Dnr 1900b-09 Mediaplazza

BESLUT

 

meddelat den 2 december 2009

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Mediaplazza

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c, A.1.e och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: 1900b-09.

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog den 25 november 2009en anmälan mot företaget Mediaplazzas tjänst som marknadsförs via hemsidan www.ringtone-source.com. Anmälaren anförde att han på nämnda hemsida beställde en ringsignal i tron att tjänsten var kostnadsfri, och att han först efter ha beställt tjänsten genom att skicka OK till kortnumret 72131 fick information om att tjänsten var en prenumerationstjänst samt om kostnaderna för tjänsten.

 

ERB har granskat företagets marknadsföring på hemsidan www.ringtone-source.com. På startsidan fanns en presentation av en mängd produkter, men ingen prisinformation över huvud taget. För att ladda ned exempelvis en ringsignal var man tvungen att först välja land innan man kom till en sida där man kunde välja ”Download to your mobile” genom att antingen skicka en fyrsiffrig kod till 72626, ett kortnummer som företaget Unwire ansvarar för, eller skriva in sitt mobilnummer i en ruta intill vilken det fanns en annan ruta med texten ”Download”. Först på den sista sidan fanns någon prisinformation över huvud taget, och då i form av en dubbel asterisk intill rubriken ”By SMS” som torde ha hänvisat till en text nere i högra hörnet av sidan där det stod: ”40 SEK/SMS (1 SMS)”.

 

Skickade man angiven kod till 72626 fick man en länk skickad till sig vilken ledde till en sida där det fanns en text på franska. Den valda ringsignalen fick man inte tillgång till.

 

Skrev man istället in sitt mobilnummer i den ovan beskrivna rutan och klickade på ”Download” skickade företaget ett sms-meddelande med följande innehåll: ” Du har beställt en prenumeration på EveryClub. Pris 30 kr/vecka. För att bekräfta beställningen SMS:a JA till 72131”. Samtidigt kom det på datorskärmen upp en ny ruta som angav att man skulle skicka ordet OK till 72131 och sedan klicka på en ruta markerad JA. När man gjort det kom ytterligare en sida upp med information om att man inom några sekunder kommer få: ”din beställning och din present direkt till mobilen”. På dessa sista sidor angavs, i svag grå text, delvis dold i marginalen, vissa villkor för tjänsten. Bland annat angavs en bit ned i texten följande prisinformation: ”Kostnad för tjänsten: 1 sms utan förhöjd taxa för registreringen och därefter 1 sms per vecka fakturerat för 30SEK som ger tillgång till nedladdningen av 10 produkter”.

 

När man bekräftat beställningen enligt anvisningarna skickade företaget ett sms med följande innehåll: ”Du har startat en prenumeration på EveryClub. Pris 30 kr/ vecka. Skicka STOPP till 72131 för att avsluta. Kundtjänst: +46 10 71 66555. MEDIAPLAZZA”

 

Företaget skickade även en länk vilken ledde till en WAP-sida som dels innehöll fem stycken länkar till: ”Animationer”,” Ljud”,” Loggor”,” Cover” och ”Videor” samt nedtill meddelade: ”Medlemshörnan Tusentals vågade videor och bilder. Upptäck vår klubb sexy För att bli medlem i Club Sexy skicka SEXY till 72626”

 

När man klickade på länken för ljud kom man till en sida där det fanns tre länkar benämnda: Djur, Karikatyrer och Ljudeffekter. Man kunde dessutom klicka på länkar angivna Katalog, vilket ledde tillbaka till samma sida igen och Första sida vilket ledde tillbaka till tidigare beskriven sida med fem länkkategorier och information om Club Sexy. Ingenstans fanns beställd ringsignal att laddas ned.

 

Marknadsföringen och tjänstens innehåll kan ifrågasättas bryta på ett flertal punkter mot de etiska reglerna. Prisinformation saknas helt och hållet i den inledande marknadsföringen och är inte angiven på ett tydligt sätt på den sista beställningssidan utan man kan ifrågasätta om valet att sätta den nedtill i hörnet är ett medvetet försök att vilseleda konsumenten. Att sedan tjänsten när man genomfört sin beställning förefaller förmedla någon sorts felmeddelande på franska kan i sig sägas vara vilseledande. Om man på beställningssidan väljer att skriva i sitt mobilnummer kommer man så småningom till prenumerationstjänsten men ingen prisinformation om detta finns på beställningssidan.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.1.e anges bl a att för mobila betalteletjänster ska principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelanden. Vid abonnemangstjänster skall anges kostnaden per meddelande samt frekvens och hur tjänsten avbeställes. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

ERB tillskrev företaget och påpekade att den aktuella marknadsföringen kunde ifrågasättas bryta mot de av Rådet utgivna etiska reglerna på flera punkter och hemställde att företaget omedelbart skulle ändra tjänstens innehåll och dess marknadsföring så att den är i enlighet med de etiska reglerna. ERB begärde också att företaget skulle inkomma med yttrande till Rådets kansli senast den 27 november 2009.

 

Företaget inkom den 25 november 2009 med ett yttrande till Rådet, i vilket företaget uppgav att man var beredda att göra nödvändiga ändringar i syfte att uppfylla kraven i den på marknaden gällande Code of Conduct. I nytt yttrande som inkom till Rådets kansli den 26 november 2009 anför Mediaplazza att man genomfört ett antal förändringar av aktuell marknadsföring. Företaget anför att prisinformation nu ska finnas på de sidor som följer efter den inledande landningssidan.

 

När Rådets kansli granskade den nya marknadsföringen den 27 november 2009 fann man att det fortfarande inte fanns någon prisinformation på den första landningssidan. På de efterföljande beställningssidorna hade företaget ändrat så att det nu angavs priset men fortfarande angavs det i ”SEK” och inte i kronor vilket ERB informerat tidigare ska vara fallet. När man beställde tjänsten fick man fortfarande ingen produkt utan kom till en WAP-sida med likadant utseende och innehåll som beskrivits ovan. Ingen ringsignal erhölls och inte heller någon ”present” som utlovats i marknadsföringen. Företaget angav dessutom fortfarande att man skulle skicka ordet ”SEXY” till kortnumret 72626 för att bli medlem i ”ClubSexy” utan att ange något pris.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet. Det kan inledningsvis noteras att företaget är genom avtal bundet att följa de av ERB utgivna etiska reglerna. Hur företagets tjänst och dess marknadsföring må förhålla sig till Morgan Code of Conduct, vilken Mediaplazza hänvisar till, är i sammanhanget inte relevant, eftersom dess regler inte tillhör Rådets mandat. Av företagets yttrande framgår alltså att man inte synes ha insett att man brutit mot de av Rådet utgivna etiska reglerna.

 

Att företaget brutit mot de etiska reglerna A.1.a och A.1.c, A.1.e och A.11 står utom allt tvivel. Priset och det faktum att det är en prenumerationstjänst samt hur den kan avslutas anges fortfarande inte i marknadsföringen på ett sätt som är förenligt med de etiska reglerna. Att marknadsföra en tjänst om en ringsignal och sedan inte leverera den kan konstateras utgöra ett vilseledande av konsumenten. ERB finner det alltså ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Mediaplazzas tjänster på kortnumren 72626 och 72131 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företagen Ericsson IPX och Unwire att abonnemangsavtalen för företaget Mediaplazzas tjänster på kortnumren 72626 och 72131 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 15 december 2009 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta interimistiska beslut har enligt uppdrag fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

 

Ann-Christine Zachrisson       Joakim Rolander

Ordförande                              sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: