Dnr 411a-10 Dreamnex/Echovox

BESLUT

meddelat den 22 december 2010

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Dreamnex/Echovox

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c, A.11 samt F.1.

Dnr: 411a-10


Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

ERB mottog den 29 november 2010 en anmälan rörande en tjänst kallad Xcams som drevs av företaget Dreamnex. Anmälarens minderåriga dotter hade under en kort period blivit debiterad ca 500 kronor för tjänsten. Tjänsten förmedlades via kortnumret 72424 vilket företaget Zong/Echovox ansvarar för. Rådet kontaktade Echovox och begärde en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att ansvarigt företag skulle inkomma med en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst, dels samtlig trafik med aktuellt nummer.

Företaget inkom med yttrande till ERB den 15 december 2010. Företaget anför att tjänsten innebär att man betalar för att få tillgång till en s k webcamtjänst som marknadsförs på sidan www.xcam.se.

Rådet har granskat marknadsföringen på den aktuella webbsidan. När man granskade marknadsföringen kom man efter att ha klickat på länken först till en sida där företaget inledningsvis klargjorde att ”sidorna på den här webbplatsen innehåller uttalat erotiskt material och är inte lämpade för minderåriga”. Klickade man sig vidare till landningssidan fann man där marknadsföring av ett antal olika personer vilka man kunde se med hjälp av webbkameror. I olika rutor återgavs bilder av nakna kvinnor som inför kameran synbarligen utförde en posering av erotisk karaktär. Ingen prisinformation fanns överhuvudtaget.

Klickade man på en ruta där en kvinna presenterades kom en ny sida upp på vilken man skulle registrera sig för tjänsten och där prisinformation fanns. Prisinformationen angavs på engelska och i valutan Euro.

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

I Marknadsföringslagen (2008:486) rubriceras § 10:

”Förbud mot vilseledande marknadsföring”, och första stycket anger:
”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.”

Det anges vidare i 10§ st 2 p 4:

”Första stycket gäller särskilt framställningar som rör produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren.”

I sista stycket i samma paragraf anges:

”En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.”

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten F.1 en bestämmelse som anger att betalteletjänst inte får användas för att förmedla interaktiva eller i övrigt direktsända bild- eller ljudupptagningar om syftet med upptagningen kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans.


ERB:s motivering

ERB har granskat marknadsföringen av tjänsten www.xcams.se och konstaterar att det rör sig om en tjänst där användaren, genom att betala via premium-SMS, kan få möjlighet att se och chatta med unga kvinnor, som agerar framför en webbkamera. Att syftet med dessa interaktiva och direktsända bildupptagningar kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans framstår som uppenbart. Därmed kan tjänsten sägas bryta mot den etiska regeln F.1.

Att priset endast anges i euro kan sägas strida mot de krav på tydlighet som ställs vad gäller prisinformation i reglerna A.1.a. och A.1.c. Prisinformationen kan även anses vara vilseledande och därmed strida mot marknadsföringslagen, 10 § 2 st. 4 p och därmed även mot den etiska regeln A.11.

ERB finner det ställt utom allt tvivel att marknadsföringen av den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c, A.11 samt F.1. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Dreamnex tjänst på kortnumret 72424 tills vidare bör upphöra att gälla.


ERB:s beslut:

ERB hemställer till företaget Zong/Echovox att abonnemangsavtalet för företaget Dreamnexs tjänst på kortnumret 72424 tillsvidare skall upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 6 januari 2011 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.


Ann-Christine Zachrisson              Joakim Rolander
Ordförande                                    sekreterare

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: