Dnr 220a-10 SmartSMS

BESLUT

 

meddelat den 27 maj 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: SmartSMS AS

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 220a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog den 7 april 2010 en anmälan mot Smart SMS AS:s tjänst TalkSMS. Anmälaren uppgav att hon blivit debiterad för företagets tjänst utan att ha beställt tjänsten överhuvudtaget.

 

Rådet tillskrev SmartSMS AS i ärendet och hemställde att företaget skulle inkomma med en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att företaget skulle inkomma med en redogörelse för samtlig marknadsföring av aktuell tjänst samt en dokumentation av samtlig trafik med aktuellt nummer.

 

Företaget inkom med yttrande i ärendet den 12 april 2010, i vilket företaget anförde att det var en tidigare användare av det aktuella mobilnumret som startat företagets prenumerationstjänst. Den 19 april inkom företaget med ett ytterligare yttrande, vilket innehöll en länk, http://www.talksms.com/cat/96.aspx, som ledde till den internetannons som företaget använde för att marknadsföra tjänsten TalkSMS.

 

På internetannonsen fanns, högst upp på sidan, en stor rubrik med gul text som löd: ”Skicka upp till 30 SMS per dag över hela världen!” Under rubriken fanns en ruta där man uppmanades att skriva in sitt mobilnummer. Högst upp i rutan stod skrivet i fetstilt text med större teckenstorlek än övrig text: ”Upp till 210 sms för kr 0” Under rutan där man uppmanades skriva in sitt mobilnummer fanns en klickbar ruta med texten ”Registrera”. Under denna fanns följande information:

”Fri användning i 1 vecka, därefter kr 70 en gång per 2 veckor för tillgång tills tjänsten, som är en abonnemangstjänst, sägs upp. För att stoppa tjänsten, skicka TALK STOP till 72323.”

 

ERB provade att starta tjänsten. Efter att ha fyllt i vårt mobilnummer, godkänt villkor och klickat på ”registrera” fick vi följande meddelande, med avsändare ”TalkSMS.com”:

”Er aktiveringskod är FEE5E”

 

Efter att ha skrivit in denna kod på websidan fick vi följande meddelande:

”Du har startat en prenumeration på TalkSMS.com. Pris 5 kr/dag, första veckan utan kostnad. Skicka TALK STOP till 72323 för att avsluta. Kundtjänst: 08-4117230. (SmartSMS)”

 

Direkt efteråt fick vi två nya meddelanden, från avsändare 0:

”Berätta om talksms.com för andra användare och få 50 extra SMS per dag för en vecka för varje medlem ni värvar till talksms.com. Er värvningskod är K6F9U”

Och: ”Du har en pågående prenumeration på TalkSMS.com, 5 kr/dag. Sänd inntill 30 SMS värje dag över hela världen. TalkSMS har nu över 850.000 registrerade medlemmar.”

 

På den landningssida, www.talksms.com, som vi kom till efter att ha beställt tjänsten, fanns följande information under rubriken priser:
”Tjänsten TalkSMS kostar 5 kroner per dag, som belastas ert telefonabonnemang förskottsvis 1 gång per 14 dagar. Medlemskapet är löpande og förnyas automatiskt för 14 dagar tills ni själv säger upp, dock maximalt för 150 veckor och maximalt 5250 kr.”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen (Lag 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB har redan vid ett tidigare tillfälle, i november 2009, uppmärksammat företaget på att den aktuella marknadsföringen kunde ifrågasättas vara vilseledande. Företaget uppgav sig vid det tillfället vara angeläget om att följa gällande regler och förklarade att marknadsföringen skulle ändras för att bringas i enlighet med de etiska reglerna.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att rubriken ”Upp till 210 sms för kr 0” kan leda en konsument att tro att tjänsten i sin helhet är gratis, när det i själva verket rör sig om en prenumerationstjänst som är kostnadsfri de sju första dagarna och därefter debiteras med 70 kronor var fjortonde dag. Den prisinformation som finns i marknadsföringen kan inte anses uppfylla kraven på tydlighet i regeln A.1.c, med tanke på dess storlek och placering i förhållande till den vilseledande rubriken. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande.

 

ERB noterar att företaget i sms till användare av tjänsten påstår att tjänsten har över 850.000 registrerade medlemmar, ett påstående som synes vara ägnat att skapa förtroende för tjänsten och företaget. För att ett företag ska få använda ett sådant påstående i marknadsföringen av en tjänst måste påståendet kunna styrkas. Enligt marknadsföringslagens 10 § får en näringsidkare inte vid marknadsföringen använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.

 

ERB noterar vidare att företaget på ett antal punkter bryter mot reglerna i den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC). De sms som skickas till användare för att bekräfta beställningen av tjänsten är inte utformade i enlighet med reglerna i punkterna 4.3.1 till 4.3.4 i CoC. Det av företaget angivna högsta beloppet en användare kan debiteras för tjänsten är 5250 kronor, en summa som vida överstiger det högsta tillåtna sammanlagda beloppet för en prenumerationstjänst enligt CoC, punkten 4.4.6, vilket är 1200 kronor.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att marknadsföringen av den aktuella tjänsten med sin vilseledande rubrik innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.c samt A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget SmartSMS AS:s tjänst på kortnumret 72323 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Vianett AS att abonnemangsavtalet för företaget SmartSMS AS:s tjänst på kortnumret 72323 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 7 juni 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson    Joakim Rolander

Ordförande                           sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: