Dnr 166b-10 Refero

BESLUT

meddelat den 20 december 2010

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Refero

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c. samt punkterna 4.4.5 och 4.4.6 i Code of Conduct.

Dnr: 166b-10


Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

ERB fick den 2 oktober 2010 in en anmälan från en konsument rörande företaget Referos tjänst som förmedlas via kortnumret 72790. Anmälaren anförde att han debiterats av Refero utan att ha beställt någon tjänst överhuvudtaget.

Rådet tillskrev företaget och begärde en redogörelse för vad som förevarit i ärendet. Efter påminnelser inkom den 8 december 2010 ett yttrande från företaget. I yttrandet anförde man endast att man skickat ett formulär för återbetalning till konsumenten och att man skulle betala tillbaka vad som debiterats.

Rådet tillskrev då företaget på nytt och begärde in en redogörelse för samtlig trafik med aktuellt abonnemang. En redogörelse med trafikloggar inkom till Rådets kansli den 10 december 2010.
Sammanlagt har företaget enligt egen uppgift debiterat konsumenten 2891 kronor för tjänsten.
Företaget har debiterat en gång i veckan sedan den 10 mars 2009. Enligt företaget aktiverades tjänsten den 3 mars 2009. Det har förekommit ett antal uppehåll under perioden efter den 3 mars 2009.

Debitering skedde den 6 juni 2009 men sedan dröjde det till den 22 juni 2009 innan nästa debitering.

Mellan den 29 juni 2009 och 4 augusti 2009 har ingen debitering skett.
Mellan den 21 oktober 2009 och den 13 november 2009 skedde ingen debitering.
Mellan den 7 juli 2010 och 16 augusti den 2010 skedde ingen debitering.

Utöver detta konsumentärende har Rådet haft en egen prenumerationstjänst rullande hos Refero och har mellan den 9 augusti 2010 och den 13 december 2010 blivit debiterat varje vecka. Sammanlagt har det skett 19 debiteringar.

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

I den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC) återfinns i punkten 4.4.6, 2 stycket, en regel av innebörd att tidsperioden mellan två meddelanden i en prenumerationstjänst inte får överstiga en månad.
I punkten 4.4.6 anges även att det högsta sammanlagda beloppet för en prenumerationstjänst är 1200 kronor.

I punkten 4.4.5 i CoC fastslås att en gång per månad eller vid varje debiterat 90 kronors intervall ska ett informations-SMS skickas till användaren med information om att man har en pågående prenumeration, vad prenumerationen kostar, hur man avslutar tjänsten samt kontaktuppgifter till kundtjänst. Refero har inte skickat något sådant informations-SMS till vare sig konsumenten i aktuellt ärende eller till Rådets egen mobil där tjänsten varit aktiverad.


ERB:s motivering

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet. Det kan inledningsvis noteras att företaget är genom avtal bundet att följa de av ERB utgivna etiska reglerna.
Att företaget brutit mot den etiska regeln B.1.c står utom allt tvivel. Om företaget skickat ut tio meddelanden som debiterats för tjänsten och kunden inte därefter uttryckligen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden ska man avsluta tjänsten.

ERB konstaterar att företaget även bryter mot regeln 4.4.5 i Code of Conduct (CoC) genom att inte skicka informations-SMS vid varje 90-kronorsintervall eller en gång i månaden och punkten 4.4.6 där det anges att högsta beloppet en prenumerationstjänst får debitera är 1200 kronor.
Företaget har även brutit mot regeln i CoC 4.4.6 genom att ha ett över trettio dagar långt uppehåll vid två tillfällen utan att avsluta tjänsten.

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. samt punkterna 4.4.5 och 4.4.6 i Code of Conduct. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Referos tjänst på kortnumret 72790 tills vidare bör upphöra att gälla.


ERB:s beslut:

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget Referos tjänst på kortnumret 72790 tillsvidare skall upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 6 januari 2011 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.


Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.Ann-Christine Zachrisson                   Joakim Rolander
Ordförande                                         sekreterare

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: