Dnr 229a-10 Euromedia

BESLUT

 

meddelat den 27 maj 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Euromedia ApS

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c, A.1.e och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: 229a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog den 19 april 2010 en anmälan mot Euromedia ApS:s tjänst Porrfilm24.se. Anmälaren uppgav att han blivit debiterad för företagets prenumerationstjänst under en längre tid utan att ha varit medveten om kostnaderna eller att det rört sig om en prenumerationstjänst.

 

Rådet tillskrev Euromedia ApS i ärendet och hemställde att företaget skulle inkomma med en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att företaget skulle inkomma med en redogörelse för samtlig marknadsföring av aktuell tjänst samt en dokumentation av samtlig trafik med aktuellt nummer.

 

Företaget inkom med yttrande i ärendet den 21 april 2010, i vilket företaget anförde att tjänsten startats den 10 oktober 2009 genom att ordet ”FRIKOD” skickats i ett sms från det aktuella mobilnumret till 72412. Av redovisningen i ärendet framgår att anmälaren mellan den 10 oktober 2009 och den 18 april 2010 mottog två sms per vecka som debiterades med 49 kronor styck. Totalt har anmälaren mottagit 54 sms till en summa av totalt 2646 kronor.

 

Tjänsten marknadsförs på företagets internetsida www.porrfilm-24.se. På förstasidan fanns vid ERB:s granskning ett antal bilder samt en stor rubrik i rött med texten: ”Få fri tillgång till över 3000 porrfilmar” och under rubriken en klickbar länk med texten: ”KLICKA HÄR”. Efter att ha klickat på länken kom vi till en sida med en ruta som innehöll instruktioner för hur beställning av tjänsten går till. Högst upp i rutan fanns, stort och tydligt skrivet följande information:

 

”Få tillgång till vårt porrarkivdirekt! Enkelt, säkert och anonymt!SMS:a ordet FRIKOD i ett till 72412 SMS-meddelandet kostar 2 kr. Du får din inloggningskod inom loppet av 30 sekunder”

 

Under texten fanns en ruta där man uppmanades skriva in sin inloggningskod för att sedan klicka på en länk med texten ”VÄLJ FILM” för att starta tjänsten. Under rutan med instruktioner fanns följande information, skriven i mindre teckenstorlek och i en ljusgrå nyans som gjorde texten mindre framträdande än övrig information på sidan:

 

”Koden ger dig GRATIS TILLGÅNG till våra videoklipp i 7 dagar. Därefter kostar det löpande, ej tidsbegränsade abonnemanget 19 kr per dag. Max 3 meddelanden per vecka. Stoppa tjänsten? Skicka STOPP til 72412.
Kundtjänst tlf: 08-551 17 415 (10-15:00) E-mail: kundeservice@euromedia.dk - Ansv. företag: TextBilling Ltd, Malta”

 

ERB provade att starta tjänsten och mottog ett sms med följande innehåll: ”Välkommen. Din kod för att logga in är 8TWG4 Abonnemangskostnad: 89kr/vecka. För att stoppa tjänsten. Skicka STOPP till 72412 Kundtjänst: 08-55117415”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.1.e anges att för mobila betalteletjänster skall principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelanden. Vid abonnemangstjänster skall anges kostnad per meddelande samt frekvens och hur tjänsten avbeställes. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst saknas helt på förstasidan www.Porrfilm-24.se. Rubriken på förstasidan, ”Få fri tillgång till över 3000 porrfilmar”, kan dessutom leda konsumenter att tro att det rör sig om en kostnadsfri tjänst. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande. Av den etiska regeln i punkten A.1.a, av innebörd att prisinformation ska finnas i alla marknadsföring, följer att prisinformation måste finnas med i alla delar av marknadsföringen av en tjänst.

 

ERB konstaterar vidare att den prisinformation som finns på beställningssidan inte kan anses uppfylla de krav på tydlighet som uppställs i regeln A.1.c, med tanke på dess storlek, färg och placering. Prisuppgiften lämnas inte heller i direkt anslutning till kortnumret 72412.

 

Prisinformationen är inte heller i enlighet med regeln A.1.e och den kan anses vara vilseledande, med tanke på att den prisuppgift som lämnas i marknadsföringen på internetsidan, 19 kronor per dag, överhuvudtaget inte stämmer överens med den prisuppgift som anges i det bekräftelse-sms som skickas till användare av tjänsten, 89 kronor per vecka.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att marknadsföringen av den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.1.e och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Euromedia ApS:s tjänst på kortnumret 72412 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Vianett att abonnemangsavtalet för företaget Euromedia ApS:s tjänst på kortnumret 72412 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 7 juni 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson    Joakim Rolander

Ordförande                           sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: