Bakgrund

Etiska Rådet för Betalteletjänster har enligt sina stadgar till uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. Rådet har utarbetat och utgivit etiska regler vilka finns tillgängliga för nedladdning på denna hemsida

I början av 1990-talet skulle dåvarande Televerket introducera betalsamtal på den svenska marknaden. Betalsamtal skulle förmedlas via ett särskilt prefix, 071, vilket gjorde att företeelsen i folkmun i många år kallades för 071-samtal. Televerket förstod att betalsamtal eventuellt skulle kunna komma ge upphov till en del problem och man gav därför hovrättslagmannen Lennart Groll i uppdrag att ta fram förslag till en organisation som skulle hantera frågor om tjänsternas innehåll och marknadsföring. Lennart Groll hade tidigare varit Sveriges förste Pressombudsman och med erfarenhet av att ha skapat det ämbetet ansågs han väl lämpad för uppgiften att leda arbetet med en reglering även av detta nya område.

 

Som en följd av detta skapades år 1992 det första Etiska Rådet. Det var en stiftelse som fick namnet Etiska Rådet för teleinformation (ERT) och grundare av stiftelsen var Televerket och en branschorganisation som hette Svenska Teleinformationsföreningen. År 1994 ombildades organisationen och den nya stiftelsen med enbart Telia som grundare fick namnet Etiska Rådet för betalsamtal (ERB). Stiftelsen har därefter, år 2003, bytt namn till dagens Etiska Rådet för betalteletjänster. Namnbytet skedde i samband med att Rådets mandat utökades till att omfatta även mobiltjänster varför benämningen betalsamtal kunde sägas vara något missvisande.

 

Stiftelsen har en styrelse som bl a  ansvarar för finansieringen av verksamheten. Etiska Rådet är fristående och arbetar med själva sakfrågorna rörande innehåll och marknadsföring av betalteletjänster. 

 


Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: