Dnr 43b-10 BitPiac

BESLUT

 

meddelat den 20 januari 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Bitpiac AB

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring.

 

Dnr: Dnr 43b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har dokumenterat marknadsföring för företaget Bitpiac AB:s prenumerationstjänst. Vid nyttjande av internet fick man upp en s k pop-up ruta vars budskap var:

”Få reda på vad ditt telefonnummer berättar om Dig.” Nedanför denna text fanns en ruta som angav: ”klick”.

 

När man klickade på rutan fördes man till en landningssida som åter innehöll ovan angivet meddelande och marknadsföring för företaget Bitpiac AB:s prenumerationstjänst, en tjänst som debiteras med 200 kronor per vecka. Tjänsten innebär enligt den finstilta informationen nedtill på landningssidan att man kan ladda ned ringsignaler, animationer, bakgrundsbilder osv. I den finstilta texten anges att maximalt antal sms-meddelanden per månad är femton men i den i storlek något större text som finns strax ovan den finstilta anges att man ska få högst tio sms i månaden. På sidan kunde man sedan fylla i sitt mobilnummer och vilken operatör man har för att kunna gå vidare med tjänsten. När ERB följde anvisningarna och klickade på rutan som angav ”vidare” fick man därefter ett sms-meddelande:

”PIN:60986”

 

Prisinformation och information om att det rör sig om en prenumerationstjänst saknas helt i den banner/pop-up ruta som leder fram till landningssidan för prenumerationstjänsten.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”.

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst saknas helt i den banner/pop-up ruta som är en integrerad och inledande del av marknadsföringen för företagets tjänst. Den inledande marknadsföringen talar endast om att man ska få reda på vad ens mobilnummer säger om en själv och det förhållandet att det egentligen rör sig om en prenumerationstjänst som innebär att man kan ladda ned ringsignaler och liknande produkter framkommer överhuvudtaget inte alls. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sin vilseledande banner/pop-up ruta innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Bitpiac Huns tjänst på kortnumret 72727 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Netsize att abonnemangsavtalet för företaget Bitpiac AB:s tjänst på kortnumret 72727 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 8 februari 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson       Joakim Rolander

ordförande                               sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: