Dnr 1899b-09 Domännamn INV AB

BESLUT

 

meddelat den 24 november 2009

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Domännamn INV AB

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.2 och A.5.b. Brott mot förbud mot sexuella anspelningar i direktreklam.

 

Dnr: 1899b-09

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har mottagit ett antal anmälningar angående företaget Domännamn Inv AB. Företaget har den 22 november 2009 skickat direktmarknadsföring för en tjänst; ”Svensk Hårdporr”, till ungefär 12 000 abonnenter enligt uppgift från operatören Telenor Sverige AB.

 

Det sms-meddelande man skickade ut till konsumenterna hade följande innehåll: ”Svensk hårdporr i mobilen(50 kr) http://3gstream.net/vb.php?v9h3"

 

De av Rådet utgivna etiska reglerna anger i punkten A.2 bl a att direktmarknadsföring av betalteletjänster till telefon får ej ske utan kundens uttryckliga medgivande. I varje meddelande skall finnas en länk som konsumenten kan klicka på och därigenom omedelbart avsäga sig framtida marknadsföring.

 

SMS-meddelandet från Domännamn INV AB saknade länk med vilken en konsument omedelbart kan avsäga sig framtida marknadsföring.

 

I den etiska regeln, punkten A.5.b st 1 anges att beträffande tjänster av sexuell eller erotisk karaktär gäller för annonser i tidningar av dagstidningskaraktär samt TV, radio och direktreklam att texten inte får innehålla tydliga anspelningar på eller omskrivningar av sexuella handlingar eller företeelser. Med direktreklam avses även marknadsföring via mobiltelefon.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av den aktuella marknadsföringen.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att direktmarknadsföringen av den aktuella betalteletjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.2. och A.5.b st 1. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Domännamn INV AB:s tjänst på kortnumren 71700 och 72700 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Telenor Sverige AB att abonnemangsavtalen för företaget Domännamn INV AB:s tjänst på kortnumren 71700 och 72700 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 15 december 2009 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta interimistiska beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

Ordförande                            sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: