Dnr 172a-10 Trivicell

BESLUT

 

meddelat den 1 september 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Trivicell

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, A.1.a, A.1.c, A.1.e samt A.11: Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 172a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB dokumenterade den 19 augusti 2010 marknadsföringen av företaget Trivicells tjänst som förmedlas via kortnumret 72104. Adressen till sidan var:

 

http://trivicell.com/pages/se/trivia_IKEA/

 

På sidan fanns i rubrikerna eller den inledande texten fram till START-rutan ingen information alls om att det rörde sig om en prenumerationstjänst och följaktligen inte heller någon prisinformation. Den finstilta texten nedtill löd:


”Användarvillkor


Trivia-spel drivs och marknadsförs av företaget CT Interactive AB. Bolagsordningen och de fullständiga användarvillkoren återfinns på företagets webbsida. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kundtjänsten på telefon 08-4411915, eller skicka ett e-post meddelande till info@trivicell.com.


Du får delta i Trivia-spel om du är minderårig och bosatt i Sverige. Du måste också inneha en mobiltelefon som omfattas av ett avtal med en mobiloperatör och/eller inneha en mobiltelefon enligt gällande lag (och med ägarens medgivande). Denna mobiltelefon får ej vara spärrad för emottagande av MMS, och i enlighet med detta, ska mobiltelefonen kunna tillgodose denna tjänst. Kunden intygar att han/hon har läst Företagets Bolagsordning och de fullständiga Användarvillkoren som de förekommer på företagets webbsida terms & conditions.


Priset: Den kund som svarat rätt på det högsta antalet frågor vinner en summa på 4500 SEK för inköp av möbler och redskap för hemmet. Skulle det finnas fler än en kund som svarat rätt på det högsta antalet frågor, vinner den kund som svarat rätt på det högsta antalet frågor på kortast tid.


Kunden kan delta i dessa spel genom att skicka sms-meddelandet “TC START” till numret 72104. När kunden skickat detta meddelande intygar han/hon att han/hon har läst Företagets Bolagsordning och Användarvillkoren som förekommer på företagets webbsida.


Trivia-spelen drivs i enlighet med ett medlemskap som automatiskt förnyas varannan vecka. Från det att du registrerat dig för tjänsten kommer medlemskapet och dess avgifter att förnyas till dess att du avbeställer medlemskapet. Skulle du vilja avbeställa tjänsten skickar du meddelandet “TC STOP” till numret 72104, eller ringer till Kundtjänsten på numret: 08-4411915. Om du som kund inte avbeställt ditt medlemskap kommer du heller inte erhålla återbetalning av den medlemsavgift som du betalade vare sig du använde tjänsten eller inte.


Spelen avslutas på datumet 2010-12-31

 

Tjänstens kostnad: Priset för två veckors medlemskap är 160 SEK, för de två meddelanden som företaget skickar till kunden. Företaget skickar till kunden 3 frågor per vecka, utan extra kostnad. Svarsalternativen på dessa frågor är ja/nej och/eller rätt/fel. Kunden skickar sitt svar på varje fråga till företaget via sms. Viktigt att komma ihåg är att både frågorna som skickas av företaget samt de svar som skickas av kunden sker helt och hållet på bekostnad av företaget.”


Om man svarade på frågan som fanns på sidan och sedan klickade på Start-rutan kom man till en ny sida på vilken det fanns en ruta i vilken man skulle skriva i sitt mobilnummer och nedanför den en ruta märkt: ”Start” I direkt anslutning till Start-rutan fanns med liten stil texten:


”minst kostar 160 kronor ger dig chansen att vinna ett presentkort på 15,000 kronor”

 

ERB noterar att det står att man kan vinna ett presentkort på 15000 kronor men i tidigare finstilt text angavs summan till 4500 kronor.

 

När man skrivit i sitt mobilnummer och klickat på Start-rutan kom ytterligare en ny sida upp där det bredvid bilder av olika inredda rum fanns en bild av en mobiltelefon på vars display återgavs texten:

 

”Skicka: TC START Till: 72104”

 

Samtidigt kom till aktuell mobiltelefon ett sms-meddelande med texten:

 

”Vänligen avsluta det tredje steget enligt instruktionen på websidan”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I A.1.e anges att för mobila betalteletjänster ska principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelanden. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I Marknadsföringslagen (2008:486) rubriceras § 10 ”Förbud mot vilseledande marknadsföring” och första stycket säger: ”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.”

 

Punkten 4 anger:

 

”Första stycket gäller särskilt framställningar som rör produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren.”

 

I sista stycket anges:

 

”En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.”

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen (Lag 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

 Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar inledningsvis att aktuell marknadsföring bryter mot de etiska reglerna A.1.a, A.1.c och A.1.e. Prisinformationen lämnas inte alls på ett tydligt sätt vare sig på någon av websidorna och inte heller i det sms-meddelande man skickat ut som ett led i beställningsprocessen.

 

Marknadsföringen bryter också mot den etiska regeln A.11 genom att i marknadsföringen ange olika uppgifter rörande värdet av priset vid vinst och genom att kostnaden för tjänsten och hur tjänsten överhuvudtaget fungerar är oklart och tvetydigt formulerat.

 

ERB noterar vidare att företaget på ett antal punkter bryter mot reglerna i den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC). De sms som skickas till användare för att bekräfta beställningen av tjänsten är inte utformade i enlighet med reglerna i punkterna 4.4.1 till 4.4.4 i CoC.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att marknadsföringen av den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.1.e samt A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Trivicells tjänst på kortnumret 72104 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till Aspiro att abonnemangsavtalet för företaget Trivicells tjänst på kortnumret 72104 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 18 september 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson                       Joakim Rolander

Ordförande                                               sekreterare


Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: