Dnr 419a-10 Bell Today

BESLUT

meddelat den 20 december 2010

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Bell Today

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11, samt punkterna 1.5 och 4.4.4 i Code of Conduct.

Dnr: 419a-10


Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

Den 17 mars 2010 hemställde ERB till företaget Unwire att abonnemangsavtalet för företaget Bell Todays tjänst tills vidare skulle upphöra att gälla. Rådet hade funnit att företaget marknadsfört tjänsten i strid med de etiska reglerna. Efter att företaget inkommit med yttrande i vilket man förklarat att man genomfört nödvändiga förändringar av sin marknadsföring för att få den i enlighet med de etiska reglerna fann Rådet den 28 april 2010 tillräckliga skäl föreligga för att låta Bell Todays tjänst åter aktiveras.

Den 6 december 2010 inkom en anmälan till rådets kansli rörande Bell Todays tjänst som drivs genom kortnumret 72277. Anmälaren anförde att hon debiterats för tjänsten utan att ha beställt någon tjänst överhuvudtaget. Rådet begärde in dokumentation av trafiken i det aktuella ärendet samt dokumentation av tjänstens marknadsföring. Företaget inkom inte med begärda uppgifter inom den tidsfrist som Rådet givit men Unwire inkom med en redogörelse för trafiken och en länk till Bell Todays marknadsföringssida på nätet; http://sverige.belltoday.com/index.action

På sidan angavs högst upp:

”Artighetsringtoner
med din betalda prenumeration från 90 SEK/vecka”

Klickade man sedan på en av bilderna som ska föreställa en bakgrundsbild till en mobiltelefon, kom man till en sida med rubriken:

”Hämta detta på din mobil”

Nedanför rubriken men ovanför en ruta i vilken man ska skriva i sitt mobilnummer anges:

”Vänligen ange ditt mobilnummer för att få denna polyton”

Under rutan där man ska ange vilken operatör man använder hade företaget redan bockat i en liten ruta som bredvid sig hade texten:

”jag samtycker Termer och Villkor”

I den på marknaden gällande Code of Conduct anges det i punkten 4.4.4.1 beträffande beställning av en prenumerationstjänst via WEB att följande information ska anges ovanför och i direkt anslutning till en bekräftelseknapp eller annan beställningsfunktion:

- Pris på tjänsten
- Beskrivning av prenumerationstjänsten vilken måste inkludera ordet prenumeration
- Telefonnummer till tjänsteleverantörens kundtjänst
- Namnet på tjänsteleverantören

Ovanför rutan i aktuella marknadsföring fanns inget av denna information.

Nedtill på sidan fanns en finstilt text:

”Jag godkänner att jag prenumererar på Bell Today Bakgrundsbilder i färg abonnemangstjänst, genom att ange mitt mobilnummer och PIN-kod som skickats till mobil som ansågs av er på denna webbsida och att klicka knappen "Lämna in", genom vilket jag kommer att få 8 Bakgrundsbilder i färg nedladdningspoäng. Jag bekräftar också att jag har läst och godkänt de termerna av tjänsten, och jag samtycker att bli bunden av termerna av tjänsten lagligt. Jag föreställa att (1) jag har fyllt arton(18) år och (2) Jag är i laglig årsålder för att samtycka termerna, eller jag har mina föräldrars tillåtelse för att använda och registrera mig på denna webbsida. Jag förstår att jag ska faktureras av en kostnad för denna tjänst för 90 kr i veckan. (30 kr/SMS; 3 SMS/vecka. Prenumeration) Jag kommer att få 39 fakturering SMS i 13 veckor. Fortsätta, måste jag reoptin tjänsten. En startavgift på 30 kr tillkommer. Denna kostnad ska faktureras till eller debuteras från mobilkontot eller den förbetalda balansen tills jag skickar STOPP till 72277 för att avskaffa abonnemanget; och jag bekräftar att jag äger det konto som korresponderar till det mobilnummer som jag har angett., eller jag har kontohavandes tillåtelse för att använda denna tjänst och utsätta sig för denna kostnad. Andra kostnader kan tillämpas. För kundservice, vänligen mejla kundsupport@belltoday.com eller ring 013-4752505. Föreskrivare: BamQ Holdings Limited, G/F, No. 201 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.”

I Marknadsföringslagen (2008:486) anges i 10 § sista stycket att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande av information avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller på annat olämpligt sätt.

Av trafikloggarna som företaget Unwire inkom med framgår att Bell Today försökt debitera konsumenten i aktuellt ärende vid sammanlagt tretton tillfällen. Endast sju stycken debiteringar lyckades. Vid sex försök anges det:

”Pre-paid account insufficient”

I den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC) återfinns i punkten 1.5.b en regel av innebörd att tjänsteleverantören bara får utföra ett försök att genomföra en debitering. Om det misslyckas skall beställningen/prenumerationen annulleras. Detta gäller om användaren saknade tillgodohavande på ett kontantkort eller om abonnemanget vid tillfället var avstängt. Tjänsteleverantören kan på egen bekostnad informera användaren om att tjänsten kan beställas på nytt.

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.


ERB:s motivering

ERB har granskat aktuell marknadsföring och övriga redogörelser och dokumentationer i ärendet och konstaterar inledningsvis att prisinformationen inte kan anses uppfylla de krav på tydlighet som den etiska regeln A.1.a ställer upp. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande. Inte heller uppfyller marknadsföringen de krav som uppställs i Code of Conduct , punkten 4.4.4.

ERB finner det också klarlagt att företaget Bell Today brutit mot regeln 1.5.b i CoC genom att inte avsluta tjänsten när debiteringar misslyckats.

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sin vilseledande marknadsföring och genom de debiteringar man gjort brutit mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11, samt punkterna 1.5 och 4.4.4 i CoC. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Bell Todays tjänst på kortnumret 72277 tills vidare bör upphöra att gälla.


ERB:s beslut:

ERB hemställer till företaget Unwire att abonnemangsavtalet för företaget Bell Todays tjänst på kortnumret 72277 tillsvidare skall upphöra att gälla.

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 6 januari 2011 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.Ann-Christine Zachrisson                Joakim Rolander
ordförande                                       sekreterare

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: