Dnr 209b-10 Talkster/Vianett

BESLUT

meddelat den 22 december 2010

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Talkster/Vianett

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c, A.11 och C.2 alternativt E.6 samt punkten 4.3.4 i Code of Conduct.

Dnr: 209b-10


Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

Den 15 december 2010 fick Rådet in en anmälan rörande en tjänst kallad Hot4chat som drevs av företaget Talkster. Anmälarens minderårige son hade under en kort period blivit debiterad ca 3600 kronor för tjänsten. Tjänsten förmedlades via kortnumret 72323 vilket företaget Vianett ansvarar för. Rådet kontaktade Vianett och begärde en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att ansvarigt företag skulle inkomma med en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst, dels samtlig trafik med aktuellt nummer.

Den 17 december 2010 inkom företaget med ett yttrande. I yttrandet fanns ingen dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. Inte heller inkom företaget med en redogörelse för samtlig trafik med det i ärendet aktuella mobilnumret. I yttrandet fanns en s k bannerannons som företaget anförde utgjorde marknadsföringen av den aktuella tjänsten. I annonsen saknades helt prisinformation. Därefter redogjorde företaget för hur beställningsprocessen för tjänsten gick till. Inte någonstans på den av företaget själva presenterade marknadsföringen fanns någon prisinformation.

I marknadsföringen presenterades ett antal kvinnor med namn och bild. Dessa syntes utgöra de personer med vilka man enligt marknadsföringen kunde chatta.
ERB har själv dokumenterat marknadsföring av den aktuella tjänsten. På sidan:
http://www.totallynsfw.com/nsfw/archives/
fanns den 20 december 2010 en banner-annons som helt saknade prisinformation. Under rubriken: ”Evelina 19 år Solna” fanns en bild av en kvinna och bredvid texten: ”Jag visar dig allt på MSN! Är on-line nu!” Under bilden fanns en länk till tjänsten www.hot4chat.se.

När man går till sidan finns det inte heller där någon prisinformation. På sidan avbildas överst ett antal nästan helt nakna kvinnor och under finns rubriken:
”Chat Live Now”. Under rubriken presenteras i ett antal rutor 25 olika kvinnor som potentiella kontakter. Klickar man på dessa rutor kommer fler detaljerade presentationer upp; presentationer vilka betonar kvinnornas inställningar i sexuella frågor. Exempelvis anges ”Marie, 25, Norrtälje” vara ”strippa” och på frågan vilka typer av sex hon föredrar svarar hon: ”Gillar hårda tag och lesbiskt”. De övriga kvinnorna, vilka till drygt hälften synes vara norska kvinnor, har liknande presentationer.

Allra längst ned på sidan finns en text:

”Detta är en virtuell chat-tjänst. Vi garanterar därför att några fysiska möten inte kommer att äga rum.”

I presentationen finns en ruta märkt ” Chatta nu!”. Klickar man på den kommer en ny ruta upp i vilken man ska fylla i sin e-postadress eller kontonamn för ”Messenger konto”. Under denna ruta ska man också fylla i sitt mobilnummer. I rutan finns ingen prisinformation. När man fyllt i sina uppgifter och klickat sig vidare kommer en ny sida upp. I denna finns en ruta i vilken man uppmanas att fylla i en pinkod som företaget ska ha skickat till den mobiltelefon vars nummer man angett tidigare. Till mobiltelefonen kom ett SMS med texten:

”Hej, din pinkod är 0606 Ange din pinkod på hot4chat.se så kan du börja chatta nu.”

Efter att ha fyllt i pinkoden och klickat sig vidare kom en ny sida upp med texten:

” Okej. Din pinkod är accepterad. Du har nu mottagit en inbjudan i din messenger.

Kom ihåg att ha din PIN kod till hands. Du behöver den när din tjej skickar en bild eller video till dig. ”

Om man klickade på länken med användarvillkor längst ned på sidan kom en ruta upp med följande text:

”Inledning
Avtalet avser villkor för användandet av tjänsten Hot4Chat.se eller någon annan internetsida som driver tjänsten Hot4Chat. Hot4Chat ägs av Talkster,SARL, Luxenburg. Som ”chattprofil” menas en den person du vill registrera för att chatta med.

Kundtjänst
Kundtjänst: +46 8440 4109, e-post: support@hot4chat.se Kundtjänsten är inhyrd och betjänas av Unicorn Communications AB. Enbart fysiska personer kan registrera sig som användare av Hot4Chat.se och måste vara 18 år eller äldre.

Användarnamn och lösenord
Tillgången till Hot4Chat.se regleras av inloggningsuppgifter i form av mobilnummer och pinkod.

Denna pinkod ska behandlas konfidentiellt. Vid förlorad pinkod eller om användaren misstänker att andra har tillgång till koden, skall detta omedelbart anmälas till kundtjänsten.

Kundtjänsten kommer snarast efter mottagen anmälan blockera användartillgången till Hot4Chat.se och/eller generera en ny pinkod till användaren. Informationen skickas via SMS eller e-post.

Nyttjande av tjänsten
För att kunna använda tjänsten måste du köpa poäng vilket görs via SMS. Varje sådant SMS kostar:

200kr ger dig 1000 poäng

Varje meddelande du skickar kostar 25 poäng. Bild kostar 50 poäng och varje video 75 poäng när du klickar på länken. Alla textmeddelanden som du får av respektive chattprofil är GRATIS. Du förbrukar poäng endast när du skickar ett textmeddelande eller får en bild eller ett videoklipp av din registrerade chattprofil.

Observera att du endast blir debiterad en gång per unik video eller bildlänk du tar emot. Om dina poäng tar slut får du en automatisk påfyllning via SMS. Om du inte önskar bli debiterad fler gånger, måste du sluta använda tjänsten. Dvs du blir inte debiterad när du inte använder tjänsten. Dina kvarvarande poäng löper ut 180 dagar efter du beställt tjänsten. Ångerrätten upphör när du börjar använda tjänsten. Detta är inte en prenumerationstjänst.

Lagval
Talkster SARL förbehåller sig rätten att ändra hemsidan och/eller detta avtal. Sådan typ av ändring kan genomföras med 14 dagars varsel efter att Talkster via SMS eller e-post varslat användaren. Samtliga chattprofiler på Hot4Chat är över 18 år. Detta avtal är reglerat genom Svensk lag.

Tvistlösning
Oenighet om tolkning av detta avtal skall lösas genom förhandlingar. Om ingen lösning uppnås, skall tvisten avgöras av ordinarie domstol. Saken/tvisten avgörs i domstol i Sverige.

Varumärkesinformation
Med undantag från Hot4Chat ägs alla andra exponerade varumärken, tjänster, logotyper av dess respektive ägare. Dessa är enligt listan nedan, men inte begränsad till:

”Google Talk” är ett registrerat varumärke hos Google Inc.
”Windows Live” samt Windows Live Messenger ikonen, är varumärke registrerade hos Microsoft Corporation.
”Yahoo!” samt “Yahoo! Messenger” är registrerade varumärken hos Yahoo. Inc.
“Facebook” är registrerat varumärke hos Facebook Inc.

På denna webbsida sker det inte förmedling eller vidareförsäljning av något följande tjänster från Google Inc, Microsoft Corporation eller Yahoo Inc.”

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”.

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

I Marknadsföringslagen (2008:486) rubriceras § 10:

”Förbud mot vilseledande marknadsföring”, och första stycket anger:
”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.”

Det anges vidare i 10§ st 2 p 4:

”Första stycket gäller särskilt framställningar som rör produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren.”

I sista stycket i samma paragraf anges:

”En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.”

I de etiska reglerna punkten C.2 fastslås att direkta samtal mellan operatör och kund inte får förekomma om syftet med samtalet kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans. Motsvarande regel för tjänster där båda de samtalande är kunder återfinns i punkten E.6. Att reglerna är tillämpliga även för ”sms-chat” fastslås i noterna 9 och 11 i de etiska reglerna. Punkterna C.8 och E.8 anger att regeln i punkterna C.2 och E.6 ska gälla även vid användning av betalteletjänster för indirekt förmedling av tjänster.

I den på marknaden gällande Code of Conduct återfinns i punkten 4.3.4 en bestämmelse som anger vad som ska gälla vid köp av enstaka tjänst som överstiger 50 kronor i kostnad. Där sägs inledningsvis att på den sida där konsumenten ska ange sitt mobilnummer ska ovanför rutan finnas följande information:
- Pris på tjänsten.
- Beskrivning av tjänsten.
- Telefonnummer till tjänsteleverantörens kundtjänst.
- Namnet på tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören ska därefter bekräfta beställningen genom att skicka ett SMS med exakt följande text till användaren:

”Du har beställt (tjänst). Pris xx kr. För att bekräfta beställningen ange PIN-kod (xxxx).”
Sedan ska köparen komma till en ny sida på nätet som endast innehåller exakt följande text:

”Fyll i din PIN-kod här:”
Samt en knapp med texten KÖP.


ERB:s motivering

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar inledningsvis att prisinformation saknas helt. Den enda presentationen av priset återfinns i de användarvillkor som kunden själv måste aktivt söka upp. I villkoren anges prisvillkoren dessutom på ett sätt som kan anses oklart.

ERB konstaterar vidare att utformningen av tjänsten och dess marknadsföring är vilseledande genom att man bibringar konsumenten uppfattningen att kunden ska chatta med någon person presenterad med bild och text i marknadsföringen när det i själva verket synes vara av företaget anställd personal som aktivt chattar med konsumenter. Att företaget på undanskymd plats längst ned på sidan anger att det rör sig om en virtuell chat-tjänst kan inte anses vara tillräckligt för att informera om att personerna bakom presentationerna inte är andra kunder. Den angivna ordningen torde snarare kunna bidra till att vilseleda konsumenten på sätt som anges i Marknadsföringslagens 10 § om vilseledande utelämnande av information.

ERB finner vidare att företaget bryter mot de etiska reglerna C.2 alternativt E.6. Om den aktuella tjänstens innehåll inte bryter mot nämnda etiska regler C.2. och E.6 kan marknadsföringen i så fall sägas vara vilseledande.

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.11 och C.2 alternativt E.6. Företaget Talkster bryter även mot punkten 4.3.4 i Code of Conduct. Överträdelserna av god etik är så omfattande och allvarliga att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Talksters tjänst på kortnumret 72323 tills vidare ska upphöra att gälla.


ERB:s beslut:

ERB hemställer till företaget Vianett att abonnemangsavtalen för företaget Talksters tjänst på kortnumret 72323 tills vidare ska upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 6 januari 2011 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

Detta interimistiska beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

Ann-Christine Zachrisson               Joakim Rolander
ordförande                                      sekreterare

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: