Etiska Rådets beslut

Etiska Rådet för Betalteletjänster har tagit fram för publicering ett urval av ärenden vilka kan vara till hjälp att förstå hur de etiska reglerna tillämpas i praxis.

Enligt de stadgar som reglerar Rådets verksamhet ska ERB pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av betalteletjänster. Enligt samma stadgar kan Rådet uttala klander mot innehåll eller marknadsföring eller kräva rättelse av ansvarigt företag. Rådet har också möjlighet att rekommendera berörd teleoperatör, eller WyWallet, att säga upp tjänsteavtalet med berört företag till omedelbart upphörande.

 

Genom åren har ERB i ett stort antal ärenden beslutat hemställa till operatörer att tjänster ska stängas ned. I samtliga dessa fall har operatörerna omedelbart verkställt besluten.

 

Under våren och försommaren 2009 lanserade några företag marknadsföring av olika prenumerationstjänster på Facebook. Sättet som marknadsföringen av exempelvis olika s k IQ-tester gjordes på ledde till att många konsumenter inte förstod att det var en kommersiell tjänst utan fick uppfattningen att tjänsten var en kostnadsfri integrerad del av det sociala mediet. Prisinformationen och det faktum att det rörde sig om prenumerationstjänster var inte tillräckligt tydligt angivet. ERB kontaktade de ansvariga företagen och marknadsföringen ändrades efter Rådets påpekanden. Under sommaren inkom ett stort antal anmälningar rörande dessa tjänster och i början av hösten 2009 beslutade ERB i ett tiotal ärenden begära att de aktuella tjänsterna skulle stängas ned. Grunden var i flertalet fall att företagen brutit mot de etiska reglerna genom att skicka ut och debitera för fler än tio meddelanden i en följd utan att inhämta kundens uttryckliga medgivande att denne vill ta emot ytterligare meddelanden.

 

Dessa åtgärder tillsammans med skärpta regler i den Code of Conduct som anger exakt hur beställningsprocessen ska gå till för den här typen av tjänster har lett till en kraftig minskning av klagomål. Under 2010 och därefter har Rådet i ytterligare ett antal ärenden begärt nedstängning av tjänster för brott mot reglerna om marknadsföring såväl som mot andra delar av de etiska reglerna. 

 

Genom att klicka på länkarna till vänster kan du ta del av ett antal utvalda beslut som Rådet fattat sedan år 2009.

 

 

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: