Dnr 43a-10 M-Quest

BESLUT

 

meddelat den 20 januari 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: M-Quest AS

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: 43a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har under hösten 2009 dokumenterat företaget M-Quest AS marknadsföring av företagets tjänst på hemsidan www.alla.nu. Tjänsten ifråga är en prenumerationstjänst där man mot en kostnad ska ha möjlighet att ladda ned ringsignaler, bilder, spel och liknande produkter till sin mobiltelefon. På sidan anges:

”Ladda ned så mycket du vill i 7 dagar. SMS:a START till 72466 Som bonus kan du också använda vår wap-sida. Logga in dig på wap.alla.nu med samma lösenord och starta nedladdningen. Du kan i 7 dagar ladda mer obegränsat till din mobil därefter kostar det 14,30/dag som debiteras genom att det skickas 1SMS per vecka, men du kan när som helst avregistrera dig till och med under första veckan Tjänsten stoppas automatisk efter 300 SMS”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I den aktuella marknadsföringen anges kostnaden som ”14,30/dag som debiteras genom att det skickas 1 SMS per vecka”.

 

Den 22 oktober 2009 skickade ERB ett SMS med ordet START till kortnumret 72466. Man mottog strax därefter ett SMS-meddelande från tjänsten som lydde: ”Välkommen till www.alla.nu Lösenord är 3402 Tjänst stoppas efter 300 SMS Abo 14:-/dag Du kan när som helst stoppa genom att skicka STOPPALLA till 72466”

 

På sidan www.alla.nu anges att man kan avregistrera sig genom att skicka ordet STOPP till 72466. ERB skickade en kort tid senare – alltså samma dag den 22 oktober 2009 - ett SMS med ordet STOPP till 72466 och fick därefter ett nytt sms-meddelande från företaget: ”Ditt stoppmeddelande har mottagits. Vi önska dig välkommen tillbaka och du kan när som helst logga in dig på www.alla.nu med samma lösenord”

 

I december 2009 finner ERB på fakturan från sin operatör TeliaSonera att företaget M-Quest AS har debiterat 100 kronor för tjänsten trots att ERB avslutat den bara några minuter efter att ERB beställt den. På samtalsspecifikationen från operatören anges att aktuellt abonnemang skickat två sms till 72466 med en dryg minuts mellanrum den aktuella dagen.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat den aktuella marknadsföringen och konstaterar att prisinformationen kan anses vara vilseledande genom att företaget anger priset som en kostnad om ”14,30/dag” när det egentligen rör sig om en veckokostnad om 100 kronor som debiteras genom ett sms. På så sätt kan det anses att företaget gör det svårare för konsumenten att veta vad det faktiska priset för tjänsten är. Företaget har enligt utredningen debiterat 100 kronor för en tjänst som enligt företagets marknadsföring ska vara kostnadsfri den första veckan. Enligt marknadsföringen ska man kunna ladda ned obegränsat till sin mobil i 7 dagar, först ”därefter” kostar det ”14,30/dag”.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänstens marknadsföring innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget M-Quests tjänst på kortnumret 72466 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till berörda operatörer att abonnemangsavtalen för företaget M-Quest AS tjänst på kortnumret 72466 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 8 februari 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström och Henrik Ennart.

 

Stockholm datum som ovan

 

Ann-Christine Zachrisson      Joakim Rolander

Ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: