Dnr 47a-14 Movingos

BESLUT

 

meddelat den 3 juni 2014

 

Anmälare:                                                ERB              

                                                                

 

Teleinformatör:                                       NTHMobile

 

 

Ärende:                                                    Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkt, A.1.a och A.11 samt punkterna 4.4.4 och 4.4.5 i Code of Conduct (CoC).

                     

Dnr:                                                          47a-14, 47b-14, 50a-14, 51a-14, 52a-14, 53a-14, 54a-14, 55a-14, 56a-14   

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och vid marknadsföringen av dessa. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 16 mars 2011.

 

ERB mottog under april och maj månad flera anmälningar mot en prenumerationstjänst som tillhandhålls av företaget Movingos på kortnummer 72027, tillhörande NTH Mobile (NTH). ERB kontaktade NTH med en begäran om yttrande om vad som förevarit i ärendena och begärde att företaget skulle inkomma med verifierade dokumentationer av hur och via vilken kanal tjänsten ifråga blivit beställd i varje enskilt fall, SMS-loggar över samtlig trafik, det vill säga vilka SMS som skickats mellan anmälarna och tjänsten och vilket innehåll dessa SMS haft samt marknadsföringen av den aktuella tjänsten.

 

Movingos saluför en prenumerationstjänst på mobilt innehåll. Tjänsten debiteras via två sms i veckan á 100 kronor styck. För detta pris erhåller användaren 20 krediter per vecka som kan lösas in på företagets hemsida, http://www.se.movingos.com/login, mot olika elektroniska produkter såsom spel, ringsignaler, skrivbordsunderlägg med mera.

 

Flera av de anmälare som kontaktat ERB har anfört att de inte har beställt någon prenumerationstjänst. Flera anmälare har också uppgett att de känt sig vilseledda av tjänstens marknadsföring. Anmälarna har exempelvis angett att de uppfattat att de behövt skydda sina telefoner mot virus, eller fått upp meddelanden om att deras telefon är angripen av virus och att de behöver ladda ner ett virusskydd.

 

ERB har mottagit dokumentation av marknadsföringen från företaget bestående av banners samt skärmdumpar av hur den aktuella tjänsten kan beställas i olika fall.

 

På de banners som mottagits anges i rubriktext ”Mobilsäkerhet virusskydd” och i de flesta exempel återfinns även en blå ruta där användaren uppmanas att ”Klicka här”.

 

En målsida som tjänsten kan beställas via har rubriken ”Mobilsäkerhet virusskydd”. Användaren uppmanas att skriva in sitt mobilnummer för att ”skydda” sin telefon och sedan klicka på en stor blå knapp märkt ”HÄMTA”. Under denna beställningsknapp återfinns även påståenden som ”Den här appen är supercool”, ”Fantastisk app” och ”Mycket praktisk”. Påståendena har inga källhänvisningar. I den finstilta informationen längst ner på sidan anges att ”alla tester, spel och/eller applikationer på den här sidan får endast användas i underhållningssyfte”.

 

Enligt de etiska reglerna punkt A.1.a ska uppgift om tillämpad taxa anges i all marknadsföring för betalteletjänster.

 

I 10 § (2008:486) (MFL) anges att en näringsidkare vid marknadsföringen inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen, eller någon annans näringsverksamhet.

 

Enligt 10 § tredje stycket MFL får en näringsidkare inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall där den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

 

Enligt de etiska reglerna, punkt A.11, ska all marknadsföring av betalteletjänster vara förenlig med gällande marknadsrättslig lagstiftning.

 

I den på marknaden gällande Code of Conduct (CoC) regleras beställningar av prenumerationstjänster i sektion 4.4. Beställning via webb med SMS regleras i punkt 4.4.4 CoC.

 

Enligt punkt 4.4.4 p.1 CoC, beställer användaren en prenumeration genom att ange sitt mobilnummer på en webbsida. Ovanför och i direkt anslutning till en bekräftelseknapp, eller annan beställningsfunktion ska information om tjänsten presenteras. Informationen ska innehålla följande:

 

·        pris på tjänsten,

·        beskrivning av prenumerationstjänsten, vilken måste inkludera ordet ”prenumeration”,

·        telefonnummer till tjänsteleverantörens kundtjänst,

·        namnet på tjänsteleverantören, alternativt tjänsten om det är tydligare för användaren samt

·        att samtycke enligt punkt 2.1 CoC krävs vid positioneringstjänster.

 

Enligt punkt 4.4.4 p.2 CoC, ska tjänsteleverantören bekräfta en beställning genom att skicka följande text i ett kostnadsfritt SMS till användaren:

 

Du har beställt en prenumeration på (tjänst). Pris xx kr / (tidsenhet eller SMS).

För att bekräfta beställningen skicka (kodord) till 72xxx.

 

Enligt punkt 4.4.4 p.3 CoC skickar användaren (kodord) till 72xxx.  

 

Enligt punkt 4.4.4 p.4 CoC ska tjänsteleverantören härefter bekräfta prenumerationen genom att skicka följande SMS till användaren:

 

Du har startat en prenumeration på (tjänst). Pris xx kr / (tidsenhet eller SMS). Skicka STOPP till 72xxx för att avsluta. Kundtjänst: 08-112233. (Tjänsteleverantör)

 

Härefter startar prenumerationstjänsten, enligt punkt 4.4.4 p.5 CoC.

 

Enligt punkt 4.4.5 första stycket CoC, ska ett SMS skickas till användaren varje gång denne debiteras för en prenumerationstjänst. Detta SMS ska innehålla information om tjänsten och debiterat belopp.

 

ERB:s motivering

 

Rådet inleder med att konstatera att företaget Movingos har brutit mot den etiska regeln, punkt A.1.a, då ingen av de banners som har sänts in till ERB innehåller någon prisinformation.

 

Det framgår av en av de insända målsidorna samt banners att Movingos delvis marknadsför sin prenumerationstjänst för mobilt innehåll som ett virusskydd till telefonen. I de mest utmärkande delarna av denna marknadsföring anspelas på säkerhetsaspekter men sedan anges i det finstilta att samtliga applikationer är av underhållningskaraktär. Den väsentliga informationen om att köparen inte erhåller ett mobilsäkert virusskydd utan en underhållningstjänst ges således på ett sätt som i Rådets mening får anses vara tvetydigt, eller i varje fall olämpligt.

 

Användandet av ordet ”hämta” förstärker uppfattningen att det rör sig om en applikation som laddas ner, snarare än en löpande prenumeration för mobil underhållning. Även de påståenden som återfinns under den iögonfallande beställningsknappen kan sägas ge intrycke av att produkten som tillhandahålls har ett reellt nyttosyfte snarare än ett underhållningssyfte. Rådet anser mot bakgrund av ovanstående att marknadsföringen är vilseledande och därmed är i strid med den etiska regeln, punkt A.11.

 

Rådet har tagit del av de loggar som NTH tillhandhållit där en detaljerad redogörelse ges för vilka SMS som skickats mellan användarna och tjänsten och vilken information dessa SMS innehållit.

 

Rådet finner att det bekräftelsesms som skickas strider mot punkt 4.4.4 p.2 CoC eftersom meningsföljden i SMS:et är omvänd, det vill säga användaren uppmanas först att bekräfta beställningen genom att skicka ”OK” till 72027 och därefter anges att en prenumerationstjänst har beställts.

 

Rådet finner även att tjänsten strider mot punkt 4.4.5 första stycket CoC. Syftet med denna regel är att konsumenten ska få ett kvitto på att en debitering skett. I debiteringssms:en anges exempelvis, ”Grattis! Du har nu 20 krediter till det bästa innehållet för din telefon. Gå till www.se.movingos.com och använd till mobilnummer och lösenord xxxxxx”, eller, ”Glöm inte att kolla www.se.movingos.com. Logga in med ditt telefonnummer och det här lösenordet xxxxxx. Nya spel och ringsignaler varje vecka”. I några ärenden anges även i slutet av varje meddelande ”100 kronor”.

 

Rådet finner inte att aktuella meddelanden kan anses ge användaren en tydlig upplysning om att en hon eller han har blivit debiterad för en tjänst, formuleringarna ger snarare intrycket av att vara reklam.

 

Rådet finner överträdelsen av god etik så omfattande och allvarlig att Rådet anser det motiverat att abonnemangsavtalet för företaget Movingos tjänst på kortnumret 72027 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut:

 

ERB hemställer till företaget NTH Mobile att abonnemangsavtalet för företaget Movingos prenumerationstjänst på kortnummer 72027 tills vidare ska upphöra att gälla.  

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara Rådets kansli till handa senast den 15 juni 2014 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta intermistiska beslut har enligt uppdrag fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson.

 

 

 

Ann-Christine Zachrisson                                                 Joakim Rolander

Ordförande                                                                     sekreterare

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: