Dnr 8b-15 Hypnotic Machines AB

BESLUT

 

meddelat den 18 februari 2015

 

Anmälare:                                                    ERB         

                                                   

 

Teleinformatör:                                            Hypnotic Machines AB

 

 

Ärende:                                                        Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkterna C.2 alt E.6.

 

 

Dnr:                                                              8b-15

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.

 

Rådet har dokumenterat samtal till företaget Hypnotic Machines AB:s linje 0939-101 22 11. Dokumentationen har skett den 12 november 2014. Vid samtalet fördes konversation som syftade till att bereda kunden sexuell stimulans. ERB:s etiska regel, punkten C.2. förklarar att direkta samtal mellan operatör och kund inte får förekomma om syftet med samtalet kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans. ERB:s etiska regel, punkten E.6, som rör tjänster som avser möjlighet till direktsamtal mellan två kunder, s.k. ”one-to-one”-tjänster, anger också att samtal som kan antas ha till syfte att bereda någon av de samtalande sexuell stimulans får inte förekomma.  

 

 ERB:s motivering

 

Rådet har tagit del av det dokumenterade samtalet och finner att företaget på ett tydligt sätt bryter mot de etiska reglerna C.2. alternativt E.6. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Hypnotic Machines AB:s betalteletjänstlinje på det aktuella numret tills vidare ska upphöra att gälla.

 

 

ERB:s beslut:

 

ERB hemställer till Viatel Sweden AB att abonnemangsavtalet för företaget Hypnotic Machines AB:s linje 0939-101 22 11 tillsvidare ska upphöra att gälla.

 

ERB bereder företaget möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara Rådet tillhanda senast den 11 mars 2015 för att kunna behandlas på Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har enhälligt fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson samt ledamöterna Olle Wikström, Henrik Ennart, Magnus Lund och Paul Katai.

 

 

 

 

Ann-Christine Zachrisson                                                                Joakim Rolander

Ordförande                                                                                                                        sekreterare

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: