Dnr 384a-10 Aspiro/sms.ac

BESLUT

meddelat den 2 december 2010

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Aspiro/sms.ac

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler.

Dnr: 384a-10


Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

Den 27 oktober 2010 inkom till Rådets kansli en anmälan rörande en tjänst förmedlad av företaget sms.ac. Anmälaren anförde att han blivit debiterad vid två tillfällen med sammanlagt 100 kronor för en tjänst som han ej beställt. ERB kontaktade företaget Aspiro som ansvarar för den i ärendet aktuella tjänsten och begärde att ansvarigt företag skulle inkomma med verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att företaget skulle inkomma med en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst, dels samtlig trafik med aktuellt nummer samt tillse att problemet fick en för alla inblandade parter godtagbar lösning.

Aspiro inkom den 4 november 2010 med yttrande i vilket man informerade att man hade kontaktat anmälaren och vidtagit åtgärder för att återbetala de sammanlagt 200 kronor som det visat sig att den aktuella tjänsten debiterat kunden. Aspiro anförde vidare följande:
”Tjänsten heter fanbox och startades den 22/09/2010 07:04:04 via ett mail som han fick och sedan fyllde i mobilnumret via.”

Rådet skrev då tillbaka till Aspiro och anförde att den beskrivning som företaget inkommit med inte kan anses vara tilräckligt svar på Rådets tidigare hemställan. Rådet hemställde på nytt att ansvarigt företag, senast den 9 november 2010, skulle inkomma med en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst och en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst, dels samtlig trafik med aktuellt nummer.

I ett nytt yttrande från Aspiro som inkom till Rådets kansli den 8 november 2010 anförde företaget följande:

”Mellan den 22/10/2010 07:10:23 och startdatumet 22/09/2010 07:04:04, har kunden debiterats 50kr 4ggr, dvs. 200kr, belopp som vi i samråd med kunden ska betala tillbaka.

Hur marknadsföringen går till samt hur fanbox driver webtrafik till sin tjänst får de svara på själva.

Nedan är ett mail ifrån fanbox med beskrivning av tjänsten samt hur den startas:

“Hello Bjorn,

Good morning! Thank you for the effort from you and your team.

"FanBox is a social networking website, similar to Facebook or MySpace. We are different, though, because we offer thousands of Premium Services, such as, blogs, games, and various applications for our users to enjoy. For their convenience we bill via mobile phone. What most likely happened was that you received an invitation to subscribe via e-mail where you entered your mobile phone number into our system. Once entered we then send a confirmation code via text message to the phone. You must then retrieve that code, enter it into our system, and accept the charges in order to be billed. If you would like to view the Premium Service that you subscribed to you can go to www.fanbox.com where it is listed on your profile."

Rådet fann fortfarande inte redogörelsen tillräcklig och framförallt saknades de dokumentationer som man begärt. ERB skrev då åter till Aspiro och förklarade att de begärda redogörelserna och dokumentationerna skulle vara Rådets kansli tillhanda senast den 9 november 2010 och att Rådet skulle komma ta upp ärendet för bedömning på sitt nästkommande sammanträde.

Ytterligare påminnelser sändes till Aspiro och företaget sms.ac den 9 och 16 november 2010. I påminnelserna informerade Rådet företaget sms.ac att ärendet skulle tas upp på ERB:s nästa sammanträde. ERB förklarade vidare att företaget måste inkomma med begärda redogörelser och dokumentationer med risk för att annars få sina tjänster stängda.

Till dags dato har inget yttrande inkommit från företaget sms.ac.

När man granskar den sida som företaget i mail den 8 november 2010 länkat till finner man marknadsföring av en tjänst som synes syfta till att man ska sälja tillgång till bloggar. På sidan saknas helt prisinformation. I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering.


ERB:s motivering

Rådet har tagit del av företaget Aspiros yttranden i ärendet.

ERB vill klargöra att det i de på marknaden gällande standardavtalen mellan operatörer och tjänsteleverantörer fastslås att båda parter förbinder sig att på egen bekostnad till ERB överlämna den skriftliga och muntliga information som ERB anser sig behöva vid prövning av ett ärende.

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar inledningsvis att aktuell marknadsföring bryter mot de etiska reglerna A.1.a och A.1.c Prisinformationen lämnas överhuvudtaget inte på någon av webbsidorna.

I aktuellt ärende har företaget sms.ac trots upprepade påminnelser fortfarande inte inkommit med dokumentation av samtlig marknadsföring för någon av de tjänster som debiterats med sammanlagt 200 kronor. I yttranden från både Aspiro och sms.ac anför företagen att anmälaren skulle ha svarat på ett mail som denne mottagit och därigenom aktiverat tjänsten. Ingen dokumentation lämnas av hur detta mail var utformat eller varför det skickats till anmälaren överhuvudtaget. Rådet finner därför sannolikt att företaget brutit mot reglerna i 4.4 i den på marknaden gällande Code of Conduct, regler vilka i detalj anger hur en beställningsprocess ska vara utformad vid aktivering av en prenumerationstjänst.

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a och A.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget sms.ac:s tjänst på kortnumret 72104 tills vidare bör upphöra att gälla. Mot bakgrund av vad som i övrigt framkommit i ärendet finner Rådet dessutom, med stöd i sina stadgar, vilka anger att Rådet kan hemställa till berörd operatör att låta tjänsteavtalet upphöra i avvaktan på Rådets utredning och ställningstagande i ärende som upptagits till prövning, att det nu även därigenom föreligger tillräckliga skäl att låta abonnemangsavtalet för aktuellt betalteletjänstnummer tills vidare upphöra att gälla.


ERB:s beslut:

ERB hemställer till Aspiro AB att abonnemangsavtalet för företaget sms.ac:s tjänst på numret 72104 tillsvidare skall upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist 10 december 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.


Stockholm datum som ovan


Ann-Christine Zachrisson              Joakim Rolander
Ordförande                                    sekreterare

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: