Dnr 1897-09 SD&P Media

BESLUT

 

meddelat den 24 november 2009

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: SD&P Media B.V

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 1897-09

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har den 9 november 2009 dokumenterat företagets marknadsföring av en tjänst som innebär både en tävling om en s k Goldphone av olika märken och chattjänsten ”Yamtalk”. Tjänsten förmedlas via kortnumret 72232.

 

På intenetsidan www.thepiratebay.org fanns det två identiska s k animerade banners vilka inbjöd besökaren att med hjälp av muskontrollen ”skjuta” ned fem stycken mobiltelefoner från en rad hyllor. Texten i bannern löd: ”Skjut 5 mobiler” Ingen prisinformation eller information om att det rörde sig om en prenumerationstjänst fanns i bannern. Om man förde markören över bannern och klickade så att fem stycken mobiler ”sköts ned” kom man omedelbart och utan vidare åtgärd till en landningssida där företaget marknadsförde ”Yamtalks Chattjänst” och en pristävling i vilken man kunde tävla om att vinna en Goldphone av ett av flera olika märken.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen (Lag 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst saknas helt i de banners som är en integrerad och inledande del av marknadsföringen för företagets tjänst. Banners uppmanar användaren att ”SKJUTA NED” ett antal mobiltelefoner och det förhållandet att det egentligen rör sig om en kombinerad tävlings- och chattjänst framkommer överhuvudtaget inte alls. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande.

 

ERB noterar att företagets prenumerationstjänst med samma innehåll men som förmedlats via kortnumret 72727 nyligen åter fått aktiveras efter att Rådet den 8 oktober 2009 till berörd tjänsteleverantör Netsize hemställt att abonnemangsavtalet för den tjänsten tills vidare skulle upphöra att gälla. Det kan förefalla som om företaget SD&P Media i samband med det rådsbeslutet flyttat över sin tjänst så att den förmedlas via kortnumret 72232.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sina två inledande animerade banners innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget SD&P Medias tjänst på kortnumret 72232 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Netsize att abonnemangsavtalet för företaget SD&P Medias tjänst på kortnumret 72232 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 15 december 2009 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

Ordförande                            sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: