72221 och 72161tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalen för företaget R&D Medias tjänster på kortnumren 72572, 72221 och 72161 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 20 oktober 2009 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson      Joakim Rolander

Ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: