Dnr 274a-10 R&D Media

BESLUT

 

meddelat den 18 juni 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: R&D Media

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.6, A.11. Otillräcklig information om tävlingsvillkor, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: Dnr 274a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog den 24 maj 2010 en anmälan mot företaget R&D Medias tjänst. Anmälaren uppgav att hon deltagit i en tävling på internet och att hon svarat på frågor via sms till kortnummer 72323. Anmälaren anförde vidare att hon inte varit medveten om kostnaderna för att delta i tjänsten.

 

Rådet tillskrev R&D Media och hemställde att företaget skulle inkomma med verifierade dokumentationer av hur beställningarna skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att ansvarigt företag skulle inkomma med en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst, dels samtlig trafik med aktuellt mobilnummer.

 

Företaget inkom med yttrande den 1 juni 2010. Av redovisningen i ärendet framgick att företaget skickat sammanlagt fyra sms till anmälarens nummer, som debiterats med 20 kronor styck.

 

Yttrandet innehöll även dokumentation av marknadsföringen av den aktuella tjänsten. Marknadsföringen, som utgjordes av en annons publicerad på internet, bestod av en bild med en rubrik skriven i stor stil med följande innehåll.

”Tävla för att vinna ett exklusivt presentkort på Zara värt 4500 kronor”

 

Under rubriken fanns texten:

”Välkommen! Svara på frågan, bli en vinnare och shoppa tills du storknar!” Samt en klickbar ruta med texten ”SPELA”

 

Längst ned till höger i bilden fanns skrivet med liten text, delvis dold av bilden, texten:

”Denna tävling avslutas den 5:e januari 2011”

 

Under bilden fanns följande information:

”DETTA ÄR INTE EN PRENUMERATIONSTJÄNST. Info: ring 0852507070, email se.djugo.com eller besök hemsidan: www.djugo.com. Spela spelet på din mobil, samla ihop flest poäng före slutet av kampanjperioden (5 januari 2011 at 23:59) och vinn. Detta är en global kampanj. Spelaren med flest poäng vinner priset, vid oavgjort spel kommer en finalfråga att avgöra. Värdet för detta pris är 4.500 kr. Vinnare kommer att anonnseras på www.djugo.com. Maximalt antal mottagna meddelanden om man spelar: 60. Genom att besvara en fråga, kommer du att utlösa ett nytt meddelande med nästa fråga. Varje fråga mottaget av dig debiteras med 20 kr. (…).”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.6.a en bestämmelse som anger att vid marknadsföring av tävlingar skall tävlingsuppgiften beskrivas utförligt och entydigt samt innehålla en tydlig presentation av samtliga villkor för tävlingen. Information skall lämnas om hur bedömningen går till och vilka kriterier som är utslagsgivande.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.11 en bestämmelse som anger att all marknadsföring av betalteletjänster skall vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I 10 § marknadsföringslagen (2008:486) anges i sista stycket att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat den aktuella marknadsföringen och konstaterar att informationen om tävlingsvillkoren kan anses vara vilseledande genom att företaget endast anger att ”Spelaren med flest poäng vinner priset (…)” utan att ange hur många poäng man måste samla ihop, hur många frågor man måste svara på, eller den minsta kostnaden en deltagare måste betala för att ha en möjlighet att vinna priset. Dessa uppgifter kan anses utgöra sådan väsentlig information som en näringsidkare inte får utelämna enligt 10 § marknadsföringslagen, då denna information är nödvändig för att en konsument ska kunna fatta ett informerat beslut om huruvida det är värt att delta i den marknadsförda tävlingen eller inte. Formuleringen ”Spelaren med flest poäng vinner priset (..)” kan anses utgöra ett exempel på att den väsentliga informationen ges på ett oklart sätt i marknadsföringslagens mening. Marknadsföringen kan i detta avseende inte heller anses uppfylla kraven på en tydlig presentation av samtliga villkor för tävlingen i den etiska regeln i punkten A.6.a.

 

Informationen om att tävlingen avslutas först den femte januari 2011 utgör ett väsentligt villkor för tävlingen som måste presenteras på ett tydligt sätt. Att, som i förevarande marknadsföring, placera denna information längs ned i en bild, där den delvis skyms av bilden, kan inte anses uppfylla kraven på tydlighet i regeln A.6.a. Även information om att det rör sig om en global kampanj kan anses utgöra ett tävlingsvillkor som ska presenteras på ett tydligt sätt. Att i en textmassa, som är placerad under själva annonsen och skriven i liten teckenstorlek, ange att ”Detta är en global kampanj” kan inte anses utgöra en tillräckligt tydlig presentation av ett tävlingsvillkor som innebär att tävlande i ett stort antal länder tävlar om ett och samma pris.

 

Uppmaningen: ”Svara på frågan, bli en vinnare och shoppa tills du storknar!” kan anses vara vilseledande, då den kan ge intrycket att det räcker med att svara på en fråga för att ha möjlighet att vinna priset, när man i själva verket måste svara på ett okänt antal frågor för att samla ihop så många poäng som möjligt fram till det datum då tävlingen avslutas, den femte januari 2011.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.6.a och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget R&D Medias tjänst på kortnumret 72323 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till Vianett AS att abonnemangsavtalen för företaget R&D Medias tjänst på kortnumret 72323 tillsvidare ska upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 30 juli 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström och Magnus Lund.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka 

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: