Dnr 5b-10 SMSUtopia

BESLUT

 

meddelat den 20 januari 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: SMSutopia/North Pole Innovation

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c. Antalet tillåtna meddelanden i en prenumerationstjänst överskridet.

 

Dnr: 5b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har mottagit en anmälan mot företaget SMSutopia/Eurobates tjänst. Anmälaren har uppgett att han debiterats för företagets prenumerationstjänst under lång tid utan att ha beställt någon tjänst överhuvudtaget.

 

Rådet tillskrev Eurobate i ärendet och hemställde att företaget skulle inkomma med en verifierad dokumentation av hur beställningen skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att ansvarigt företag skulle inkomma med en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst och även en dokumentation av samtlig trafik med aktuellt nummer.

 

Företaget inkom med yttrande i ärendet den 8 januari 2010 och i det angav företaget att man aktiverat en prenumeration den 28 januari 2007 och att den avslutats den 5 januari 2010. Av redovisningen framgår att företaget synes ha debiterat för minst 45 stycken meddelanden. Konsumenten har inte enligt företagets dokumentation utryckligt accepterat att mottaga ytterligare meddelanden utöver den inledande beställningen.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c, en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen uttryckligt bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet. Det kan inledningsvis noteras att företaget är genom avtal bundet att följa de av ERB utgivna etiska reglerna. Att företaget brutit mot den etiska regeln B.1.c står utom allt tvivel. Om företaget skickat ut tio meddelanden som debiterats för tjänsten och kunden inte därefter uttryckligen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden ska man avsluta tjänsten.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget SMSutopia/North Pole Innovations tjänst på kortnumret 72320 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Eurobate att abonnemangsavtalet för företaget North Pole Innovations tjänst på kortnumret 72320 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 8 februari 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson         Joakim Rolander

Ordförande                                sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: