Dnr 99a-10 YoYo Mobile

BESLUT

 

meddelat den 27 maj 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: Yo Yo Mobile AS

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c. Antalet tillåtna meddelanden i en prenumerationstjänst överskridet. 

 

Dnr: 99a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB mottog den 29 januari 2010 en anmälan mot en av företaget YoYo Mobile AS:s tjänster. Anmälaren uppgav att han blivit debiterad för företagets prenumerationstjänst under lång tid, utan att vara medveten om kostnaderna eller hur beställning av tjänsten gått till.

 

Rådet tillskrev YoYo Mobile AS och hemställde att företaget skulle inkomma med verifierade dokumentationer av hur beställning skett av aktuell tjänst. ERB hemställde vidare att ansvarigt företag skulle inkomma med en redogörelse för dels samtlig marknadsföring av aktuell tjänst, dels samtlig trafik med aktuellt mobilnummer.

 

Företaget inkom i ärendet med dnr 99a-10 med en redogörelse i vilken man informerade att tjänsten hade beställts den 4 oktober 2009 genom att användaren hade skickat en kod i ett sms-meddelande till kortnummer 72790. Den kod som användes för att starta tjänsten hade angivits i marknadsföring för företagets tjänst på internetsidan www.polissms.se.

 

Företaget inkom inte med begärd redovisning av samtlig trafik med det aktuella mobilnumret. Anmälaren anförde i sin anmälan att han debiterats för 45 stycken sms-meddelanden à 4 kronor. Denna uppgift har aldrig ifrågasatts av företaget.

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c en bestämmelse som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

 

ERB granskade marknadsföringen för tjänsten på hemsidan www.polissms.se. I marknadsföringen fanns information om att användare av tjänsten kunde få sms innehållande en varning för polisens trafikkontroller i ett visst område. Vidare fanns information om hur tjänsten påbörjas, hur tjänsten avslutas samt om pris per mottaget sms. Marknadsföringen innehöll inte någon uppgift om ett högsta antal meddelanden som prenumerationstjänsten skulle omfatta.

 

ERB startade tjänsten den 29 januari 2010 och Rådets mobilnummer hade den 11 mars 2010, då tjänsten stoppades, mottagit totalt 49 meddelanden, enligt ett yttrande från företaget som inkom till ERB den 18 mars 2010. Företaget inhämtade inte någon bekräftelse på att kunden ville mottaga ytterligare meddelanden efter det tionde meddelandet.

 

ERB:s motivering

 

Att företaget i förevarande ärende brutit mot den etiska regeln B.1.c står utom allt tvivel. Om företaget, som redan inledningsvis berörts, skickat ut tio meddelanden som debiterats för tjänsten och kunden inte därefter uttryckligen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden ska man avsluta tjänsten. Företaget har i förevarande ärende underlåtit att avsluta den aktuella tjänsten.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget YoYo Mobile AS:s tjänst på kortnumret 72790 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till Ericsson IPX att abonnemangsavtalet för företaget YoYo Mobile AS:s tjänst på kortnumret 72790 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 7 juni 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

Ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: