Dnr 75b-10 TMG

BESLUT

 

meddelat den 27 maj 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: TMG

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c. Antalet tillåtna meddelanden i en prenumerationstjänst överskridet.

 

Dnr: 75b-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

Den 12 april 2010 inkom en anmälan till ERB angående en tjänst, Skill2Thrill, som drivs av företaget TMG. Tjänsten levereras via det delade kortnumret 72727 som företaget Netsize ansvarar för. Anmälaren angav att hon debiterats för ett stort antal meddelanden på sitt abonnemang. Enligt en sammanställning från operatören Tre rörde det sig om minst 69 stycken meddelanden från 3 augusti 2009 till 29 mars 2010.

 

Rådet tillskrev ansvarigt företag och begärde på sedvanligt vis redogörelse för vad som förevarit i ärendet. Företaget inkom den 16 april 2010 med en redogörelse i vilken man anför att anmälaren startat den aktuella tjänsten vid tre tillfällen.

 

Den första gången avslutades tjänsten samma dag, den 5 april 2009. Den andra gången pågick tjänsten mellan den 5 april 2009 och 4 maj 2009. Totalt skickades då ut, och debiterades för, minst tolv sms-meddelanden i en följd. Den tredje gången aktuell tjänst aktiverades skedde den 4 maj 2009 och pågick ända fram till den 11 april 2010. Sammanlagt synes det som om företaget denna gång debiterat för 95 stycken sms-meddelanden i en följd.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

 

ERB noterar att företaget även synes ha brutit mot de regler i den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC) som anger maxkostnaden för en prenumerationstjänst till 1200 kronor. 95 meddelanden á 15 kronor blir en totalkostnad på 1425 kronor. Vidare synes man ha brutit mot den regel, 4.4.5 i CoC, vilken fastställer att man ska ange prisuppgift i samtliga meddelanden.

 

ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av företagets yttranden i ärendet. Det kan inledningsvis noteras att företaget är genom avtal bundet att följa de av ERB utgivna etiska reglerna.

 

Att företaget brutit mot den etiska regeln B.1.c står utom allt tvivel. Om företaget skickat ut tio meddelanden som debiterats för tjänsten och kunden inte därefter uttryckligen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden ska man avsluta tjänsten.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget TMG:s tjänst på kortnumret 72727tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Netsize att abonnemangsavtalet för företaget TMG:s tjänst på kortnumret 72727 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 7 juni 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson      Joakim Rolander

Ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: