Dnr 69b-10 Jamba

BESLUT

 

meddelat den 22 mars 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Jamba

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: Dnr 69b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har granskat företagets marknadsföring som finns tillgänglig via så kallade länkar på bl a hemsidan www.lyricsfreak.com Dessa länkar, som innehåller marknadsföring för företagets prenumerationstjänster, saknar helt prisinformation samt information om att det rör sig om en prenumerationstjänst.

 

Om man söker efter en text till en populär låt på internet får man i sökmotorn upp förslag på ett antal olika länkar. Söker man exempelvis på texten till The Rolling Stones låt ”satisfaction” leder en av länkarna till: www.lyricsfreak.com. Klickar man på denna länk kommer man till en sida där texten till låten finns, men innan man får tillgång till denna sida täcks skärmen av ett fönster som innehåller en länk med texten ”Send ”Satisfaction” Ringtone to your Cell”. Om man klickar på denna länk, eller på den länk med identiskt utseende som återfinns på den underliggande sidan med sångtexten, kommer man till landningssidan http://www.jamba.se/jcw/go/rmc/?adv_partner=0058&partner_var=23_CD2&artist=rolling+stones&title=satisfaction&search=rolling+stones&campaign=lf&pid=26

 

Denna hemsida innehåller marknadsföring för en tjänst som innebär att man kan ladda ned ringsignalen med The Rolling Stones låt ”Ruby Tuesday”. Inte låten ”Satisfaction”.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned.

 

ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB:s motivering

 

ERB har granskat aktuell marknadsföring och konstaterar att prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst saknas helt i den pop-up ruta och länkar som är en integrerad och inledande del av marknadsföringen för företagets tjänst. Den inledande marknadsföringen talar endast om att ladda ned en viss låt till mobiltelefonen och det förhållandet att det egentligen rör sig om en kommersiell tjänst framkommer inte alls. Vidare utlovar marknadsföringen nedladdning av viss låt till mobiltelefonen men när man går vidare finner man att en helt annan låt är vad som erbjuds. Marknadsföringen kan därför sägas vara vilseledande.

 

I beslut daterat den 8 oktober 2009 hemställde ERB att företaget Jambas abonnemangsavtal för kortnumret 72525 skulle stängas ned p g a brott mot ERB:s regler. I yttrande från företaget, daterat den 19 oktober 2009, anför Jamba följande:

”Prisinformation anges nu som begärt på alla sidor och även på alla s.k. banners samt annonser i mindre format som finns på andra sidor på nätet och som det går att klicka på för att länkas till företagets beställningssida. Taxeuppgiften lämnas horisontellt och är tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering.”

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sina vilseledande banners och länkar innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget Jambas tjänst på kortnumret 72525 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till berörda operatörer att abonnemangsavtalen för företaget Jambas tjänst på kortnumret 72525 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 9 april 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: