Dnr 176a-10 Jada Mobile

BESLUT

 

meddelat den 22 mars 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Jada Mobile

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 176a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har granskat företaget Jada Mobiles marknadsföring som finns tillgänglig via så kallade banners på bl a hemsidan www.surfthechannel.com . Dessa banners, som innehåller marknadsföring för företagets prenumerationstjänster, saknar helt prisinformation samt information om att det rör sig om en prenumerationstjänst. På denna internetsida återfinns en så kallad banner vars text lyder:

 

”14.17 - Torsdag 4 mars 2010 Någon är kär i dig! Öppna meddelandet nu”

 

När man klickar på denna banner kommer man till en landningssida på vilken företaget marknadsför en prenumerationstjänst där deltagare debiteras 90 kronor i veckan för någon form av tävling.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst saknas helt i de banners och länkar som är en integrerad och inledande del av marknadsföringen för företagets tjänst. Texten på den inledande banners ger inte heller någon indikation om att det rör sig om en kommersiell tjänst som innebär att man betalar deltagande i någon form av tävling. Den inledande texten på bannerns har överhuvudtaget inget alls med innehållet i den marknadsförda tjänsten att göra. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sina vilseledande banners och länkar innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Jada Mobiles tjänst på kortnumret 72238 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget Jada Mobiles tjänst på kortnumret 72238 tillsvidare skall upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 9 april 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: