Dnr 70b-10 Total Tim

BESLUT

 

meddelat den 27 maj 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Total Tim

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Otillräcklig prisinformation, vilseledande marknadsföring. 

 

Dnr: 70b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

I ärendet med diarienummer 1898b-09 fattade ERB den 24 november 2009 beslut att hemställa till företaget Netsize att abonnemangsavtalen för företaget TOTAL TIM:s tjänst på kortnumret 72727 tillsvidare skulle upphöra att gälla. Företaget hade brutit mot de av Rådet utgivna etiska reglerna genom att ha vilseledande marknadsföring. Marknadsföringen hade dels inte informerat att det rörde sig om en prenumerationstjänst, dels hade man utlovat att en produkt skulle vara gratis trots att så inte var fallet.

 

ERB dokumenterade den 22 mars 2010 återigen företagets marknadsföring som fanns tillgänglig via så kallade banners på bl a hemsidan www.thepiratebay.org. Den aktuella bannern, som innehöll marknadsföring för företagets prenumerationstjänster, saknade helt prisinformation samt information om att det rörde sig om en prenumerationstjänst.

 

På internetsidan www.thepiratebay.org återfanns en s k banner vars text löd: ”Gratis X-ray Scanner (röntgenskanner) Klicka här”

 

När man klickade på bannern kom man till en landningssida på vilken företaget marknadsförde en prenumerationstjänst som kostade trettio kronor i veckan.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i punkten A.1.a en bestämmelse som anger att uppgift om tillämpad taxa skall anges i all marknadsföring för betalteletjänster. I regeln A.1.c anges att taxeuppgiften ska lämnas horisontellt samt vara tydlig och lätt läsbar såvitt avser storlek, färg och placering. I regeln A.11 anges att all marknadsföring av betalteletjänster ska vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I juni månad 2009 sände ERB ut information till tjänsteleverantörer angående de växande problemen med s k prenumerationstjänster och de vilseledande marknadsföringsmetoder som gjort att många konsumenter drabbats av de olika tjänsterna utan att vara medvetna om kostnaderna. I informationen anförde Rådet bl a att ERB avsåg att framdeles inte längre tolerera minsta avvikelse från de etiska reglerna och de regler om marknadsföring som finns i t ex Marknadsföringslagen(NJA 2008:486) vilka hänvisas till i de etiska reglerna, punkten A.11.

 

Informationen innebar att om ERB någonstans fann någon enda del av en marknadsföring, vare sig det handlade om en s k landningssida, en banner eller någon marknadsföring i en s k pop-up ruta som inte med stor tydlighet informerade om att det rörde sig om en kommersiell tjänst, samt angav prisuppgifter och andra villkor och uppgifter på sätt som anges i bl a de etiska reglerna, skulle man komma överväga att omedelbart begära att den aktuella tjänsten stängdes ned.

 

Rådet informerade vidare att varje del av marknadsföringen ska innehålla prisuppgift. Prisuppgiften får inte döljas genom att man t ex måste scrolla ned en pop-up ruta, eller på annat sätt vara otydlig. Prisuppgiften ska alltid anges i kronor, inte i valutabegreppet ”SEK”

 

Rådet konstaterade att tjänsteleverantörerna är ansvariga för all marknadsföring vilket innebär även sådan marknadsföring som eventuellt skapats av s k ”affiliates”. Skulle en marknadsföring skapad av sådan partner befinnas strida mot någon av de ovan angivna reglerna skulle ERB kunna komma fatta beslut att begära att hela tjänsten stängdes ned. ERB ämnade låta denna inställning till företagens marknadsföring gälla med omedelbar verkan. Det ålåg tjänsteleverantören att informera alla de företag man har avtal med om att driva dessa tjänster i enlighet med ERB:s tillkännagivande.

 

ERB granskade aktuell marknadsföring och konstaterade att prisinformation och information om att det var en prenumerationstjänst saknades helt i den banner och länkar som var en integrerad och inledande del av marknadsföringen för företagets tjänst. Marknadsföringen talade endast om att ladda ned en viss produkt till mobiltelefonen och det förhållandet att det egentligen rörde sig om en prenumerationstjänst framkom överhuvudtaget inte alls. Den angav dessutom att man skulle ladda ned en produkt gratis trots att det rörde sig om en prenumerationstjänst. Marknadsföringen kunde därför sägas vara vilseledande.

 

ERB fann det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten med sin vilseledande banner och länk innebar ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkterna A.1.a, A.1.c och A.11. Överträdelsen av god etik var så omfattande och allvarlig att Rådet fann det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget TOTAL TIM:s tjänst på kortnumret 72104 borde sägas upp. Detta motiverades även mot bakgrund av att exakt samma överträdelse gjorts av företaget i tidigare ärende men då med ett annat företag som tjänsteleverantör.

 

Beslutet tillsändes företaget Aspiro som ansvarar för det aktuella kortnumret och företaget verkställde omedelbart beslutet.

 

Företaget Total Tim inkom med nytt yttrande i vilket man anförde att man gjort de nödvändiga förändringarna . Man bifogade en presentation kallad: ”Sweden Campaigns” i vilken man återgav marknadsföringen för en rad olika tjänster. Där fanns både den tidigare omnämnda ”X-ray Scanner” men också vanliga ringsignalstjänster och en tjänst som skulle ge tips angående on-line spelet ”Farmville”

 

När ERB granskade företagets redovisning fann Rådet inledningsvis att Total Tim i marknadsföringen för just den i ärendet aktuella tjänsten fortfarande angav företaget Netsize som ansvarig tjänsteleverantör trots att det är Aspiro som enligt tillgänglig information ansvarar för kortnumret 72104. Företaget angav vidare kostnaden i SEK istället för i kronor i marknadsföringen för sin ”Top Ringtones Webspot”. På landningssidorna för prenumerationstjänsterna ”Beyoncé”- och ”Michael Jackson”-webspot så angav företaget att en konsument för att avsluta tjänsten skulle skicka ”STOP MUSIK” till kortnumret 72727. Tjänsten förmedlas via kortnumret 72104. Kortnumret 72727 är ett kortnummer som företaget Netsize ansvarar för och därför fann Rådet marknadsföringen fortfarande vilseledande.

 

Sammantaget syntes det som om företaget Total Tim inte ansett det nödvändigt att genomföra de ändringar som behövs för att marknadsföringen inte skulle kunna ifrågasättas vara vilseledande. Rådet fann därför inte anledning besluta hemställa att abonnemangsavtalet för aktuell betalteletjänstlinje åter skulle träda i kraft.

 

I nytt yttrande som inkom till Rådets kansli i maj månad 2010 anförde företaget att man nu rättat till de brister som påtalats av Rådet och hemställde därför att aktuell linje åter skulle öppnas.

 

Rådet fann inte Total Tims svar fullt tillfredsställande och tillskrev därför företaget igen med ytterligare påpekanden. Denna gång angående tjänsten Farmville. Eftersom det enligt marknadsföringen skulle vara en tjänst som gav ett tips i veckan angående spelet men också berättigade konsumenten till att ladda ned ett antal ringsignaler etc ifrågasatte ERB varför företaget marknadsförde en tjänst vars huvudsakliga innehåll rörde ringsignaler, under täckmantel av tips till ett online spel. Rådet ifrågasatte också formuleringen ”misslyckade anslutningar faktureras” som återfanns i de finstilta villkoren nedtill på marknadsföringssidan.

 

I sitt nästa svar angav företaget bl a att det skett ett misstag genom att man råkat använda samma ”Terms and Conditions”, dvs tjänstevillkor, för både ringsignalstjänster och rena texttipstjänster. ERB skrev då på nytt till företaget och frågade om man inte fick några ringsignaler i Farmville-tjänsten. I sitt nya svar angav då Total Tim att konsumenten förvisso kunde ladda ned ett antal ringsignaler och spel men att det skedde utan extra kostnad. Man förklarade vidare att i det fall Farmville-marknadsföringen fortfarande var vilseledande kunde man avstå ifrån att lansera den tjänsten.

 

Rådet anförde i sin nästa skrivelse att Farmville-kampanjen fortfarande kunde anses vara vilseledande. Rådet påpekade att samma ifrågasättande kunde göras angående ”X-ray Scanner”-tjänsten. Beträffande den tjänsten fanns det även ytterligare tveksamheter i marknadsföringen. Rådet ifrågasatte även vilka tips man egentligen skulle kunna få i en tjänst som marknadsförde en produkt som utlovade att man kunde se igenom, exempelvis, kvinnors kläder. ERB hemställde därför att företaget skulle inkomma med en dokumentation av samtliga tips som ingår i den tjänsten.

 

Företaget skrev därefter att man inte ämnade fortsätta med tjänsten X-ray scanner men anförde, efter ny hemställan från ERB, att man skulle inkomma med de begärda uppgifterna om vilka tips som ingått i tjänsten som man en tid drivit på den svenska marknaden.

 

Till dags dato har inga ytterligare yttranden från företaget inkommit till Rådets kansli.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet.

 

ERB konstaterar att företagets marknadsföring varit vilseledande på en mängd olika punkter. Man har kombinerat erbjudanden av tips och möjlighet att ladda ned ringsignaler och liknande produkter på ett sätt som framstår otillbörligt ur marknadsföringshänseende. Man har vidare lämnat vilseledande uppgifter om ansvarigt företag, priser och vad tjänsterna överhuvudtaget inneburit. Detta kan sägas utgöra brott mot de etiska reglerna A.1.a, A.1.c och A.11.

 

En samlad bedömning av vad som framkommit i ärendet ger vid handen att företaget Total Tim på ett grovt sätt brutit mot god etik på betalteletjänstområdet och abonnemangsavtalet för den aktuella betalteletjänsten på kortnumret 72104 bör sägas upp permanent.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Aspiro att abonnemangsavtalet för företaget Total Tim:s tjänst på kortnumret 72104 sägs upp permanent.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: