Dnr 1944a-09 NTH AG

BESLUT

 

meddelat den 20 januari 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: NTH AG

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: 1944a-09

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog den 8 december 2009 en anmälan mot företaget NTH AG:s tjänst som förmedlas genom kortnumret 72702. Anmälaren anförde att hon under sommaren 2009 mottagit sms från en vän som befann sig utomlands. När hon öppnade dessa sms visade det sig att de inte innehöll meddelanden från hennes vän utan en uppmaning att skicka en kod till nummer 72702, för att få tillgång till vännens meddelanden. Anmälaren hade därefter blivit debiterad totalt 90 kronor för 3 stycken sms.

 

Företaget NTH inkom den 12 januari 2010 med yttrande till Rådet, i vilket man förklarade den aktuella tjänsten på följande sätt. Användaren av tjänsten hade skickat ett sms via företagets hemsida www.smsmeddelande.se till anmälarens nummer. Anmälaren skickade därefter angiven kod till företagets kortnummer för att få tillgång till dessa sms. För varje meddelande debiterades hon 30 kronor.

 

ERB har granskat marknadsföringen av den aktuella tjänsten på hemsidan www.smsmeddelande.se. På startsidan fanns en bild av en mobiltelefon och intill den två fält där man kunde fylla i det mobilnummer meddelandet skulle skickas till samt det mobilnummer meddelandet skulle skickas från. Under dessa fält fanns en ruta där användaren kunde skriva det meddelande som skulle skickas. Därunder fanns en klickbar ruta med texten ”Skicka mitt textmeddelande”. Längst ned på startsida fanns, med liten text, följande information: ”Vanliga textmeddelanden för Telia, Telenor, Tele2 och Tre är gratis. Premium textmeddelanden SEK 30.00. Användaren måste vara minst 16 år; det här är inte en prenumerationstjänst.”

 

På hemsidan fanns vidare, under rubriken ”Affiliates”, ett erbjudande av innebörd att företag som på sin hemsida installerar en länk till hemsidan www.smsmeddelande.se kan få ersättning motsvarande 6,66 kronor per mottaget sms.

 

ERB provade den aktuella tjänsten och skickade ett sms från hemsidan www.smsmeddelande.se. Till mottagarnumret sändes ett sms som innehöll texten: ”Joakim har skickat text till dig, for att fa meddelandet eller, skicka ´LASA 1998215´till 72702 ar ga till www.smsmeddelande.se? 1998215 SEK 30”.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat den aktuella marknadsföringen och konstaterar inledningsvis att då en mottagare av sms från www.smsmeddelande.se inte själv beställt någon betalteletjänst kan de meddelanden som skickas till mottagaren, med uppmaning om att skicka en kod för att få tillgång till ett meddelande från en vän eller bekant, betraktas som direktmarknadsföring av företagets tjänst. Innehållet i det meddelande som skickas till en mottagare är dessutom otydligt formulerat och svårt att förstå. Prisinformationen kan anses vara vilseledande genom att företaget anger priset i slutet av ett textmeddelande, direkt efter en sifferkod, som ”SEK 30”. På så sätt kan det sägas att företaget gör det svårare för konsumenten att veta vad det faktiska priset för tjänsten är.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten A.2, finns en regel av innebörd att direktmarknadsföring av betalteletjänster till telefon ej får ske utan kundens uttryckliga medgivande. Något redan etablerat kundförhållande kan inte sägas föreligga. Prisuppgiften, SEK 30, placerad sist i meddelandet, uppfyller inte kraven på tydlighet i reglerna A.1.a respektive A.1.c.

 

En konsument som får ett smsmeddelande där det står att en vän skickat ett meddelande och uppmanas att skicka en kod till ett visst nummer för att få tillgång till detta meddelande kan antas känna sig pressad att betala för att få tillgång till meddelandet; särskilt som konsumenten inte kan bedöma huruvida meddelandet kan tänkas vara av positivt eller negativt slag. Den aktuella marknadsföringen kan mot denna bakgrund anses vara aggressiv. Enligt 7 § marknadsföringslagen, NJA 2008:486, får en näringsidkare inte använda sig av aggressiv marknadsföring.

 

Den prisinformation som finns på hemsidan kan inte anses vara tydlig, varken med hänsyn till textstorleken eller placeringen på sidan. Informationen om att vanliga textmeddelanden för Telia, Telenor, Tele2 och Tre är gratis och Premium textmeddelande kostar 30 SEK kan dessutom antas vara svårbegriplig för en konsument. Det förhållandet att mottagaren måste betala 30 kronor för att få tillgång till skickade sms framgår överhuvudtaget inte av marknadsföringen, vilket i sig kan ifrågasättas vara vilseledande. (Marknadsföringslagen 10 § 4 p.)

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget NTH AG:s tjänst på kortnumret 72702 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget NTH AG:s tjänst på kortnumret 72702 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 8 februari 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta interimistiska beslut har enligt uppdrag fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

 

Stockholm datum som ovan

 

Ann-Christine Zachrisson      Joakim Rolander

Ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: