Dnr 324a-10 Carmunity.com GmbH

BESLUT

meddelat den 1 september 2010

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Carmunity.com GmbH

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler.

Dnr: 324a-10


Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

ERB mottog den 6 augusti 2010 en anmälan mot företaget Carmunity.com GmbH. Anmälaren anförde att han blivit debiterad för en tjänst av företaget utan att han varit medveten om kostnaderna för att beställa tjänsten, samt utan att överhuvudtaget känna till vad det rörde sig om för tjänst.

Rådet tillskrev Carmunity.com GmbH i ärendet med diarienummer 324a-10 och hemställde att företaget skulle inkomma med en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att företaget skulle inkomma med en redogörelse för samtlig marknadsföring av aktuell tjänst samt en dokumentation av samtlig trafik med aktuellt nummer.

Företaget inkom med yttrande till ERB den 12 augusti 2010, i vilket företaget anförde att tjänsten startats den 21 april 2010 genom att användaren laddat ned en programvara kallad m-stream från företagets internetsida i mobilen. Företaget förklarade att programvaran i fråga gör det möjligt att på mobilskärmen se ett antal olika personer som befinner sig framför webbkameror i en studio. Programvaran har också en integrerad chat-funktion, som gör att användaren kan chatta direkt med personen framför webbkameran. Det är kostnadsfritt att ladda ned programmet till mobilen, och man kan därefter prova tjänsten i några minuter utan kostnad. Vill man sedan fortsätta använda tjänsten måste man betala genom att köpa så kallade units. Dessa kan betalas med kreditkort eller premium-SMS som skickas till kortnummer 72401, ett kortnummer som företaget Ercisson IPX ansvarar för.

Tjänsten marknadsförs via mobilsajten http://Girlshouse.mobi. På förstasidan fanns vid ERB:s granskning ett antal bilder på en husfasad och några olika unga kvinnor. Vidare fanns följande information om tjänsten, på engelska:

”The Girls House perhaps the most unusual female model apartment-sharing community in the heart of Europe.

NEW: HQ Videos
20 young models have found a new home in a villa on the outskirts of Prague. You can watch them around the clock, chat with them, and a lot more: Cameras are distributed throughout the house in order not to miss anything at all!. There is a lot to see and experience in the new GIRLS HOUSE!”

Under rubriken “Videos” marknadsfördes ett antal filmer, med uppenbart pornografiskt innehåll, som kunde laddas ned för 30 kronor styck. Enligt företagets yttrande marknadsförs tjänsten inte längre aktivt i Sverige, men på sidan där man kunde ladda ned videor fanns texter på både svenska och engelska. Bland annat fanns texten:

”Fler KOOLA videoklipp! Vad är nytt?”

Under rubriken Live fanns följande information om webbkamera-tjänsten:

”Live

Download Live-Player
Chat with young models from the fashion biz. 24 hours a day, 7 days a week. You can participate live: in all rooms, several cameras watch the girls and display the real life of the models on the screen of your mobile. Get the player to chat LIVE with the girls with the exciting new Chat feature! Now with FREE FULLTIME ACCESS!!”

Under rubriken “Story” presenterades tjänsten och kvinnorna framför webbkamerorna med formuleringar som exempelvis:

”The otherwise mostly inaccessible models are approachable for you in the villa at any time many of them do not yet have a boyfriend, by the way.”

ERB provade att starta tjänsten genom att ladda ned programvaran, men vid de tidpunkter, under dagtid, då ERB försökte använda programmet fanns inte något programinnehåll tillgängligt. Istället visades texten:

”No contents are being offered at the present time.”

ERB granskade även prisinformationen på den sida där möjligheten att köpa units via SMS presenterades. Priserna angavs endast i euro och det var mycket svårt att bilda sig en uppfattning om vad en köpt unit skulle motsvara, i tid eller pengar, då priset per minut uppgavs variera beroende på vilken webbkamera man valde att titta på. Det minsta antalet ”units” man kunde köpa var 99 ”units” för 4.99 euro och det högsta var 1980 ”units” för 99.80 euro.

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.1.e, andra stycket, anges att för mobila betalteletjänster skall principerna för beräkningen av den totala kostnaden för nyttjande av tjänsten anges oavsett antalet sända eller mottagna meddelanden. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten F.1 en bestämmelse som anger att betalteletjänst inte får användas för att förmedla interaktiva eller i övrigt direktsända bild- eller ljudupptagningar om syftet med upptagningen kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans.


ERB:s motivering

ERB har tagit del av företaget Carmunity.com GMBH:s yttrande samt granskat marknadsföringen av tjänsten Girlshouse.mobi och konstaterar att det rör sig om en tjänst där användaren, genom att betala via premium-SMS, kan få tillgång till att titta på och chatta med unga kvinnor som agerar framför en webbkamera. Att syftet med dessa interaktiva och direktsända bildupptagningar kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans framstår som uppenbart, med tanke på hur tjänsten presenteras, samt med tanke på det faktum att man också kan köpa och ladda ned filmer med uppenbart pornografiskt innehåll. Därmed kan tjänsten sägas bryta mot den etiska regeln F.1.

Att priset endast anges i euro och endast som pris per ”unit”, utan att det framgår vad en ”unit” motsvarar, i tid eller i valuta, kan sägas strida mot de krav på tydlighet som ställs vad gäller prisinformation i reglerna A.1.a, A.1.c samt A.1.e. Prisinformationen kan även anses vara vilseledande och därmed strida mot marknadsföringslagen, 10 § 2 st. 4 p och därmed även mot den etiska regeln A.11. Formuleringen ”Now with FREE FULLTIME ACCESS!!” i beskrivningen av tjänsten kan i sig anses vara vilseledande, då tjänsten i själva verket endast kan nyttjas utan kostnad i några få minuter.

I marknadsföringen anges vidare att man ska kunna chatta med unga modeller 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan (”Chat with young models from the fashion biz. 24 hours a day, 7 days a week”). Då ERB vid sin granskning vid flera tillfällen funnit att det inte varit möjligt att nyttja tjänsten under dagtid kan marknadsföringen även i detta avseende sägas vara vilseledande och strida mot marknadsföringslagen 10 § 2 st. 1 p samt mot A.11.
ERB finner det ställt utom allt tvivel att marknadsföringen av den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.1.e, A.11 samt F.1. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Carmunity.com GMBH:s tjänst på kortnumret 72401 tills vidare bör upphöra att gälla.


ERB:s beslut

ERB hemställer till företaget Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget Carmunity.com GmbH:s tjänst på kortnumret 72401 tillsvidare skall upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 18 september 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.


Ann-Christine Zachrisson                    Joakim Rolander
Ordförande                                          sekreterare

Tillbaka


Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: